Menu
Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Stavebné povolenie

Prílohy k žiadosti o stavebné povolenie

1.  doklady, ktorými žiadateľ preukazuje vzťah k pozemku alebo k stavbe ( list vlastníctva, alebo doklad o inom práve k pozemku alebo stavbe + kópia z katastrálnej mapy)

2.  predpísaná  dokumentácia  v  troch  vyhotoveniach

3.  prehlásenie stavebného dozora, že bude vykonávať dozor na stavbe a kópiu dokladu jeho odbornej spôsobilosti (kópia preukazu), prípadne oprávnenie zhotoviteľa stavby

4.  vyjadrenia správcov inžinierskych sietí :

 • SPP a.s. OZ Nové Mesto n/V
 • ZSE a.s. PS Trnava, stredisko Senica
 • BVS a.s. Bratislava, stredisko Senica
 • Slovak Telekom a.s. , Žilina, stredisko Senica
 • SSC SaÚ Senica ....

5.  doklady,  prípadne  rozhodnutia  podľa  osobitných  predpisov,  ak  si  to  povolenie stavby vyžaduje (napr. o ochrane poľnohospodárskeho  pôdneho  fondu, alebo  lesného  fondu, o ochrane ovzdušia, o ochrane prírody, o posudzovaní vplyvu na životné prostredie, orgánu dopravy,  ak  stavba  zasahuje  do  ochranného pásma  štátnej cesty, alebo sa zriaďuje nový zjazd zo štátnej cesty,  z miestnej komunikácie)  a pod. :

 • OR HaZZ Senica
 • Technická inšpekcia  SR, Jelenecká 49,  Nitra
 • OR PZ – ODI Senica
 • Obvodný úrad pre cestnú dopravu a PK Senica
 • ObPÚ v Senici
 • ObÚŽP v Senici
 • KPÚ v Trnave,  Cukrová 1  (v prípade, že stavba sa bude realizovať v ochrannom pásme  NKP)
 • Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Krížna 42, P.O.BOX 7, Bratislava
 • Letecký úrad SR Bratislava
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva
 • podľa povahy stavby iné   

6.  V prípade,  že  stavebník   poverí   na vybavenie   žiadosti  inú  fyzickú  alebo právnickú osobu,  je potrebné  predložiť písomné splnomocnenie.

Správny poplatok

je potrebné zaplatiť  v  hotovosti  v  pokladni  MsÚ, resp. prevodným príkazom na číslo účtu  VÚB Šaštín - Stráže  828182/0200,  prípadne poštovou poukážkou) – výška správneho poplatku – viď str. 2

Výška správneho poplatku

a) na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu...33 Eur
2. na stavbu bytových domov...66 Eur
b) na stavby na individuálnu rekreáciu/rekreačné chaty, rekreačné domy, záhradkárske chaty
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25m...23 Eur
2. ak zastavaná plocha presahuje 25m...39,50 Eur
c) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu a na zmeny stavieb pred dokončením ...23 Eur
d) na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného domu a nadstavby slúžiace na podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných domov, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ...16,50 Eur
e) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami...23 Eur
f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením...16,50 Eur
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 49 790,87 Eur vrátane...33 Eur
nad 49 790,87 Eur do 99 581,75 Eur vrátane...49,50 Eur
nad 99 581,75 Eur do 331 939,18 Eur vrátane...66 Eur
nad 331 939,18 Eur do 3 319 391,88 Eur vrátane...116 Eur
nad 3 319 391,88 Eur...199 Eur
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie...16,50 Eur
i) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska dopravných stavieb, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie...33 Eur

Oslobodenie

l. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie sú oslobodení občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

Poznámky

l. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa iba jeden poplatok a to v najvyššej sadzbe, ktorá je určená pre niektorý z objektov uvedených v stavebnom povolení.
2. Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov.

Položka 61

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby...dvojnásobok sadzby určenej v položke 60

Vybavuje: Ing. Gabriela baďurová
e-mail: badurova@mestosastinstraze.sk
Tel.: 034/6987 424

Aktuálne počasie

dnes, sobota 20. 4. 2024
mierny dážď 9 °C 3 °C
nedeľa 21. 4. oblačno 9/1 °C
pondelok 22. 4. takmer jasno 10/0 °C
utorok 23. 4. slabý dážď 10/3 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina

 MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE