Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Eurofondy a dotácie

Realizované projekty, v ktorých boli získané finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov, ŠFRB a iné..

1. Rekonštrukcia sociálnych zariadení v rekreačnej oblasti Gazárka
(a) cieľ a miesto každého projektu
Cieľom projektu bolo prispieť k ochrane životného prostredia a zvýšeniu kvalitatívnej úrovne poskytovaných služieb rekreantom a tiež obyvateľov mesta Šaštín – Stráže, realizácia prostredníctvom rekonštrukčných prác v sociálnych zariadeniach autocampingu v RO Gazárka
(b) výsledky projektu
Sociálne zariadenia sú skolaudované a užívané od r. 2000. uvedené do prevádzky 
(c) úloha vašej organizácie (líder, partner) a úroveň zapojenia do projektu
Investorom stavby bolo Mesto Šaštín – Stráže, ktoré taktiež zabezpečovalo dodávateľov prác stavby.
(d) náklady projektu
Náklady projektu: 1 484 000,- Sk
(e) donori projektu (meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo)
Úrad vlády SR, finančná jednotka CFCU PHARE, Bratislava, Mlynské Nivy 61 – Ing. Boris Bujalka

2. Výstavba nájomných bytov a technickej vybavenosti
(a) cieľ a miesto každého projektu
Cieľom projektu bolo zvýšiť počet ubytovacích kapacít miestnych obyvateľov prostredníctvom vybudovania nájomných bytov. 
(b) výsledky projektu 
V rámci projektu bolo zrealizovaných 15 bytových jednotiek a technická vybavenosť objektu. 
(c) úloha vašej organizácie (líder, partner) a úroveň zapojenia do projektu 
Investorom stavby bolo mesto Šaštín – Stráže, taktiež zabezpečila výberové konanie na dodávateľa stavby . 
(d) náklady projektu 
Náklady projektu:15 506 900,- Sk 
(e) donori projektu (meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo) 
Výstavba bola realizovaná z dotácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, Špitálska 8, 816 44 Bratislava, tel.: +421(0)2/59751111, informacie@build.gov.sk a nenávratného príspevku poskytnutého Štátnym fondom rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37, tel.: 00421/2/59364223, fax: 00421/2/59364250, www.sfrb.sk 

3. Vodovod IBV Za Kultúrnym domom
(a) cieľ a miesto každého projektu 
Cieľom projektu bolo prispieť k vytvoreniu vodovodnej siete v novovytvorenej IBV za Kultúrnym domom pre 5 rodinných domov v meste Šaštín – Stráže. 
(b) výsledky projektu 
Výstavba vodovodnej vetvy v dĺžke 200 m, stavba bola skolaudovaná, v súčasnosti je prevádzke a slúži obyvateľom IBV. 
(c) úloha vašej organizácie (líder, partner) a úroveň zapojenia do projektu
Investorom stavby bolo mesto Šaštín – Stráže, ktoré taktiež zabezpečovala dodávateľa prác stavby. 
(d) náklady projektu 
Náklady projektu: 299 640,- Sk 
(e) donori projektu (meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo) 
Výstavba bola sčasti realizovaná z vlastných zdrojov mesta a z dotácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, Špitálska 8, 816 44 Bratislava, tel.: +421(0)2/59751111, informacie@build.gov.sk

4. NN sieť IBV Za Kultúrnym domom
(a) cieľ a miesto každého projektu 
Cieľom projektu bolo prispieť k rozšíreniu NN siete v novovytvorenej IBV za Kultúrnym domom pre 5 rodinných domov v meste Šaštín – Stráže. 
(b) výsledky projektu 
Stavba elektro siete v dĺžke 200 m je skolaudovaná a užívaná. 
(c) úloha vašej organizácie (líder, partner) a úroveň zapojenia do projektu 
Investorom stavby bolo mesto Šaštín – Stráže, ktoré taktiež zabezpečilo dodávateľa stavebných prác. 
(d) náklady projektu 
Náklady projektu: 314 000,.- Sk 
(e) donori projektu (meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo) 
Výstavba bola realizovaná z financií mesta a sčasti z dotácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, Špitálska 8, 816 44 Bratislava, tel.: +421(0)2/59751111, informacie@build.gov.sk

5. NN sieť IBV Za školou
(a) cieľ a miesto každého projektu
Cieľom projektu bolo prispieť k rozšíreniu NN siete v novovytvorenej IBV za školou, Kultúrnym domom pre 11 rodinných domov v meste Šaštín - Stráže 
(b) výsledky projektu
Stavba elektro siete v dĺžke 280 m je skolaudovaná a užívaná.
(c) úloha vašej organizácie (líder, partner) a úroveň zapojenia do projektu
Investorom stavby bolo mesto Šaštín – Stráže, pričom mesto zabezpečilo dodávateľa stavebných prác. 
(d) náklady projektu
Náklady projektu: 466 000,.- Sk
(e) donori projektu (meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo)
Výstavba bola realizovaná z rozpočtu mesta a sčasti z dotácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, Špitálska 8, 816 44 Bratislava, tel.: +421(0)2/59751111, informacie@build.gov.sk

