Menu
Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Drobné stavby

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to:

 a) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,

b) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy.

Za drobné stavby sa považujú aj

a) stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva,

b) oplotenie,

c) prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,

d) nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.

Avšak za drobné stavby sa nepovažujú stavby skladov horľavín a výbušnín, stavby pre civilnú ochranu, stavby pre požiarnu ochranu, stavby uránového priemyslu a jadrových zariadení, vodné stavby, stavby čerpacích staníc kvapalných palív, skvapalnených plynov alebo stlačených plynov pre pohon motorových vozidiel, stavby prečerpávacích staníc horľavých kvapalín, horľavých plynov a stavby plniarní tlakových nádob horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom.

Prílohy

1) doklad o vlastníckom alebo inom práve k pozemku, na ktorom sa má umiestniť drobná stavba (výpis z katastra nehnuteľností – t.j. list vlastníctva a pod.)

Pokiaľ je pozemok v spoluvlastníctve – súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov s uskutočnením drobnej stavby, ak nie sú všetci vlastníci stavebníkmi.

2) jednoduchý situačný výv dvoch vyhotoveniach (podľa katastrálnej mapy) s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb  a stavebné riešenie stavby

3) jednoduchý technický opis stavby

4) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, napr.:
Ak sa drobná stavba umiestňuje v ochrannom  pásme NKP je potrebné k ohláseniu doložiť  aj stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trnava,  Cukrová 1.

5) prípade, že stavebník poverí na vybavenie ohlásenia drobných stavieb inú fyzickú alebo právnickú osobu, je potrebné predložiť písomné splnomocnenie.

Upozornenie

Drobnú stavbu je možné začať a vykonávať až po doručení písomného oznámenia obce, že proti stavbe nemá námietky.

Vybavuje: Ing. Gabriela baďurová
e-mail: badurova@mestosastinstraze.sk
Tel.: 034/6987 424

 

Tlačivá

Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru na drobnej stavbe

dozor_drobna_stavba.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 23,5 kB

Ohlásenie drobnej stavby

drobna_stavba.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 132,5 kB

Kalendár

Aktuálne počasie

dnes, streda 29. 5. 2024
oblačno 21 °C 13 °C
štvrtok 30. 5. mierny dážď 23/12 °C
piatok 31. 5. slabý dážď 20/12 °C
sobota 1. 6. mierny dážď 17/11 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina

 MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE