Menu
Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Štatút mesta

                              Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2011

Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne – Strážach na svojom zasadnutí dňa 22. 09. 2011 schválilo v zmysle § 11 ods. 4 písm. k) zákona č 369/1990 Zb. o mestskom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov tento štatút mesta.

Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne - Strážach na svojom zasadnutí dňa 22. 09. 2011 schválilo v zmysle § 24 ods. 1 písm. c) zákona č 369/1990 Zb. o mestskom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov tento štatút mesta.

Preambula

 1. Štatút mesta Šaštín - Stráže (ďalej len „štatút“) upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä:

- postavenie a pôsobnosť mesta,

- práva a povinnosti mestského zastupiteľstva a primátora mesta,

- zriaďovanie, povinnosti a právomoci orgánov mestského zastupiteľstva a ich vnútornú štruktúru,

- práva a povinnosti poslancov,

- práva a povinnosti obyvateľov mesta, miestne referendum, zhromaždenie obyvateľov mesta,

- rozpočet mesta, pravidlá hospodárenia a financovania mesta a nakladanie s majetkom mesta,

- symboly mesta a spôsob udeľovania čestného občianstva mesta, mestských cien a vyznamenaní.

 1. Štatút mesta predstavuje základný normatívno-právny a organizačný predpis mesta.

Prvá časť
Postavenie a pôsobnosť mesta
§ 1
Základné ustanovenie

 1. Mesto je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt.
 2. Mesto je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom, samostatne hospodári s vlastný majetkom a s vlastnými príjmami.
 3. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
 4. Mestu pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.
 5. Mesto má právo združovať sa s inými mestami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.

 

§ 2
Názov mesta

 1. Názov mesta sa uvádza v štátnom jazyku.
 2. Názov mesta je „Šaštín – Stráže“
 3. Odo dňa vyhlásenia referenda, volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb prezidenta Slovenskej republiky alebo ľudového hlasovania a jeho odvolaní, volieb do Európskeho parlamentu, volieb do orgánov územnej samosprávy, miestneho referenda alebo sčítania obyvateľov, domov a bytov, nemožno až do ich vykonania rozhodnúť o územnej zmene, určiť alebo zmeniť názov mesta alebo jeho časti, určiť názov ulice alebo iného verejného priestranstva ani rozhodnúť o zmene číslovania stavieb.

 

§ 3
Územie mesta

Územie mesta je územný celok, ktoré tvorí katastrálne územie Šaštín – Stráže,.

 

§ 4
Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev

 1. Mesto určuje a mení nariadením názvy ulíc a iných verejných priestranstiev.
 2. meste má každá ulica alebo iné verejné priestranstvo svoj názov,
 3. Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím na históriu mesta, na významné nežijúce osobnosti, na veci a pod..
 4. Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev názvami zabezpečuje mesto na vlastné náklady.
 5. Mesto určuje stavbám súpisné číslo a orientačné číslo, vedie evidenciu súpisných čísel a evidenciu orientačných čísel a udržiava ju v súlade so skutočným stavom.

 

§ 5
Samospráva mesta

 1. Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jeho samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.
   
 2. Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta
  1. orgánmi mesta,
  2. miestnym referendom,
  3. zhromaždením obyvateľov mesta..
    

     3. Mesto pri výkone samosprávy najmä

 1. vykonáva úkony súvisiace riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným mestu do užívania,
 2. zostavuje schvaľuje rozpočet mesta a záverečný účet mesta,
 3. rozhoduje vo veciach miestnych daní miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,
 4. usmerňuje ekonomickú činnosť meste, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území mesta, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v meste,
 5. zabezpečuje výstavbu údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, mestského cintorína, kultúrnych, športových a ďalších mestských zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností mesta,
 6. zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v meste, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,
 7. utvára chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
 8. plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa utvára podmienky na zásobovanie mesta; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,
 9. obstaráva schvaľuje územno-plánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života mesta, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v meste,
 10. vykonáva vlastnú investičnú činnosť podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov mesta a rozvoja mesta,
 11. zakladá, zriaďuje, zrušuje kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
 12. organizuje miestne referendum dôležitých otázkach života a rozvoja mesta,
 13. zabezpečuje verejný poriadok v meste, nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
 14. zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
 15. plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
 16. vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
 17. vedie mestskú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny.

  4.  Ak zákon pri úprave pôsobnosti mesta neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti mesta.

  5. Mesto spolupracuje v záujme rozvoja mesta s politickými stranami a politickými hnutiami, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v meste.

 

§ 6
Vzťah štátu a mesta, prenesená pôsobnosť mesta v oblasti štátnej správy

 1. Na mesto možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením týchto úloh na mesto, štát poskytne obci potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.
 2. Mesto podlieha dozoru štátu v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi (najmä zákonmi o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky).
 3. Mesto pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb vo veciach preneseného výkonu štátnej správy koná podľa zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov; v ostatných prípadoch sa riadi aj uzneseniami vlády a internými normatívnymi aktmi ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.
 4. záujme plnenia úloh mesta spolupracuje s orgánmi štátu. Orgány štátu poskytujú mestám pomoc v odborných veciach a potrebné údaje z jednotlivých evidencií vedených orgánmi štátu a podieľajú sa na príprave zamestnancov mesta a poslancov. Mesto poskytuje orgánom štátu potrebné údaje pre jednotlivé evidencie vedené orgánmi štátu alebo pre úradné konania v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi.
 5. Sporverejnoprávnej zmluvy medzi štátom a mestom, ako aj medzi mestami, rozhoduje súd.

 

§ 7
Spolupráca s inými obcami a mestami

 1. Mesto Šaštín - Stráže môže spolupracovať s ďalšími obcami alebo mestami na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia miest alebo obcí, zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona.
 2. Zmluva uzavretá na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti sa uzatvára na určitý čas alebo na neurčitý čas. Jej predmetom nemôže byť vznik právnickej osoby. Zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná.
 3. Spolupráca obcí a miest sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami obyvateľov obcí a miest.
 4. Obce a mestá majú pri vzájomnej spolupráci rovnaké postavenie.

 

§ 8
Združenie obcí a miest

 1. Mesto Šaštín - Stráže sa môže združovať s inými obcami alebo mestami.
 2. Predmetom činnosti združenia obcí alebo miest je najmä oblasť sociálnych vecí, starostlivosti o životné prostredie (predovšetkým zhromažďovanie, odvoz a spracúvanie komunálneho odpadu, odvádzanie a čistenie odpadových vôd), miestna doprava, oblasť školstva, kultúry a miestny cestovný ruch.
 3. Svojou činnosťou združenie obcí alebo miest napomáha vytvárať podmienky na plnenie úloh miest alebo obcí, ako aj úloh vyššieho územného celku.
 4. Združenie miest vzniká dňom registrácie a zaniká dňom jeho výmazu registri združení miest obvodným úradom v sídle kraja.
 5. Na platnosť zmluvy o zriadení združenia miest je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov každého mesta, ktoré je účastníkom zmluvy. Súčasťou zmluvy o zriadení združenia miest sú jeho stanovy.

 

§ 9
Spolupráca s právnickými a fyzickými osobami

 1. Mesto pri plnení úloh samosprávy spolupracuje najmä s právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi na území mesta.
 2. Orgány samosprávy mesta podporujú podnikateľskú a inú činnosť právnických a fyzických osôb, ktorá je na prospech rozvoja mesta a v súlade s územným plánom mesta a schválenými koncepciami mesta.

 

§ 10
Spolupráca s politickými stranami, politickými hnutiami a občianskymi združeniami

Mesto spolupracuje v záujme rozvoja mesta s politickými stranami a politickými hnutiami, s občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami, nadáciami a inými právnickými alebo fyzickými osobami pôsobiacimi v meste.

 

§ 11
Medzinárodná spolupráca

 1. Mesto môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov alebo územných orgánov.
 2. Dohoda alebo členstvo v medzinárodnom združení nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo s verejným záujmom.
 3. Mesto zasiela rovnopis uzatvorenej dohody alebo dokladu o členstve v medzinárodnom združení obvodnému úradu v sídle kraja, ktorý vedie ich evidenciu.

 

§ 12
Všeobecne záväzné nariadenia mesta

 1. Mesto môže vo veciach územnej samosprávy vydávať Všeobecne záväzné nariadenia.
 2. Nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
 3. Vo veciach, ktorých mesto plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Takéto nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných orgánov štátnej správy.
 4. Nariadenie mesta sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením na úradnej tabuli mestského úradu najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.
 5. Vyvesenie nariadenia mesta na úradnej tabuli mestského úradu je podmienkou jeho platnosti; okrem toho sa nariadenie zverejní spôsobom v meste obvyklým.
 6. Nariadenia mesta musia byť každému prístupné na mestskom úrade.

 

Druhá časť
Orgány mesta
§ 13
Základné ustanovenie

 1. Orgánmi mesta sú:
  1. mestské zastupiteľstvo
  2. primátor mesta ( ďalej len „ primátor „)

     2. Orgánmi mestského zastupiteľstva sú:
             a. mestská rada
             b. komisie
     3.  Mestské zastupiteľstvo môže zriadiťzrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné,
          kontrolné a poradné orgány a určuje im náplň práce, môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje
          orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.
     4. Poriadkovým útvarom mesta je mestská polícia.

 

§ 14
Mestské zastupiteľstvo

 1. Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta.
 2. Volebné pravidlá upravuje zákon o voľbách do orgánov samosprávy miest v znení neskorších predpisov.
 3. Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami mestské zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov v rozmedzí 11 až 13 poslancov.
 4. Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva na štyri roky.
 5. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta, najmä je mu vyhradené :
  1. určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
  2. schvaľovať štatút mesta a na neho nadväzujúce interné predpisy potrebné pre plnenie úloh mesta,
  3. schvaľovať rokovací poriadok mestského zastupiteľstva,
  4. schvaľovať zásady odmeňovania poslancov,
  5. schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet mesta, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvy s inými mestami uzavretými na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na účel o zriadene združenia miest, na účel o zriadenie alebo založenie právnickej osoby podľa osobitného zákona,
  6. rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu,
  7. schvaľovať územný plán mesta alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,
  8. rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok podľa osobitných predpisov,
  9. určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky,
  10. vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvolávať zhromaždenie obyvateľov mesta,
  11. uznášať sa na nariadeniach,
  12.  schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom združení, s územnými a správnymi celkami alebo úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie, členstvo v medzinárodných združeniach územných celkov alebo územných orgánov, v súlade so zákonom o mestskom zriadení,
  13. určiť plat primátora mesta podľa osobitného zákon a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie (úväzku) primátora mesta; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh primátora mesta rozsah výkonu jeho funkcie (úväzku),
  14. voliť a odvolávať hlavného kontrolóra mesta, určiť rozsah výkonu funkcie (úväzku) hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
  15.  zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov),
  16. zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe,
  17. schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
  18. zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce,
  19. udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny,
  20. ustanoviť erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta, prípadne znelku mesta.

     6.Mestské zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života
         mesta, svojim uznesením alebo Všeobecne záväzným opatrením mesta.

     7.Mestské zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, v termínoch určených zákonom
       o mestskom zriadení a postupom určeným v rokovacom poriadku mestského
       zastupiteľstva.

    8.Podrobné pravidlá o rokovaní mestského zastupiteľstva upravuje Rokovací poriadok
      mestského zastupiteľstva, ktoré schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

§ 15
Primátor mesta

 1. Primátor mesta je predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta.
 2. Funkcia primátora mesta je verejná funkcia. Funkčné obdobie primátora mesta sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora. Spôsob voľby primátora mesta upravuje osobitný zákon.
 3. Primátor mesta je štatutárnym orgánom mesta. Primátor mesta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca mesta. Poverený zamestnanec mesta rozhoduje v mene mesta v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
 4. Primátor mesta:
  1. zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva, mestskej rady ak zákon o mestskom zriadení neustanovuje inak a podpisuje ich uznesenia,
  2. vykonáva mestskú správu,
  3. rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom, osobitnými predpismi alebo týmto štatútom vyhradené mestskému zastupiteľstvu,
  4. zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, ak tým v jednotlivých prípadoch nepoverí (nesplnomocní) zástupcu primátora, prednostu mestského úradu alebo iných zodpovedných zamestnancov mestského úradu,
  5. uschováva symboly mesta a používa mestské insígnie,
  6. zriaďuje svoje poradné orgány (komisie a pod.),
  7. predkladá mestskému zastupiteľstvu návrh na vymenovanie a odvolanie náčelníka mestskej polície, riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií mesta a ďalších subjektov, u ktorých to upravuje tento štatút,
  8. vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov mesta.
 5. Primátor mesta podpisuje nariadenia a uznesenie mestského zastupiteľstva najneskôr do 5 pracovných dní od ich schválenia mestským zastupiteľstvom.
 6. Primátor mesta môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa ods. 5). Toto ustanovenie sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolórana uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní primátora mesta.
 7. Ak bol výkon uznesenia mestského zastupiteľstva podľa ods. 6) pozastavený, môže mestské zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak mestské zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do 3 mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia primátora mesta nemôže pozastaviť.

  

§ 16
Mandát primátora mesta

 1. Mandát primátora zaniká:
  1. odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
  2. uplynutím funkčného obdobia (§ 13 ods. 1 zákona ozriadení),
  3. vzdaním sa mandátu,
  4. právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
  5. pozbavením spôsobilosti na právne úkony, alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
  6. vyhlásením výsledku miestneho referenda o  odvolaní primátora, ktorým sa rozhodlo o jeho odvolaní,
  7. zmenou trvalého pobytu mimo územia mesta,
  8. prípadoch podľa § 13 ods. 3 zákona o mestskom zriadení ak primátor do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu,
  9. smrťou,
  10. zrušením mesta.

Primátor mesta je povinný skutočnosti podľa písm. d), g) a h) bezodkladne oznámiť mestu

    2. Mestské zastupiteľstvo

 1. vyhlási miestne referendum o odvolaní primátora, ak
  1. o to petíciou požiada aspoň 30% oprávnených voličov,
  2. hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti primátora, porušuje Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy,
 2. môže vyhlásiť miestne referendumodvolaní primátora, ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť primátora na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov.

 

§ 17
Sľub primátora mesta

Primátor mesta skladá sľub, ktorý znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie primátora uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“.

 

§ 18
Zástupca primátora

 1. Primátora zastupuje zástupca primátora.
 2. Primátor obce do 60 dní od zloženia sľubu primátora vymenuje a poverí zástupcu primátora. Ak tak neurobí, zástupcu primátora zvolí mestské zastupiteľstvo.
 3. Zástupca primátora môže byť len poslanec. V prípade, že primátor určí dvoch zástupcov, určí ich poradie ako aj rozsah zastupovania v písomnom poverení. Zástupca primátora je členom mestskej rady.
 4. Ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia plní úlohy primátora v plnom rozsahu zástupca primátora; ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia primátora, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov primátora. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora.

§ 19
Mestská rada

 1. Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora.
 2. Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť mestskú radu.
 3. Mestská rada je zložená z poslancov, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie.
 4. Mestskú radu a jej členov môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať.
 5. Spôsob volieb upravuje rokovací poriadok mestského zastupiteľstva.
 6. Počet členov mestskej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov.
 7. V zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán a politických hnutí v mestskom zastupiteľstve.
 8. Mestská rada najmä :
  1. rozpracúva, zabezpečuje a kontroluje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva a organizuje prípravu podkladov na rokovanie mestského zastupiteľstva,
  2. zaoberá sa všetkými bežnými vecami týkajúcimi sa majetku mesta, rozpočtu, miestnych daní a poplatkov a podáva o nich návrhy obecnému zastupiteľstvu alebo primátorovi,
  3. prerokúva podklady a pripravuje zasadnutia mestského zastupiteľstva a predkladá mu vlastné návrhy,
  4. zaoberá sa vecami týkajúcimi sa mesta a životanej, a svoje stanoviská podáva mestskému zastupiteľstvu a primátorovi,
  5. organizuje a zjednocuje činnosť komisií mestského zastupiteľstva,
  6. plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva.

9. Mestská rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za 3 mesiace. Jej
    zasadnutie zvolávavedie primátor, alebo zástupca primátora, ak tak neurobí
    primátor.
10. Podrobné pravidlá o rokovaní mestskej rady upravuje Rokovací poriadok
      mestskej rady, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

§ 20
Komisie mestského zastupiteľstva

 1. Mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
 2. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb, najmä odborníkov zvolených mestským zastupiteľstvom.
 3. Predsedom komisie môže byť len poslanec. Počet poslancov komisie určuje mestské zastupiteľstvo tak, aby každý poslanec bol členom aspoň jednej komisie. Poslanec môže byť členom najviac ......... komisií. Návrhy na zvolenie a odvolanie predsedov, členov komisií predkladá mestskému zastupiteľstvu primátor mesta, poslanec alebo skupina poslancov.
 4. Mestské zastupiteľstvo zriaďuje komisie pre nasledovné oblasti:
  1. stavebné a životné prostredie
  2. sociálna a bytová
  3. kultúra
  4. šport, mládež a telovýchova
  5. riešenie sťažností na primátora mesta a hlavného kontrolóra.
 5. Podľa potreby mestské zastupiteľstvo zriadi aj ďalšie komisie. Ich počet, zloženie a pôsobnosť vymedzí podľa miestnych podmienok, možností a konkrétnych potrieb mesta.
 6. Komisie na úsekoch a v oblastiach, pre ktoré sú zriadené, najmä
  1. v rámci poradnej funkcie vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným mestským zastupiteľstvom a mestskou radou, ako aj k návrhom zámerov miestneho významu z hľadiska zabezpečenia potrieb a záujmov obyvateľov mesta,
  2. v rámci iniciatívnej funkcie vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie všetkých dôležitých otázok života mesta na rokovania mestského zastupiteľstva a mestskej rady, predkladajú návrhy a podnety primátorovi a spolupracujú s mestským úradom v rámci svojej pôsobnosti.
  3. v rámci kontrolnej funkcie sa podieľajú na výkone kontroly realizovania uznesení mestského zastupiteľstva, dodržiavania všeobecne záväzných nariadení mesta a vybavovania pripomienok, podnetov, sťažností a petícií obyvateľov mesta.
 7. Na pozvanie predsedu komisie sa na rokovaní komisie zúčastňuje vecne príslušný zamestnanec mestského úradu alebo zástupca organizácie zriadenej mestským zastupiteľstvom.
 8. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje mestské zastupiteľstvo.

 

§ 21
Mestský úrad

 1. Mestský úrad ako výkonný orgán zabezpečuje administratívne a organizačné veci mestského zastupiteľstva, primátora mesta, mestskej rady, komisií a ďalších orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom.
 2. Organizáciu mestského úradu, počet zamestnancov a ich pracovné funkcie ustanovuje organizačný poriadok mestského úradu.
 3. Mestský úrad najmä :
  1. zabezpečuje písomnú agendu orgánov mesta a orgánov mestského zastupiteľstva a je podateľňou mesta,
  2. zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií,
  3. vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí primátora vydaných v správnom konaní,
  4. vykonáva nariadenia, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora,
  5. zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy prenesených na mesto zákonom,
  6. vykonáva ďalšie činnosti a úlohy mesta.
 4. V mesta môže byť zriadená funkcia prednostu mestského úradu.
 5. Pracovno-právne vzťahy zamestnancov mesta upravuje pracovný poriadok, ktorý vydáva primátor mesta.
 6. Prácu mestského úradu riadi primátor mesta.

 

 

§ 22
Prednosta mestského úradu

 1. Ak je v meste zriadená funkcia prednostu mestského úradu, mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta.
 2. Prednostu vymenúva a odvoláva primátor.
 3. Prednosta mestského úradu, je zamestnancom mesta, ktorý zodpovedá za svoju činnosť primátorovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva.
 4. Prednosta mestského úradu sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným.

§ 23
Hlavný kontrolór mesta

 1. Mestské zastupiteľstvo zriaďuje funkciu hlavného kontrolóra.
 2. Hlavného kontrolóra volí na dobu 6 rokov a odvoláva mestské zastupiteľstvo.
 3. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a ak zákon o mestskom zriadení neustanoví inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu Po uplynutí funkčného obdobia sa pracovnoprávny vzťah hlavného kontrolóra k mestu skončí.
 4. Hlavný kontrolór zodpovedá za svoju činnosť mestskému zastupiteľstvu.
 5. Hlavný kontrolór najmä :
  a)vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta,
  b)vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj hospodárenia rozpočtových organizácií mesta a príspevkových organizácií mesta,
  c)vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečného účtu mesta pred ich schválením v mestskom zastupiteľstve,
  d)predkladá výsledky kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu,
  e)predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,
  f)spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu,
  g)vedie evidenciu a zabezpečuje vybavovanie sťažností, podnetov a petícií občanov, ktoré boli podané na orgány mesta,
  h)vykonáva kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane nariadení mesta a interných predpisov mesta, vykonáva kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva a vykonáva kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi,
  i)plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom alebo ustanovené orgánmi mesta v zmysle zákonov.
 6. Hlavný kontrolór je ďalej oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva a nakladania s majetkom mesta a do iných dokladov potrebných na výkon kontroly.
 7. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným.
 8. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:
  1. poslanca,
  2. primátora,
  3. člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej mestom,
  4. iného zamestnanca mesta,
  5. podľa osobitného zákona.

    9.Výkon funkcie hlavného kontrolóra sa končí najmä
          a. vzdaním sa funkcie,
          b.odvolaním z funkcie,
          c. uplynutím obdobia, na ktoré bol zvolený,
          d. smrťou,
          e. iným, zákonom ustanoveným spôsobom.


10.Mestské zastupiteľstvo odvolá hlavného kontrolóra z funkcie,ak
a)bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
b)vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou hlavného kontrolóra,
c)hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie.d)bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená.

      11.Na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie je potrebný súhlas
         nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

     12.Mesto môže zriadiť útvar hlavného kontrolóra, ktorý vykonáva odborné,
         administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh hlavného
         kontrolóra. Útvar hlavného kontrolóra je organizačnou súčasťou mestského
         úradu.

     13.Činnosť hlavného kontrolóra upravuje podrobnejšie nariadenie mesta alebo
         vnútorný predpis mesta.

§ 24
Mestská polícia

 1. Mestské zastupiteľstvo zriaďuje všeobecne záväzným nariadením v súlade s osobitnými predpismi ako svoj poriadkový útvar mestskú políciu.
 2. Zriadenie, postavenie a úlohy mestskej polície v meste upravuje zákon o mestskej polícií v znení neskorších predpisov.
 3. Mestskú políciu vedie jej náčelník, ktorého vymenúva do funkcie mestské zastupiteľstvo na návrh primátora. Náčelník mestskej polície zodpovedá za svoju činnosť primátorovi.
 4. Mestskú políciu tvoria príslušníci mestskej polície, ktorí sú zamestnancami mesta. Pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa.
 5. Mestská polícia najmä:

a)zabezpečuje verejný poriadok v meste,

b)spolupôsobí pri ochrane obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia,

c)spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku mesta, majetku občanov, ako aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím,

d)dbá o ochranu životného prostredia v meste,

e)dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach v meste,

f)ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom,

h)plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom,

i)plní ďalšie činnosti a úlohy vymedzené orgánmi mesta v súlade s osobitnými zákonmi.

 1. Organizáciu, riadenie a ďalšie vzťahy mestskej polície upravuje organizačný a pracovný poriadok mestskej polície, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

 

§ 25
Rozpočtové a príspevkové organizácie mesta

 1. Mesto môže zriaďovať na plnenie svojich úlohrozsahu svojej pôsobnosti rozpočtové alebo príspevkové organizácie.
 2. Mesto ako zriaďovateľ vydá o zriadení rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriaďovaciu listinu, ktorú schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
 3. Na čele rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie je vedúci (riaditeľ), ktorého na návrh primátora vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo.

 

§ 26
Školy a školské zariadenia

 1. Mesto môže v rámci svojej pôsobnosti zriaďovať a rušiť školy a školské zariadenia.
 2. Školu riadi riaditeľ školy, školské zariadenie riadi riaditeľ školského zariadenia.
 3. Riaditeľa školy a riaditeľa školského zariadenia vymenúva na päťročné funkčné obdobie na návrh rady školy primátor mesta.

 

§ 27
Obchodné spoločnosti a iné právnické osoby

 1. Mesto môže zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby.
 2. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zástupcov mesta do orgánov týchto spoločností a iných právnických osôb.
 3. Návrhy na zástupcov mesta môže predkladať primátor mesta, poslanec alebo skupina poslancov.

 

Tretia časť
Poslanci
§ 28
Práva a povinnosti poslancov

 1. Poslanec je povinný najmä:
  1. zložiť sľub na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
  2. zúčastňovať sa zasadnutí mestského zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
  3. dodržiavať štatút mesta, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
  4. obhajovať záujmy mesta a jeho obyvateľov,
  5. poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti,
  6. dodržiavať všeobecné povinnosti, obmedzenia a zákazy vyplývajúce z ústavného zákona.

2.Poslanec je oprávnený najmä:
a)predkladať návrhy mestskému zastupiteľstvu i ostatným orgánom,
b)interpelovať primátora mesta, členov mestskej rady, hlavného kontrolóra, prednostu mestského úradu, náčelníka mestskej polície vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce a požadovať od nich informácie a vysvetlenie,
c)požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených mestom vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,
d)požadovať informácie a vysvetlenia od štátnych orgánov, fyzických a právnických osôb pôsobiacich na území mesta, ktorých činnosť vplýva na mesto,
e)má iné oprávnenia ustanovené zákonmi a všeobecne záväznými predpismi a vnútornými predpismi mesta.

3.Mandát poslanca zaniká
a)odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
b)uplynutím funkčného obdobia,
c)vzdaním sa mandátu,
d)právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
e)pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f)zmenou trvalého pobytu mimo územia mesta,
g)ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz zasadnutia mestského zastupiteľstva,
h)prípadoch ustanovených zákonom o mestskom zriadení,
i)zrušením mesta,
j)smrťou.

 

§ 29
Sľub poslanca

Poslanec skladá sľub, ktorý znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia."

 

§ 30
Poslanecké kluby

 1. Za účelom účinného vykonávania poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej spolupráce, výmeny názorov a na podporu poslaneckej iniciatívy môžu poslanci vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti.
 2. Spôsob vzniku poslaneckých klubov, ich pôsobnosť a činnosť upravuje rokovací poriadok mestského zastupiteľstva.

 

§ 31
Poslanecké náhrady

 1. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon môže mesto poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.
 2. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú poslancom výkon funkcie podľa osobitných prepisov, to platí aj o členoch komisií, ktorí nie sú poslancami. Mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu. Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom alebo obdobnom pomere, mesto poskytuje náhradu ušlého zárobku.
 3. Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie zástupcu primátora dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od mesta. Jeho pracovný vzťah v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitných predpisov.
 4. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zásady odmeňovania poslancov.

