Menu
Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Osobnosti mesta Šaštín-Stráže

Osobnosti mesta Šaštín-Stráže

Ocenené osobnosti mesta Šaštín-Stráže
Každoročne bývajú na základe rozodnutia a schválenia mestského zastupiteľstva a primátora mesta Šaštín-Stráže ocenené osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta, alebo o šírenie dobrého mena mesta. Zvyčajne sa tieto ocenenia odovzdávajú na slávnostnej schôdzi Jednoty dôchodcov Slovenska v kultúrnom dome pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Všetkým spomínaným oceneným osobnostiam patrí aj touto cestou jedno veľké: ĎAKUJEME VÁM!

Rok 2009 – 1. ročník ocenení:

Klaudia Jakubovičová: (nar. 19. 8. 1999) vtedy 10-ročná členka tanečnej skupiny SCREAM zo ZUŠ v Senici. Na MS a ME v Ostrave získala v roku 2009 2. miesto v Disco Dance skupín a na majstrovstvách SR v Senici získala 1. miesto.

Alžbeta Ovečková: (nar. 14. 7. 1996) vtedy 13-ročná členka Hanko kaj Karate klub. Je majsterkou Českej republiky, víťazkou Slovenského pohára, Českého pohára, Veľkej ceny Ostravy a Zvolen-cupu.

Radoslav Malenovský: (nar. 5. 11. 1986) paralympijský reprezentant SR v športovej streľbe. Niekoľkonásobný majster Európy, v družstvách majster sveta, na OH v Pekingu 5. miesto.

Elena Ovečková: (nar. 25. 2. 1948) vtedy 61-ročná dôchodkyňa, ktorá získala ocenenie mesta za prácu so slovom hovoreným aj písaným.

Rok 2010 – 2. ročník ocenení:

Štefánia Macháčková: (nar. 9. 7. 1941) ocenenie mesta získala za dlhoročné pôsobenie v ZO SZTP, kde všetky sily i napriek podlomenému zdraviu venuje organizovaniu podujatí, benefičných koncertov, súťaží, zájazdov, zháňaniu sponzorov, napr. aj na zakúpenie akordeónu pre JDS.

Zita Gašparíková: (nar. 4. 3. 1952) učiteľka, neskôr riaditeľka MŠ v Strážach za celoživotnú prácu s najmenšími deťmi.

Jozef Mizerák: (nar. 12. 5. 1936) Za založenie miestnej Jednoty dôchodcov a pôsobenie v speváckom súbore.

Štefan Ovečka: (nar. 16. 7. 1948) 9 rokov písal kroniku mesta, celoživotne pôsobí na poli športu, kultúry a spoločenského života v meste.

Rok 2011 – 3. ročník ocenení:

Janka Kocianová: (nar. 8. 6. 1946) Získala čestné občianstvo mesta pri príležitosti osláv 10. výročia menovania Šaštína-Stráží za mesto. Rodáčka z nášho mesta, speváčka populárnych, spirituálnych a rómskych piesní. Získala  3 zlaté a 1 striebornú Bratislavskú lýru.

Dušan Dušek: (nar. 4. 1. 1946) Rovnako aj on získal čestné občianstvo mesta pri príležitosti osláv 10. výročia menovania Šaštína-Stráží za mesto.  Jeho otec bol rodákom z nášho mesta. On je významným slovenským prozaikom, básnikom, filmovým scenáristom, autorom rozhlasových hier, ale je aj pedagóg a redaktor.  V mnohých dielach čerpal motiváciu zo života v našom meste, napr. v knihách Strecha domu, Náprstok, Pešo do neba, Pištáčik, alebo vo filme Ružové sny.

Rok 2012 – 4. ročník ocenení:

Rudolf Suchánek: (nar. 26. 6. 1936) Vyučil sa za automechanika a pracoval vo viacerých závodoch a elektrárňach v Čechách i na Slovensku. Od roku 1964 je poľovníkom. Ocenenie mesta získal práve za jeho zásluhy o rozvoj poľovníctva.

Pavol Letko: (nar. 2. 2. 1933) Od roku 1957 v rámci obce i okresu Senica pracoval v civilnej obrane. Od roku 1970 sa stal predsedom miestneho Dobrovoľného hasičského zboru a od roku 2001 je jeho zaslúžilým členom. Ocenenie mesta získal za aktívnu činnosť a zásluhy v oblasti požiarnej ochrany.

Anna Menšíková: (nar. 1. 7. 1940) 33 rokov pracovala v miestnom závode Trikota. Stala sa aktívnou členkou Jednoty dôchodcov Slovenska, kde si svoje úlohy plnila zodpovedne a svedomito.

Milan Čobrda: (nar. 25. 10. 1946) V roku 1971 nastúpil ako učiteľ na ZŠ v našom meste. Celý svoj život venuje žiakom a športu. Najväčšie ocenenie získal v Dubnici nad Váhom v roku 2010 a 2011 v súťaži Hľadáme nového Jozefa Plachého. Ocenenie mesta získal za zásluhy pri výchove mládeže v oblasti športu.

Marek Zach: (nar.  29. 5. 1991) Od detstva sa venuje streľbe. V jedenástich rokoch sa zúčastnil MS Slovenska vo westernovej streľbe. V rôznych streleckých disciplínach v roku 2012 získal 3 tituly majstra Slovenska. Ocenenie mesta dostal za vynikajúcu reprezentáciu mesta v streleckých súťažiach.

Rok 2013 – 5. ročník ocenení:

Doc. MUDr. Štefan Litomerický, CSc. narodený 2. 10. 1927 v Šaštíne-Strážach, jeden zo zakladateľov a priekopníkov slovenskej geriatrie a gerontológie. Po skončení štúdia na lekárskej fakulte v Bratislave začal pracovať v liečebni TBC a respiračných chorôb v Horných Lefantovciach, kde sa začal zaoberať rehabilitáciou pacientov s pľúcnymi chorobami. V roku 1958 prišiel pracovať do Ústavu tuberkulózy a respiračných chorôb na katedru TBC. Pôsobil ako primár rehabilitačného oddelenia. Docent Litomerický sa stal prvým  vedúcim  kliniky geriatrie ako prvej v bývalom Československu. Prednášal na množstve seminárov po celom Slovensku a publikoval vyše 100 odborných článkov. Je zostavovateľom prvej slovenskej monografie venovanej geriatrii. V roku 1986 sa podieľal na organizácii schôdze expertov WHO v Piešťanoch a pôsobil ako dočasný expert WHO pre geriatriu. Od roku 1970 bol členom jej výboru a v rokoch 1990-94 bol predsedom tejto spoločnosti. Patrí mu hlboká úcta a obdiv za  dosiahnuté úspechy a ľudskosť.

MUDr. Jozef Knoteknarodený 19. 3. 1941 v Strážach. Lekár pôsobiaci v zdravotníckom zariadení v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave. Hlavnou  náplňou kliniky sú radikálne a paliatívne chirurgické výkony nádorových ochorení  rôznej lokalizácie. Komplexne sa zaoberá liečbou ochorení pečene, pankreasu a žlčových ciest. Klinika využíva moderné laparoskopické metódy liečby zhubných a nezhubných ochorení tráviaceho traktu. Je jediným pracoviskom, ktoré používa peroperačnú detekciu nádorového tkaniva. Hlboká poklona človeku, ktorý sa snaží zachrániť to najcennejšie, čo človek má - a to život.

Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc. narodená   17. 12. 1941 v Borskom Mikuláši. Históriu, slovenský jazyk a literatúru študovala v Trnave a Bratislave. Momentálne žije v Skalici a svoj život zasvätila skúmaniu života a diela slovenských literátov, pedagogickej činnosti a poézii. Ako pedagogička pôsobila na základných školách v Hradišti pod Vrátnom a Borskom  Mikuláši. Učila na Strednej zdravotníckej škole v Skalici a neskôr na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity, kde prednáša staršiu slovenskú literatúru a klasicizmus. V posledných rokoch bola literárne činná. Svoj intenzívny vzťah k rodnému kraju vyjadrila v básnických zbierkach Vôňa Záhoria a Neprestanem ťa hľadať. Neskôr sa ako poetka predstavila zbierkami vyzretej duchovnej lyriky Stretlo ma svetlo a Chystám  ti miesto. Zbierka Z hlbokosti duše obsahuje žalmy, sonáty a predstavuje autorkinu citlivú dušu, ktorá je spojená so Záhorím. Pani profesorke patrí hlboká úcta a vďaka za zviditeľnenie a šírenie dobrého mena mesta Šaštín-Stráže.

ocos4

MUDr. Ján Bajtoš narodený  25.3.1950 v Palúdzke pri Liptovskom Mikuláši. Vyrastal v Liptovskom Hrádku. Študoval na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. V roku 1974 ukončil štúdium a oženil sa. Tri roky pôsobil v Poprade na detskom oddelení. Od novembra 1977 začal pracovať ako pediater v Šaštíne-Strážach. MUDr. Ján Bajtoš úzko spolupracoval s miestnou telovýchovnou jednotou, pomáhal im s liekmi, ošetroval ich. Podporoval ich hmotne ale najmä morálne. Ukázal skutočné ľudské hodnoty a to, čo robí človeka človekom. Práve jeho nezištnosť viedla mesto Šaštín- Stráže oceniť takého človeka, ktorý bol ochotný pomáhať ľudom  vo dne v noci. Jeho obetavosť a srdečnosť nepoznali hranice. O to viac nás mrzí, že si nemohol prevziať ocenenie práve pre chorobu, ktorá ho postihla. Človek, ktorý pomáhal, dnes sám potrebuje pomoc a jeho manželka MUDr. Bajtošová prosí všetkých  o darovanie krvi na transfúzie pre svojho manžela, čo by bolo pre neho to najväčšie ocenenie. Veľa zdravia, pán doktor! 

(MUDr. Ján Bajtoš zomrel 6. decembra 2013 vo veku 63 rokov. Česť jeho pamiatke! Ďakujeme, pán doktor!)

Kolektív ZŠ Šaštín-Stráže pod vedením Ing. Ľubomíra Galuša - Základná škola sa zameriava na kvalitnú výučbu a vzdelávanie detí. Dôležitá je výučba telesnej a športovej výchovy, výučba cudzích jazykov (anglický, nemecký a ruský jazyk) a informatiky. Významným cieľom je formovanie a rozvoj osobnosti žiaka. Základná škola  zapája žiakov v čo najväčšom počte do rôznych súťaží a olympiád. Súťaže pomáhajú  rozvoju ich talentu, nadania a prispievajú k efektívnemu využitiu voľného času. Škola sa zapája aj do rôznych projektov, z ktorých najdôležitejším je projekt Comenius. Tento projekt nesie názov Odhaľme tajomstvá európskych záhrad. Počas trvania projektu Comenius sa uskutočňujú rôzne aktivity vo všetkých partnerských školách, ktoré smerujú k splneniu cieľa. Partnerským školami okrem našej základnej školy v rámci projektu Comenius sú školy z Lotyšska, Maďarska, Talianska, V. Británie, Poľska, Španielska, Nemecka, Turecka a Francúzska. Motto školy: S úctou prijať, s láskou vychovať, slobodne nechať odísť, hovorí azda za všetko.....

