Záchranná služba   112
Elektrina - porucha   0800 111 567
Voda - porucha   0800 121 333
Plyn - porucha   0850 111 727

sastin bg dark