erb

 

Šaštín-StrážePrimátor mesta

v Šaštíne-Strážach

Dňa 18. apríla  2012 

P o z v á n k a

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam VI. riadne zasadanie Mestského zastupiteľstva Šaštín-Stráže, ktoré sa uskutoční:

        26. apríla 2012, t.j. vo štvrtok o 16,30 hod. v zasadačke mestského úradu.

     P r o g r a m :

     1/ Otvorenie

     2/ Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.

     3/ Správa o činnosti Mestskej rady od ostatného zasadania Mestského zastupiteľstva.

     4/ Záznam z vykonania kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta

         Šaštín-Stráže za II. Polrok 2011.    

     5/ II. Zmena rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže r. 2012.

     6/ Dodatok č. 01/2012 k VZN č. 53/2011 – Prevádzkový poriadok pohrebísk a domov  

          smútku Mesta  Šaštín-Stráže.

     7/ Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 07/2012 o udržiavaní čistoty,

          o ochrane životného prostredia a zelene, o zimnej údržbe miestnych komunikácií,

          chodníkov a iných verejných priestranstiev v Meste Šaštín-Stráže. 

      8/ Voľba členov Rady školy.    

      9/  Budovanie kanalizácie v Meste Šaštín-Strážre – informácia.

    10/ Rôzne

    11/ Diskusia

    12/ Návrh na uznesenie

    13/ Záver

                Účasť pozvaných na zasadaní Mestského zastupiteľstva je bezpodmienečne nutná!

                                                                                  Ing. Radovan Prstek v.r.

                                                                                       primátor mesta

sastin bg dark