Prednostka mestského úradu

 Ing. Mária Macejková

 Mária Macejková

Postavenie prednostu obecného úradu určuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v §17.

Prednosta mestského úradu:

1. Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor mesta.

2. Prednosta mestského úradu za svoju činnosť zodpovedá primátorovi.

 

3. Prednosta plní najmä nasledovné úlohy:

a/  vedie a organizuje prácu na mestskom úrade, zabezpečuje hospodársky    a správny chod úradu
b/ zodpovedá za zabezpečenie materiálno-technického vybavenia úradu a zabezpečenie jeho údržby
c/ zostavuje návrh rozpočtu úradu a zabezpečuje jeho plnenie
d/ organizuje prípravu podkladov na rokovanie mestského zastupiteľstva
e/ sleduje výkon samosprávy z hľadiska dodržiavania zákonnosti
f/ dozerá na ochranu majetku mesta a hospodárenia s ním
g/ zaoberá sa záležitosťami, ktoré sa týkajú možnosti získania finančných prostriedkov z fondov SR a fondov EÚ
h/ zúčastňuje sa zasadnutí mestskej  rady a mestského zastupiteľstva s hlasom poradným
i/ podpisuje spolu s primátorom mesta zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva
j/ plní ďalšie úlohy, ktoré mu uloží mestské zastupiteľstvo a primátor.

sastin bg dark