Šaštín-Stráže je polyfunkčným mestom z hľadiska typu obcí. Šaštín sa postupne stával pozdĺžnym mestečkom s ulicovou sieťou s neúplnym štvoruholníkovým námestím ukončeným Kostolom Jána Boska a bývalou farskou budovou. Pôdorysný ulicový typ Stráží nad Myjavou sa rozvíjal na hromadný cestný typ, teraz už tejto časti mesta. Obyvateľstvo Šaštína a Stráží žilo a žije v súvisle zastavanom areáli.

Rast obyvateľov

Počet obyvateľov v jednotlivých častiach mesta sa menil od roku 1869 rôznym tempom rastu a úbytku obyvateľov.

Rok Šaštín Stráže Spolu
1869 2635 1433 4068
1900 2373 1556 3923
1930 2540 1516 4056
1940 2475 1574 4049
1950 2318 1482 3800

 

Rok Ženy Muži Spolu
1961 2299 2216 4515
1970 2395 2283 4676
1980 2505 2423 4928
1991 - - 4787
1998 - - 4920
2001 - - 5005
2003 2467 2467 4934
2011 - - 5074

Národnostná skladba

Národnostnú skladbu obyvateľstva v Šaštíne-Strážach tvorili Slováci a Česi. Teraz obyvateľstvo mesta udáva slovenskú národnosť s asi 7 % rómskou etnickou prítomnosťou. V nedávnej minulosti, aj v dávnejšej histórii tu žili Maďari, Nemci a židovské etnikum, ojedinele aj obyvatelia iných národností.

Domácnosti

Rok Šaštín (počet domov) Stráže (počet domov) Spolu
1787 272 156 428
1828 384 190 574
1890 331 255 586
1900 300 281 581
1920 293 230 520
1930 393 318 711
1950 529 387 916
1961 562 411 973
1980 673 462 1135
1991 890 495 1385
2001 - - 1613
2011 - - 1675

Pôrodnosť a úmrtnosť

 

Rok Počet detí Počet úmrtí
1998 49 51
1999 56 60
2000 61 48
2001 62 47
2011 43 44


Židia

Od roku 1886 sa stal Šaštín aj sídlom Židovského matričného obvodu. Patrilo doň 23 miest a obcí. V roku 1843 žilo v Šaštíne 439 a v Strážach 23 židov. Daňová kniha Obecného úradu v Šaštíne má v roku 1871 zapísaných 130 židovských platiteľov daní. V 1. svetovej vojne padli piati židia, v 2.svetovej vojne zahynulo v koncentračných táboroch 73 Šaštínčanov a Strážanov židovského náboženstva. Dvaja prišli domov, ale po návrate zomreli na následky predchádzajúceho nevysloviteľného utrpenia. Okrem synagógy mala Židovská náboženská obec v Šaštíne svoju školu pri synagóge, modlitebňu na terajšej Štúrovej ulici. Židia tu majú aj svoj cintorín.

zid cintorin

Nezamestnanosť

K 30.6.1998 bolo v Šaštíne-Strážach 442 nezamestnaných. V rokoch 1995 a 1997 sa ich počet pohyboval od 390 do 349 osôb. K 31. januáru 2001 bolo na Národnom úrade práce zaevidovaných 653 nezamestnaných obyvateľov zo Šaštína-Stráží. Ku koncu roka 2011 počet nezamestnaných obyvateľov  predstavoval číselný údaj 487.

sastin bg dark