 

Štvrtá časť
Obyvatelia mesta
§ 32
Obyvatelia mesta

 1. Obyvateľom mesta je osoba, ktorá má na území mesta trvalý pobyt.
 2. Obyvateľ mesta sa zúčastňuje na samospráve mesta . Má právo najmä
  1. voliť orgány samosprávy mesta a byť zvolený do orgánu samosprávy mesta,
  2. hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta (miestne referendum),
  3. zúčastňovať sa na zhromaždeniach obyvateľov mesta a vyjadrovať na nich svoj názor a zúčastňovať sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva,
  4. obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány mesta,
  5. používať obvyklým spôsobom mestské zariadenia ostatný majetok mesta slúžiaci pre verejné účely,
  6. požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v meste,
  7. požadovať pomoc v čase náhlej núdze.
 3. Obyvateľ mesta sa podieľa na jej rozvoji a zveľaďovaní a poskytuje pomoc orgánom mesta. V súvislosti s tým je povinný
  1. ochraňovať majetok mesta a podieľať sa na nákladoch mesta, vykonávať menšie mestské služby organizované mestom, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov mesta a sú vykonávané v záujme mesta,
  2. podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia,
  3. napomáhať a udržiavať poriadok v meste,
  4. poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a na odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v meste.
 4. Mesto je povinné poskytnúť obyvateľovi mesta nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
 5. Na samospráve mesta má právo podieľať sa aj ten, kto
  1. má na území mesta nehnuteľný majetok alebo v meste platí miestnu daň alebo miestny poplatok,
  2. je v meste prihlásený na prechodný pobyt,
  3. má čestné občianstvo mesta.

§ 33
Miestne referendum

 1. Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o 
  1. zlúčenie susedného mesta alebo obce s mestom Šaštín – Stráže, rozdelenie alebo zrušenie mesta, ako aj zmenu názvu mesta,
  2. odvolanie primátora mesta,
  3. petíciu skupiny obyvateľov mesta aspoň 30% oprávnených voličov.

    2. Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o rozdelení mesta podľa ods. 1) písm.               a), ak sú splnené podmienky rozdelenia stanovené zákonom.

    3. Petíciu podľa odseku 1 písm. c) overujú aspoň traja poslanci určení mestským
       zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru a primátor mesta, Primátor
       mesta neoveruje petíciu za odvolanie primátora. Ak petícia spĺňa náležitosti ustanovené
       osobitným zákonom a ak ide o rozdelenie mesta, aj náležitosti podľa odseku 2, mestské
       zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia
     petície mestu; to platí aj v prípade petície za odvolanie primátora.

    4. Mestské zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších
      dôležitých veciach samosprávy mesta.

    5. Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica
     oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov
     účastníkov miestneho referenda.

    6. Mestské zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia
      zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.
    7. Ďalšie podrobnosti organizácii miestneho referenda upraví všeobecne záväzné nariadenie
     mesta.

 

§ 34
Zhromaždenie obyvateľov mesta

 1. Na prerokovanie mestských vecí môže mestské zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov mesta alebo jeho časti.
 2. Podmienky zvolávania zhromaždení, práva a povinností účastníkov upravuje osobitný právny predpis.
 3. Výkon zhromaždovacieho práva slúži občanom mesta na využívanie slobody prejavu, na výmenu informácií, názorov, vyjadrení, postojov a stanovísk, na účasť pri riešení verejných a iných spoločných záležitostí mesta alebo jeho časti.

Piata časť
Majetok mesta, hospodárenie a financovanie mesta
§ 35
Majetok mesta

 1. Majetok mesta sú hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve mesta a iné majetkové práva mesta.
 2. Ďalej majetkom mesta sú nehnuteľnosti, ktoré prešli do majetku mesta z majetku Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov.
 3. Majetok mesta slúži na plnenie úloh mesta.

 

§ 36
Zásady hospodárenia s majetkom mesta

 1. Majetok mesta a zásady nakladanie s ním určuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta schválené mestským zastupiteľstvom.
 2. Zásady hospodárenia s majetkom mesta upravia najmä
  1. postup a spôsob nakladania s majetkom mesta,
  2. práva a povinnosti organizácií pri správe mestského majetku, ktoré mesto založila alebo zriadila a podmienky odňatia tohto majetku organizáciám,
  3. postup prenechávania majetku mesta do užívania,
  4. nakladanie s cennými papiermi,
  5. iné zásady a úkony vo vzťahu k nakladaniu s majetkom mesta, ktoré podliehajú schváleniu orgánmi mesta.
 3. Schváleniu mestským zastupiteľstvom podliehajú vždy:
  1. zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta,
  2. zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad hodnotu určenú mestským zastupiteľstvom vo všeobecne záväznom nariadení,
  3. nakladanie s majetkovými právami v určenej hodnote,
  4. aukčný predaj vecí podľa osobitných predpisov,
  5. vklady nehnuteľného majetku do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností,
  6. iné úkony nakladania s majetkom mesta určené mestským zastupiteľstvom vo všeobecne záväznom nariadení.
 4. Majetok mesta sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať.
 5. Darovanie nehnuteľného majetku mesta je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
 6. Majetok mesta možno použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy mesta.
 7. Mesto môže zveriť majetok do správy rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, ktoré zriadila podľa osobitného predpisu. Pod správou mestského majetku sa rozumie oprávnenie majetok mesta držať, užívať, brať úžitky a nakladať s ním v súlade so zákonom o majetku miest a zásadami hospodárenia s majetkom mesta ako aj v súlade s týmto štatútom a všeobecne záväznými nariadeniami mesta.