ocos5

Komunita saleziánov dona Bosca v Šaštíne-Strážach s direktorom PaedDr. Markom Michalenkom - Saleziáni dona Bosca  sú katolíckou rehoľnou spoločnosťou, čiže spoločenstvom ľudí, ktorí ako kresťania katolíci zasvätili svoj život Bohu a výchove mladých. Uskutočňujú poslanie, ktoré sa zameriava na celistvú výchovu mladého človeka. Ich štýl života je cestou ich osobného šťastia a zároveň prostriedkom výchovy. Ako celosvetová inštitúcia v Katolíckej cirkvi majú svoju právnu štruktúru uznanú aj civilnými autoritami. Na celosvetovej úrovni ich vedie hlavný predstavený, na úrovni provincií je to provinciál. Aktuálne má Saleziánska spoločnosť 16 000 členov v 96 provinciách na všetkých kontinentoch. Spoločnosť saleziánov založil taliansky kňaz Ján Bosco a Cirkev ju definitívne potvrdila ako rehoľnú spoločnosť v roku 1874, keď bol schválený prvý štatút – Stanovy. Na Slovensku pôsobia od roku 1924. Prvá komunita bola založená v Šaštíne 8.9.

ocos6

Firma Tatrachema pod vedením Ing. Mariána Javorku - Vznik je daný dátumom  30.október 1945. Tatrachema produkuje široký sortiment čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v oblasti bytovej chémie. Najskôr niesla názov UNIOSA. Na mimoriadnom valnom zhromaždení 29.októbra 1951 v Bratislave bola schválená zmena v názve na Tatrachema, výrobné družstvo s.r.o., v Bratislave. Ľudovým družstvom sa stala v roku 1953, keď sa začalo obdobie rozvoja a stability závodu. V západoslovenskom kraji mala prevádzky v mestách Trnava, Bratislava, Brezová pod Bradlom, Senica nad Myjavou, Kuklov a Šaštín-Stráže, ktorá bola zriadená ku dňu 1. 5. 1949. Tatrachema udržiava dlhodobú  životnú úroveň, zamestnanosť a hospodársku stabilitu mesta.

ocos7

Zariadenie pre seniorov Šaštín-Stráže pod vedením Mgr. Dagmar Šmidovej - Zariadenie s celoročnou nepretržitou prevádzkou  pre seniorov Šaštín - Stráže je rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom  je od roku 2002 mesto Šaštín Stráže. Vzniklo bezbariérovým prestavaním detských jaslí. Jeho otvorením tu našlo svoj nový domov 20 starých a chorých občanov. Rozšírené bolo v rámci reštitúcie odkúpením tzv. Kollárovej vily. Od roku 1996 sa nachádza v dvoch budovách – átriová – bezbariérová časť a Kollárova vila, kde sú umiestnení chodiaci seniori. Poskytuje  kvalitnú sociálnu a zdravotnú starostlivosť prostredníctvom profesionálneho personálu. Spokojnosť seniora a jeho najbližších je prioritou tohto zariadenia. Hlboká vďaka im patrí za to, že vytvárajú  ideálne možnosti prežitia pokojnej a dôstojnej jesene života.

ocos8

Cyril Filípek narodený 24.1.1954  v Kuklove. Sťastne sa oženil do Šaštína-Straží, kde žije a pracuje doteraz. Tretie volebné obdobie pôsobí ako poslanec mestského zastupiteľstva mesta Šaštín-Stráže. Podniká v oblasti vodoinštalatérstva a kurenárstva. Pán Cyril Filípek obetavo pomohol pri živelných udalostiach, hlavne pri povodniach, ktorými bola naša oblasť v posledných rokoch postihnutá. Poďakovanie patrí za jeho ľudský prístup a vôľu vždy pomôcť občanom nášho mesta.

ocos9

Machová

 

Dátum vloženia: 27. 6. 2019 19:36
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 7. 2019 11:07
Autor: Mesto Šaštín-Stráže

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 4. 3. 2024
jasná obloha 15 °C 8 °C
utorok 5. 3. polojasno 11/5 °C
streda 6. 3. slabý dážď 10/3 °C
štvrtok 7. 3. oblačno 7/1 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina

 MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE