Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Územné rozhodnutie

K návrhu na územné rozhodnutie stavebník predloží

1/ Doklady, ktorými žiadateľ preukazuje vzťah k pozemku alebo stavbe (list vlastníctva prípadne súhlas vlastníka pozemku alebo stavby s realizáciou stavby).
2/ Kópiu z katastrálnej mapy (originál), prípadne originál geometrický plán.
3/ Situačný výkres osadenia stavby 3 x (na podklade katastrálnej mapy) M 1:200, 1:500:

 • s vyznačením jej odstupov od hraníc pozemkov a od susedných stavieb
 • napojenie stavby  na  inžinierske siete
 • dopravné napojenie (vrátane parkovania)
 • výškové zakreslenie a uličný  pohľad
  Zadanie stavby – pôdorysy, pohľady, správa

4/ Vyjadrenia správcov inžinierskych sietí k územnému konaniu :

 • SPP a.s. OZ Nové Mesto n/V
 • ZSE a.s. PS Trnava, stredisko Senica
 • BVS a.s., Bratislava, stredisko Senica
 • Slovak Telekom, a.s. Žilina, stredisko Senica
 • Správa a údržba ciest TSK, oblasť Senica  a iné...

5/ Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy :

 • KPÚ v Trnave, Sládkovičova 11, Trnava
 • OR HaZZ Senica
 • OR PZ SR – ODI Senica
 • ObÚŽP Senica
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva Senica
 • Obvodný úrad pre dopravu a pozemné komunikácie
 • Obvodný pozemkový úrad Senica

6/ V prípade, že stavebník poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu, je potrebné predložiť písomné splnomocnenie.

Správny poplatok

je potrebné zaplatiť v hotovosti v pokladni MsÚ, resp. prevodným príkazom na číslo účtu VÚB Šaštín – Stráže 828182/0200, prípadne  poštovou poukážkou.

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia alebo predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby

a) pre fyzické osoby...6,50 Eur

b) pre právnické osoby...16,50 Eur

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku, osvetové strediská, hvezdárne, planetária, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo VUC a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo VUC.

Poznámka

Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním sa vydáva na jedno rozhodnutie.

Vybavuje: Ing. Gabriela baďurová
e-mail: badurova@mestosastinstraze.sk
Tel.: 034/6987 424

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
1
6 7 8 9 10 11
1
12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuálne počasie

dnes, piatok 10. 7. 2020
jasná obloha 29 °C 16 °C
sobota 11. 7. mierny dážď 18/11 °C
nedeľa 12. 7. slabý dážď 20/10 °C
pondelok 13. 7. jasná obloha 20/10 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina