Iveta Šimunová
  # Zobrazenia: 150
Iveta Šimunová
piatok, 09. august 2019

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šaštín-StrážeMesto Šaštín-Stráže v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Šaštín-Stráže č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesto Šaštín-Stráže vyhlasuje pre rozpočtové organizácie, občianske združenia, športové a iné organizácie s právnou subjektivitou so sídlom v meste Šaštín-Stráže

VÝZVU NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ
o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2020.


Oprávnení žiadatelia môžu predložiť do podateľne Mestského úradu v Šaštíne-Strážach žiadosť o poskytnutie dotácie na

- Športovú činnost ( podpora činností športových klubov pôsobiacich na území mesta)

- Podporu práce s mládežou

- Podpora činností občianskych združení pôsobiacich na území mesta zameraných na činnoť seniorov, vytváranie priestoru a aktivít pre hendikepovaných obyvateľov mesta

K žiadosti žiadateľ ( v prípade dotácie na športovú činnost ) pripojí prílohu č.1, ktorá je zverejnená s formulárom žiadosti na rok 2020. Príloha žiadosti musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom organizácie a opatrená pečiatkou organizácie.

Formulár žiadosti ako aj ďalšie podmienky výzvy sú zverejnené na oficiálnej webovej stránke mesta https://www.mestosastinstraze.sk/ v časti „Oznamy“. Obálku označte „Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta Šaštín-Stráže na rok 2020“.

Prostriedky poskytnuté žiadateľovi môžu byť použité na hradenie nasledovných nákladov : odmeny trénerom a rozhodcom, odmeny za usporiadateľské, masérske, lekárske a dokumentačné služby, náklady na športové sústredenia, športovú prípravu, turnaje, cestovné a prepravné náhrady, nájomné, ubytovanie, nákup výstroje a športových zariadení, na vecné ceny, diplomy, iné náklady spojené s prevádzkou športového klubu. Z dotácie nemôžu byť hradené dary a ceny na tombolu.

Z dotácie môžu byť uhrádzané jednorazové podujatia, pravidelné podujatia ( športové , iné) alebo projekt dlhodobého zamerania v oblasti kultúry, športu , aktivity zamerané na činnost a aktivity seniorov a hendikepovaných obyvateľov mesta, činnost športových klubov.


Pri spracovaní žiadosti musia oprávnení žiadatelia postupovať v zmysle tejto výzvy.


Žiadateľ doručí Mestu Šaštín-Stráže 1x fyzický originál žiadosti s prílohami a 1x v elektronickej podobe na mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do 16.09.2019 do 15.00 hod.


Na zúčtovanie dotácie sa použije formulár , ktorý tvorí prílohu č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Šaštín-Stráže č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Šaštín-Stráže.

Otázky spojené s prípravou a podávaním žiadostí je možné konzultovať na mestskom úrade osobne v kancelárii prednostu mestského úradu alebo telefonicky na tel. č. 034 698 74 25.


Termín uzávierky prijímania žiadostí je 16.09.2019.

 

Mgr. Jaroslav Suchánek v.r.
primátor mesta

Formulár žiadosti

Príloha 1 k žiadosti o dotáciu na športovú činnosť

 

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 191
Lucia Orgoňová
piatok, 02. august 2019

drazba1

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 200
Lucia Orgoňová
štvrtok, 25. júl 2019

Vážení občania!

 

Na webovej stránke  www.slovenskyvyrobca.sk  máte možnosť bezplatne informovať o Vašej úrode, ktorú nedokážete využiť v plnom rozsahu vo vlastných domácnostiach         ( čiže presahuje rozsah vlastnej spotreby) . Touto formou môžete túto úrodu ponúknuť ďalej na predaj a tak prebytky úrody nezostanú nevyužité.

Táto možnosť pre občanov je bezplatná celoročne.

 

Viac informácií na webovej stránke www.slovenskyvyrobca.sk.

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 713
Lucia Orgoňová
utorok, 23. júl 2019

 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 128
Lucia Orgoňová
utorok, 23. júl 2019

Oznámenie

o skrátení úradných hodín v dňoch 24.07.2019 – 26.07.2019

 

V zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republikyč. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri prácioznamujeme úpravu pracovného času zamestnancov Mestského úradu v Šaštíne-Strážach nasledovne :

    24.07.2019 ( streda ) : 07:00 - 13:30 h

    25.07.2019 ( štvrtok ): 07:00 - 13:30 h

   26.07.2019 ( piatok ): 07:00 – 13.30 h

"Pracovné podmienky zamestnancov musia byť zabezpečené tak, aby nebola prekračovaná únosná tepelná záťaž na pracoviskách, na ktorých nemožno dodržať prípustné hodnoty faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy z dôvodu tepelnej záťaže z technológie, ako aj na iných pracoviskách počas dní, keď teplota vonkajšieho vzduchu nameraná v tieni presahuje 30 stupňov Celzia“

Iveta Šimunová
  # Zobrazenia: 190
Iveta Šimunová
piatok, 19. júl 2019

Oznamujeme predajcom, ktorí majú záujem prísť predávať na:
- Deň mesta s remeselným jarmokom 1.9.2019, že z časových dôvodov môžu žiadosti o vydanie povolenia na predaj posielať maximálne do 31.7.2019

- Národnú púť 15.9.2019, že z kapacitných dôvodov možu žiadosti o vydanie povolenia na predaj posielať maximálne do 31.8.2019

sastin bg dark