Realizované projekty, v ktorých boli získané finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov, ŠFRB a iné..

 

 

iii. etapa restaurovania kamenneho stlpu

foto i

foto ii

 

 

2. etapa restaurovania kamenneho stlpu Najsvatejsej Trojice

2. etapa restaurovania kamenneho stlpu Najsvatejsej Trojice foto

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

 Rozsirenie kameroveho systemu v roku 2017

 ______________________________________________________________________________________________________________________

Restaurovanie kamenneho stlpu Najsvatejsej Trojice 1

 Restaurovanie kamenneho stlpu Najsvatejsej Trojice 2

 ______________________________________________________________________________________________________________________

Modernizacia verejneho osvetlenia 1

Modernizacia verejneho osvetlenia 2

 ______________________________________________________________________________________________________________________

Restaurovanie kamennej sochy Piety 1Restaurovanie kamennej sochy Piety 2

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

1. Rekonštrukcia sociálnych zariadení v rekreačnej oblasti Gazárka

(a) cieľ a miesto každého projektu
Cieľom projektu bolo prispieť k ochrane životného prostredia a zvýšeniu kvalitatívnej úrovne poskytovaných služieb rekreantom a tiež obyvateľov mesta Šaštín – Stráže, realizácia prostredníctvom rekonštrukčných prác v sociálnych zariadeniach autocampingu v RO Gazárka

(b) výsledky projektu

Sociálne zariadenia sú skolaudované a užívané od r. 2000. uvedené do prevádzky
(c) úloha vašej organizácie (líder, partner) a úroveň zapojenia do projektu
Investorom stavby bolo Mesto Šaštín – Stráže, ktoré taktiež zabezpečovalo dodávateľov prác stavby.

(d) náklady projektu

Náklady projektu: 1 484 000,- Sk

(e) donori projektu (meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo)

Úrad vlády SR, finančná jednotka CFCU PHARE, Bratislava, Mlynské Nivy 61 – Ing. Boris Bujalka

2. Výstavba nájomných bytov a technickej vybavenosti

(a) cieľ a miesto každého projektu

Cieľom projektu bolo zvýšiť počet ubytovacích kapacít miestnych obyvateľov prostredníctvom vybudovania nájomných bytov.
(b) výsledky projektu
V rámci projektu bolo zrealizovaných 15 bytových jednotiek a technická vybavenosť objektu.
(c) úloha vašej organizácie (líder, partner) a úroveň zapojenia do projektu
Investorom stavby bolo mesto Šaštín – Stráže, taktiež zabezpečila výberové konanie na dodávateľa stavby .
(d) náklady projektu
Náklady projektu:15 506 900,- Sk
(e) donori projektu (meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo)
Výstavba bola realizovaná z dotácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, Špitálska 8, 816 44 Bratislava, tel.: +421(0)2/59751111, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a nenávratného príspevku poskytnutého Štátnym fondom rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37, tel.: 00421/2/59364223, fax: 00421/2/59364250, www.sfrb.sk

3. Vodovod IBV Za Kultúrnym domom

(a) cieľ a miesto každého projektu
Cieľom projektu bolo prispieť k vytvoreniu vodovodnej siete v novovytvorenej IBV za Kultúrnym domom pre 5 rodinných domov v meste Šaštín – Stráže.
(b) výsledky projektu
Výstavba vodovodnej vetvy v dĺžke 200 m, stavba bola skolaudovaná, v súčasnosti je prevádzke a slúži obyvateľom IBV.
(c) úloha vašej organizácie (líder, partner) a úroveň zapojenia do projektu
Investorom stavby bolo mesto Šaštín – Stráže, ktoré taktiež zabezpečovala dodávateľa prác stavby.
(d) náklady projektu
Náklady projektu: 299 640,- Sk
(e) donori projektu (meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo)
Výstavba bola sčasti realizovaná z vlastných zdrojov mesta a z dotácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, Špitálska 8, 816 44 Bratislava, tel.: +421(0)2/59751111, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.4. NN sieť IBV Za Kultúrnym domom

(a) cieľ a miesto každého projektu
Cieľom projektu bolo prispieť k rozšíreniu NN siete v novovytvorenej IBV za Kultúrnym domom pre 5 rodinných domov v meste Šaštín – Stráže.
(b) výsledky projektu
Stavba elektro siete v dĺžke 200 m je skolaudovaná a užívaná.
(c) úloha vašej organizácie (líder, partner) a úroveň zapojenia do projektu
Investorom stavby bolo mesto Šaštín – Stráže, ktoré taktiež zabezpečilo dodávateľa stavebných prác.
(d) náklady projektu
Náklady projektu: 314 000,.- Sk
(e) donori projektu (meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo)
Výstavba bola realizovaná z financií mesta a sčasti z dotácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, Špitálska 8, 816 44 Bratislava, tel.: +421(0)2/59751111, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


5. NN sieť IBV Za školou


(a) cieľ a miesto každého projektu

Cieľom projektu bolo prispieť k rozšíreniu NN siete v novovytvorenej IBV za školou, Kultúrnym domom pre 11 rodinných domov v meste Šaštín - Stráže
(b) výsledky projektu
Stavba elektro siete v dĺžke 280 m je skolaudovaná a užívaná.
(c) úloha vašej organizácie (líder, partner) a úroveň zapojenia do projektu
Investorom stavby bolo mesto Šaštín – Stráže, pričom mesto zabezpečilo dodávateľa stavebných prác.
(d) náklady projektu
Náklady projektu: 466 000,.- Sk
(e) donori projektu (meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo)

Výstavba bola realizovaná z rozpočtu mesta a sčasti z dotácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, Špitálska 8, 816 44 Bratislava, tel.: +421(0)2/59751111, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

6. Rekonštrukcia objektu č. 949 na sociálne byty


(a) cieľ a miesto každého projektu
Cieľom projektu bolo vytvorenie troch bytových jednotiek pre sociálne odkázaných občanov mesta Šaštín – Stráže.
(b) výsledky projektu

Rekonštrukcia je ukončená a užívaná.

(c) úloha vašej organizácie (líder, partner) a úroveň zapojenia do projektu

Mesto Šaštín - Stráže bolo investorom projektu, pričom mesto zabezpečilo dodávateľa prác.

(d) náklady projektu

Náklady projektu: 1 390 635,- Sk

(e) donori projektu (meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo)

Stavba bola realizovaná sčasti z financií mesta a z finančných prostriedkov Ministerstva financií SR, Štefanovičova 25, Bratislava.

7. Rekonštrukcia strešnej konštrukcie na objekte rodinného domu

(a) cieľ a miesto každého projektu
Cieľom projektu bolo odstrániť havarijný stav strešnej konštrukcie nájomného domu vo vlastníctve mesta Šaštín – Stráže, ktorý je tvorený dvoma bytmi a poskytuje bývanie dvom rómskym rodinám.
(b) výsledky projektu
Rekonštrukcia je ukončená.

(c) úloha vašej organizácie (líder, partner) a úroveň zapojenia do projektu

Mesto Šaštín – Stráže bolo investorom projektu a zabezpečilo zhotoviteľa stavby.

(d) náklady projektu

Náklady projektu: 204 000,-Sk

(e) donori projektu (meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo)

Úrad vlády SR, Námestie Slobody 1, Bratislava.
 

8. Termálny prameň Šaštín - Stráže


(a) cieľ a miesto každého projektu

Cieľom štúdie bolo overiť využitie geotermálneho vrtu v lokalite Šaštín – Stráže, pre vybudovanie strediska cestovného ruchu so zameraním na vybudovanie liečebného domu a zóny voľného času a oddychu.
(b) výsledky projektu

Štúdia preukázala možnosť využitia termálneho vrtu ako zdroja tepelnej energie.
(c) úloha vašej organizácie (líder, partner) a úroveň zapojenia do projektu

Mesto Šaštín – Stráže bolo objednávateľom štúdie.

(d) náklady projektu

Náklady projektu: 34 668,- EUR

(e) donori projektu (meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo)

Úrad vlády SR, Centrálna finančná a kontraktačná jednotka, Bratislava

Spoluúčasť na projekte Asociácia Euroregiónov SR, Bratislava, Geologická 21, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

9. Bytový dom – 21 bytových jednotiek

(a) cieľ a miesto každého projektu
Cieľom projektu bolo zvýšiť počet bytových kapacít miestnych obyvateľov prostredníctvom vybudovania nájomných bytov.
(b) výsledky projektu
V rámci projektu sa realizuje 21 bytových jednotiek a technická vybavenosť objektu.
(c) úloha vašej organizácie (líder, partner) a úroveň zapojenia do projektu
Investorom stavby bolo mesto Šaštín – Stráže, taktiež zabezpečila výberové konanie na dodávateľa stavby .
(d) náklady projektu
Náklady projektu:24 148 041,- Sk
(e) donori projektu (meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo)
Výstavba je realizovaná z podpory – úveru poskytnutého Štátnym fondom rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37, tel.: 00421/2/59364223, fax: 00421/2/59364250, www.sfrb.sk a vlastných zdrojov.

10. Územný plán a program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaštín - Stráže

(a) cieľ a miesto každého projektu

Cieľom je vytvoriť strategický dokument regionálneho a územného rozvoja – dokument regionálneho rozvoja v zmysle Zákona 351/2004 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja (t.j. program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaštín-Stráže) a územnoplánovacie dokumenty podľa klasifikácie v zmysle Vyhlášky MŽP SR č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii (t.j. vypracovať zadanie a jeho prerokovanie, koncept riešenia, návrh územného plánu, podklady na schválenie návrhu plánu teritoriálne sa vzťahujúci na územie mesta Šaštín-Stráže)
(b) výsledky projektu

Územný plán je v súčasnosti v štádiu rozpracovania – zadanie pre ÚP.
(c) úloha vašej organizácie (líder, partner) a úroveň zapojenia do projektu

Mesto Šaštín – Stráže je obstarávateľom ÚP a PHSR mesta.

(d) náklady projektu

Náklady projektu: 871 500,- Sk

(e) donori projektu (meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo)
Projekt je realizovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR, Prievozská 2B, 825 25 Bratislava, tel.: +421(0)2/59751111, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a vlastných zdrojov mesta.

Projekty, na ktoré je v súčasnosti podaná žiadosť o nenávratný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ

1. Urbanisticko – architektonická štúdia a Územný plán centrálnej mestskej zóny mesta Šaštín - Stráže


(a) cieľ a miesto každého projektu

Cieľom je vytvoriť strategický dokument územného rozvoja centrálnej zóny mesta – Nám. Slobody a Kláštorného námestia, zabezpečiť projektovú prípravu pre rekonštrukciu centra mesta.

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je podaná na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Prievozská 2B, 825 25 Bratislava, tel.: +421(0)2/59751111, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , dofinacovanie je schválené MsZ.

2. Projekt na odkanalizovanie Mikroregionu Šaštínsko


(a) cieľ a miesto každého projektu
Cieľom projektu bolo prispieť k ochrane životného prostredia a získať finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu odvádzania splaškových vôd z obcí Čáry, Kuklov, Smolinské, Borský Mikuláš, Lakšárska Nová Ves a Šaštín – Stráže, s napojením do ČOV v meste Šaštín – Stráže.
Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je podaná na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Prievozská 2B, 825 25 Bratislava, tel.: +421(0)2/59751111, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , dofinacovanie je schválené MsZ.

3. Rekonštrukcia ZŠ 1. – 9. ročník

Rekonštrukcia bývalej ZŠ 1. – 4. ročník Stráže na Dom sociálnych služieb

(a) cieľ a miesto každého projektu

Cieľom je zabezpečiť projekty na uvedené stavby, na základe ktorých by prišlo k realizácii rekonštrukcií. Tým by sa zvýšila kvalitatívna úroveň objektu ZŠ a vytvorili sa podmienky pre zmysluplné využívanie objektu bývalej ZŠ.

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je podaná na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Prievozská 2B, 825 25 Bratislava, tel.: +421(0)2/59751111, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , dofinacovanie je schválené MsZ.

Iné projekty

1. Odkanalizovanie Mikroregionu Šaštínsko

(a) cieľ a miesto každého projektu
Cieľom je zabezpečiť realizáciu odkanalizovania obcí Čáry, Kuklov, Smolinské, Borský Mikuláš, Lakšárska Nová Ves a Šaštín – Stráže, napojením na jestvujúcu ČOV v meste Šaštín – Stráže. Uvedený Mikroregion zahŕňa viac ako 10-tisíc obyvateľov a jeho vytvorením by daná oblasť mala byť odkanalizovaná do r. 2010. Predpokladaný rozpočtový náklad na odkanalizovanie je 428 389 000,- Sk bez DPH.

Projekt bol zaradený medzi strategické stavby v rozvojovom pláne Trnavského samosprávneho kraja.

sastin bg dark