6. Rekonštrukcia objektu č. 949 na sociálne byty
(a) cieľ a miesto každého projektu
Cieľom projektu bolo vytvorenie troch bytových jednotiek pre sociálne odkázaných občanov mesta Šaštín – Stráže. 
(b) výsledky projektu
Rekonštrukcia je ukončená a užívaná.
(c) úloha vašej organizácie (líder, partner) a úroveň zapojenia do projektu
Mesto Šaštín - Stráže bolo investorom projektu, pričom mesto zabezpečilo dodávateľa prác.
(d) náklady projektu
Náklady projektu: 1 390 635,- Sk
(e) donori projektu (meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo)
Stavba bola realizovaná sčasti z financií mesta a z finančných prostriedkov Ministerstva financií SR, Štefanovičova 25, Bratislava.

7. Rekonštrukcia strešnej konštrukcie na objekte rodinného domu
(a) cieľ a miesto každého projektu
Cieľom projektu bolo odstrániť havarijný stav strešnej konštrukcie nájomného domu vo vlastníctve mesta Šaštín – Stráže, ktorý je tvorený dvoma bytmi a poskytuje bývanie dvom rómskym rodinám. 
(b) výsledky projektu
Rekonštrukcia je ukončená.
(c) úloha vašej organizácie (líder, partner) a úroveň zapojenia do projektu
Mesto Šaštín – Stráže bolo investorom projektu a zabezpečilo zhotoviteľa stavby.
(d) náklady projektu
Náklady projektu: 204 000,-Sk
(e) donori projektu (meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo)
Úrad vlády SR, Námestie Slobody 1, Bratislava.

8. Termálny prameň Šaštín - Stráže
(a) cieľ a miesto každého projektu
Cieľom štúdie bolo overiť využitie geotermálneho vrtu v lokalite Šaštín – Stráže, pre vybudovanie strediska cestovného ruchu so zameraním na vybudovanie liečebného domu a zóny voľného času a oddychu. 
(b) výsledky projektu
Štúdia preukázala možnosť využitia termálneho vrtu ako zdroja tepelnej energie. 
(c) úloha vašej organizácie (líder, partner) a úroveň zapojenia do projektu
Mesto Šaštín – Stráže bolo objednávateľom štúdie.
(d) náklady projektu
Náklady projektu: 34 668,- EUR
(e) donori projektu (meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo)
Úrad vlády SR, Centrálna finančná a kontraktačná jednotka, Bratislava
Spoluúčasť na projekte Asociácia Euroregiónov SR, Bratislava, Geologická 21, assps@netax.sk

9. Bytový dom – 21 bytových jednotiek
(a) cieľ a miesto každého projektu
Cieľom projektu bolo zvýšiť počet bytových kapacít miestnych obyvateľov prostredníctvom vybudovania nájomných bytov.
(b) výsledky projektu
V rámci projektu sa realizuje 21 bytových jednotiek a technická vybavenosť objektu.
(c) úloha vašej organizácie (líder, partner) a úroveň zapojenia do projektu
Investorom stavby bolo mesto Šaštín – Stráže, taktiež zabezpečila výberové konanie na dodávateľa stavby .
(d) náklady projektu
Náklady projektu: 24 148 041,- Sk
(e) donori projektu (meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo)
Výstavba je realizovaná z podpory – úveru poskytnutého Štátnym fondom rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37, tel.: 00421/2/59364223, fax: 00421/2/59364250, www.sfrb.sk a vlastných zdrojov.

10. Územný plán a program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaštín - Stráže
(a) cieľ a miesto každého projektu
Cieľom je vytvoriť strategický dokument regionálneho a územného rozvoja – dokument regionálneho rozvoja v zmysle Zákona 351/2004 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja (t.j. program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaštín-Stráže) a územnoplánovacie dokumenty podľa klasifikácie v zmysle Vyhlášky MŽP SR č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii (t.j. vypracovať zadanie a jeho prerokovanie, koncept riešenia, návrh územného plánu, podklady na schválenie návrhu plánu teritoriálne sa vzťahujúci na územie mesta Šaštín-Stráže)
(b) výsledky projektu
Územný plán je v súčasnosti v štádiu rozpracovania – zadanie pre ÚP. 
(c) úloha vašej organizácie (líder, partner) a úroveň zapojenia do projektu
Mesto Šaštín – Stráže je obstarávateľom ÚP a PHSR mesta.
(d) náklady projektu
Náklady projektu: 871 500,- Sk
(e) donori projektu (meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo)
Projekt je realizovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR, Prievozská 2B, 825 25 Bratislava, tel.: +421(0)2/59751111, informacie@build.gov.sk a vlastných zdrojov mesta.

 

Projekty, na ktoré je v súčasnosti podaná žiadosť o nenávratný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ

1. Urbanisticko – architektonická štúdia a Územný plán centrálnej mestskej zóny mesta Šaštín - Stráže
(a) cieľ a miesto každého projektu
Cieľom je vytvoriť strategický dokument územného rozvoja centrálnej zóny mesta – Nám. Slobody a Kláštorného námestia, zabezpečiť projektovú prípravu pre rekonštrukciu centra mesta.
Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je podaná na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Prievozská 2B, 825 25 Bratislava, tel.: +421(0)2/59751111, informacie@build.gov.sk , dofinacovanie je schválené MsZ.

2. Projekt na odkanalizovanie Mikroregionu Šaštínsko
(a) cieľ a miesto každého projektu
Cieľom projektu bolo prispieť k ochrane životného prostredia a získať finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu odvádzania splaškových vôd z obcí Čáry, Kuklov, Smolinské, Borský Mikuláš, Lakšárska Nová Ves a Šaštín – Stráže, s napojením do ČOV v meste Šaštín – Stráže. 
Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je podaná na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Prievozská 2B, 825 25 Bratislava, tel.: +421(0)2/59751111, informacie@build.gov.sk , dofinacovanie je schválené MsZ.

3. Rekonštrukcia ZŠ 1. – 9. ročník
Rekonštrukcia bývalej ZŠ 1. – 4. ročník Stráže na Dom sociálnych služieb
(a) cieľ a miesto každého projektu
Cieľom je zabezpečiť projekty na uvedené stavby, na základe ktorých by prišlo k realizácii rekonštrukcií. Tým by sa zvýšila kvalitatívna úroveň objektu ZŠ a vytvorili sa podmienky pre zmysluplné využívanie objektu bývalej ZŠ.
Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je podaná na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Prievozská 2B, 825 25 Bratislava, tel.: +421(0)2/59751111, informacie@build.gov.sk , dofinacovanie je schválené MsZ.

Iné projekty
1. Odkanalizovanie Mikroregionu Šaštínsko

(a) cieľ a miesto každého projektu
Cieľom je zabezpečiť realizáciu odkanalizovania obcí Čáry, Kuklov, Smolinské, Borský Mikuláš, Lakšárska Nová Ves a Šaštín – Stráže, napojením na jestvujúcu ČOV v meste Šaštín – Stráže. Uvedený Mikroregion zahŕňa viac ako 10-tisíc obyvateľov a jeho vytvorením by daná oblasť mala byť odkanalizovaná do r. 2010. Predpokladaný rozpočtový náklad na odkanalizovanie je 428 389 000,- Sk bez DPH. 
Projekt bol zaradený medzi strategické stavby v rozvojovom pláne Trnavského samosprávneho kraja.


 

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole mesta Šaštín-Stráže

Dátum: 20. 4. 2022

Všeobecné informácie o projekte

Oprava vojnových hrobov

Dátum: 15. 10. 2021

Dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky na opravu vojnových hrobov

Detské ihrisko a fitness park

Dátum: 31. 8. 2020

Projekt mesta realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky

Studňa na námestí a oddychová zóna v Strážach

Dátum: 12. 8. 2020

Projekt realizovaný mestom za finančnej podpory Nadácia SPP
z grantového programu Regióny

Informačné tabule k historickým miestam obcí a miest

Dátum: 15. 4. 2020

Bazilika Sedembolestnej Panny Márie, Manufaktúra, Pieta Sedembolestnej Panny Márie (Stráže),Hrad a Trojičný stĺp v parku

Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska

Dátum: 17. 4. 2019

Výysadba vegetačných prvkov

Záverečná etapa reštaurovania kamenného sľpu

Dátum: 1. 7. 2018

Najsv. trojice a obnovenie nefunkčnej fontány v meste Šastín-Stráže

II. etapa reštaurovania kamenného sľpu

Dátum: 1. 7. 2017

Najsv. trojice a obnovenie nefunkčnej fontány v meste Šastín-Stráže

Rozšírenie kamerového systému v meste Šaštín-Stráže v roku 2017

Dátum: 1. 6. 2017

za účelom posilnenia prevencie kriminality

Reštaurovania kamenného stĺpu

Dátum: 1. 4. 2016

Najsv. trojice a obnovenie nefunkčnej fontány v meste Šastín-Stráže

Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaštín-Stráže

Dátum: 1. 9. 2015

"INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI"

Reštaurovanie kamennej sochy

Dátum: 1. 4. 2015

Piety na podstavci

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
2
14
15 16 17 18 19 20 21
2
22 23 24 25 26 27
1
28
29 30 31 1
1
2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, streda 10. 8. 2022
polojasno 27 °C 14 °C
štvrtok 11. 8. oblačno 27/13 °C
piatok 12. 8. polojasno 28/13 °C
sobota 13. 8. oblačno 30/15 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina