Samospráva mesta

 

Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou  mesta a jeho majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jeho saamosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takého úlohy nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta

a/ orgánmi mesta,

b/ miestnym referendom,

c/ zhromaždením obyvateľov mesta.

Mesto pri výkone samosprávy najmä:

a/ vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom

    mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným mestu do užívania,

b/ zostavuje a schvaľuje rozpočet mesta a záverečný účet mesta,

c/ rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,

d/ usmerňuje ekonomickú činnosť v meste, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti

    v meste,

e/ zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných

    priestranstiev, mestského cintorína, kultúrnych, športových a ďalších mestských zariadení,

    kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností mesta,

f/ zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drob-

    ným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v meste, správu a údržbu verejnej zelene

    a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s od-

    padovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,

g/ utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta, chráni

    životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na

    vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a 

    šport,

h/ plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie mesta, určuje

    nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,

i/ obstaráva a schvaľuje územno-plánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón,  koncep-

   ciu rozvoja jednotlivých oblastí života mesta, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja býva-

   nia a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v meste,

j/ vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia pot-

    rieb obyvateľov mesta a rozvoja mesta,

k/ zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové

    a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,

l/  organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta,

m/ zabezpečuje verejný poriadok v meste,

n/ zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá

    o zachovanie prírodných hodnôt,

o/ plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,

p/ vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,

q/ vedie mestskú kroniku,

r/ spolupracuje v záujme rozvoja mesta s politickými stranami a politickými hnutiami,

   s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, ako aj s fyzickými osobami

   pôsobiacimi v meste.

sastin bg dark