História

Administrátor
  # Zobrazenia: 5175
Administrátor
štvrtok, 24. november 2011

Vlastníci územia Šaštín od roku 1287

V roku 1287 patrilo územie nášho mesta s jeho širším okolím rakúskemu Albertovi. V roku 1291 ho obsadilo vojsko uhorského kráľa Ondreja III. (1290-1301). Na konci 13. storočia a v 14. storočí patrilo Pazmánovcom. Po nich grófom zo Svätého Jura a Pezinka. Od roku 1392 v súvislosti s donáciou Holíča s okolím, bolo vlastníctvom pána beckovského hradu Stibora zo Stiboríc. Keď ich rod vymrel, získali roku 1435 celé panstvo záložným právom Czoborovci. Len krátky čas patril zemepánom Šlíkovcom, po nich, od druhej polovice 16. storočia ho vlastnili zase Czoborovci, spríbuznení s Révajovcami a Bakičovcami.

Administrátor
  # Zobrazenia: 4333
Administrátor
štvrtok, 24. november 2011

O obci

Založenie obce Stráže siaha ďaleko do stredoveku, čo je zrejmé z toho, že jej kostol má letopočet z r. 1339. Obec bola vtedy predstrážou kráľovského hradu Šaštín, čím sa vysvetľuje aj pôvod jej mena. Je jedna z najstarších obcí na Záhorí. Leží na pravom brehu rieky Myjavy na 48° 19´ severnej šírky a 17° 9´ východnej dĺžky. Nadmorská výška je 185 m. Strážsky chotár je od juhu a západu rovinou. Na severe hraničia Stráže so Smolinským a Petrovou Vsou, na východe so Štefanovom, na juhu so Šaštínom, od západu s Čárami. V strážskom chotári leží tiež domínium patriace k šaštínskemu veľkostatku „Pivovar“, „Bobogdány“ a „Pánsky les“. Celý chotár má 2919 katastrálnych jutár. Pôda na západe je piesočnatá, od severu, juhu a východu hlinitá. Roviny sú: Čistonek, Šabaty, Horné lúky a Tále. Vŕšky: Belveder, Hrebeň, Unínske, Barbajky, Novo-Sady a Fajdlovské. Rieka Myjava, ktorá oblúkom tečie od východu k západu, tvorí prirodzenú hranicu medzi Strážami a Šaštínom. Do Myjavy tečie potôčik Rokytie.

Administrátor
  # Zobrazenia: 3264
Administrátor
štvrtok, 24. november 2011

Šaštínske Stráže (1961-1971)

Šaštín - Stráže (1971-2007)

V roku 1960 štátne a stranícke orgány (ÚV KSČ) prijali uznesenie o prestavbe územnej organizácie štátu. Na základe tohoto uznesenia dňom 1. júla 1960 zlúčili sa obce Šaštín a Stráže nad Myjavou v jednu územnú správnu organizáciu. Nová obec, ktorá vznikla v zmysle uznesenia rady MNV , dostala pomenovanie ŠASTÍNSKE STRÁŽE.

Administrátor
  # Zobrazenia: 4998
Administrátor
štvrtok, 24. november 2011

Bazilika Panny Márie Sedembolestnej

Spomenieme najprv národnú kultúrnu pamiatku - dvojvežovú Baziliku Panny Márie Sedembolestnej a kláštor. K nej sa pridáva trojhranná kaplnka a stĺp so súsoším Najsvätejšej Trojice na Kláštornom námestí z roku 1821. K najstarším pamiatkam nášho mesta patria dva pôvodne gotické kostoly. V Strážach má datovanie 1339 a v Šaštíne z roku 1400. Prvý bol opravený v prvej polovici 19.storočia, druhý v roku 1685 barokizovali a do terajšieho stavu uviedli saleziáni po 1.svetovej vojne. Vedľa neho je Loretánska kaplnka zo 17.storočia. V 19.storočí ju prestavali. Kalváriu pri cintoríne v Šaštíne postavili v roku 1798. Pôvodný renesančno-barokový kaštieľ bol v roku 1736 prispôsobený na manufaktúru (Šaštínska kartúnka) a v 19.storočí na cukrovar. Teraz sú v ňom sklady.

Administrátor
  # Zobrazenia: 2853
Administrátor
štvrtok, 24. november 2011

Autobusová doprava

začala v smere Šaštín-Smolinské-Čáry-Kúty až v roku 1951. Súvisela s časom príchodov a odchodov vlakov zo železničnej stanice nášho mesta alebo Kútov. Od začiatku dopravoval autobus vždy dopoludnia cestujúcich do Senice.

Administrátor
  # Zobrazenia: 2419
Administrátor
štvrtok, 24. november 2011

Telovýchova a šport sa v našom meste rozvíjali najmä v rokoch po prvej svetovej vojne. Tento rozvoj je spojený aj so stavom telovýchovných zariadení a iných materiálnych podmienok. Z obdobia pred prvou svetovou vojnou (rakúsko-uhorskej monarchie) mali dlhoročnú športovú tradíciu Robotnícke telocvičné jednotky (RTJ). Po vzniku Československej republiky pokračovali vo svojej činnosti až do roku 1938. Členovia tejto jednoty úspešne pôsobili v Strážach nad Myjavou. Rozvíjali cyklistiku, štafetový a cezpoľný beh, prostné cvičenia, futbal a ľahkú atletiku.

Administrátor
  # Zobrazenia: 1856
Administrátor
utorok, 21. marec 2017

Rodáci

Anton Kardhordó - narodil sa 31.5.1797 v Šaštíne, zomrel 8.1.1874 v Šuranoch. Bol osvieteneckým kňazom a bernolákovským spisovateľom a prekladateľom. Ako kňaz pôsobil v Seredi, Šintave a v Šuranoch. V r. 1858 založil nadáciu pre chudobných žiakov. Napísal dielo : Viučování katolíckeho náboženstva v otázkach a odpoveďách (Trnava 1829).

Administrátor
  # Zobrazenia: 1667
Administrátor
utorok, 21. marec 2017

Vzácne návštevy našej baziliky

Príbehom manželov Czoborovcov zo 16. storočia sa začali písať pútnické dejiny našej baziliky. Významnými návštevami – pútnikmi z čias minulých to boli určite cisárovná Mária Terézia a František Lotrinský, ktorí sa spoločne s ostrihomským arcibiskupom Barkóczym, mnohými duchovnými a zástupom pútnikov zúčastnili 1. augusta 1764 posvätenia chrámu a prenesenia sochy Panny Márie šaštínskej na hlavný oltár.

Administrátor
  # Zobrazenia: 1423
Administrátor
utorok, 21. marec 2017

O žene s veľkým srdcom

More lásky si so sebou vzala,
hory bolesti zanechala,
prázdno je tam, kde znel tvoj hlas,
spomienka na teba zostáva v nás.

sastin bg dark