 

§ 37
Financovanie mesta

 1. Mesto financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj z ďalších zdrojov. Vlastné príjmy v rozsahu podľa osobitných predpisov sú
  1. príjmy z majetku mesta a z majetku prenechaného mestu do užívania,
  2. výnosy z miestnych daní a z miestnych poplatkov,
  3. podiely na daniach v správe štátu,
  4. výnosy s pokút uložených za priestupky,
  5. iné príjmy.
 2. Mesto môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov.
 3. Na plnenie rozvojového programu mesta alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, môže mestu štát poskytnúť štátnu dotáciu.
 4. Mesto môže svoje úlohy financovať aj z prostriedkov združených s inými mestami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými osobami alebo fyzickými osobami.
 5. Mesto si môže na plnenie svojich úloh zriadiť mimorozpočtové peňažné fondy.
 6. Na plnenie úloh spoločných pre viac miest alebo z iného dôvodu môžu mestá zriadiť spoločný fond, správu fondu vykonáva rada ustanovená mestami, ktoré fond zriadili, a to podľa dohodnutých pravidiel.

 

§ 38
Rozpočet mesta

 1. Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia mesta, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku.
 2. Rozpočet mesta sa zostavuje spravidla na obdobie jedného kalendárneho roka.
 3. Rozpočet mesta obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu samosprávneho kraja a finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám.
 4. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:
  1. pravidlá rozpočtového hospodárenia mesta,
  2. rozpočet mesta na svojom zasadnutí vo vopred určenom termíne. Pred schválením je rozpočet mesta zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v meste obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia mesta vyjadriť. To platí aj o záverečnom účte mesta, ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.
 5. Ak nebude rozpočet mesta schválený pred prvým januárom rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu rozpočtovým provizóriom. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu mesta po jeho schválení v mestskom zastupiteľstve.
 6. Po skončení rozpočtového roka mesto údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu mesta. Prebytok rozpočtu mesta po skončení roka neprepadá a je zdrojom tvorby rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov. O použití prebytku rozpočtu mesta alebo o spôsobe úhrady schodku rozpočtu mesta rozhoduje obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu mesta.
 7. Mesto je samostatnou účtovnou jednotkou a vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona. Ročnú účtovnú závierku mesta overuje audítor. Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným zákonom.

 

§ 39
Záverečný účet mesta

 1. Záverečný účet mesta obsahuje výsledky rozpočtového hospodárenia mesta, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta a výsledkov hospodárenia peňažných fondov.
 2. Záverečný účet mesta schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

 

§ 40
Finančné sankcie uložené mestom

 1. Mesto môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6.638 eur, ak
  1. poruší nariadenie,
  2. neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti a tým naruší vzhľad alebo prostredie mesta, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,
  3. nesplní určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú primátorom mesta poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.
 2. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa mesto dozvedelo o tom, kto sa konania podľa ods. 1/ dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia alebo nesplnenia povinnosti podľa ods. 1/. Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
 3. Pokuta je príjmom mesta.

 

Šiesta časť
Symboly mesta, čestné občianstvo mesta a ceny mesta
§ 41
Symboly mesta

 1. Mesto má vlastné symboly.
 2. Mesto je povinné používať vlastné symboly pri výkone samosprávy.
 3. Symboly mesta sú :
  1. erb mesta,
  2. vlajka mesta,
  3. pečať mesta.

 

§ 42
Používanie symbolov mesta

 1. Právnické osoby zriadené alebo založené mestom, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly mesta len so súhlasom mesta.
 2. Mesto označuje erbom mesta a vlajkou mesta budovu, ktorá je sídlom orgánov mesta, zasadaciu miestnosť mestského zastupiteľstva a úradnú miestnosť primátora mesta.
 3. Mesto používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom mesta a názvom mesta na rozhodnutia, oprávnenia a osvedčenia skutočností vydané pri výkone samosprávy.
 4. Podrobné vyobrazenie mestských symbolov tvorí prílohu tohto štatútu.
 5. Zásady pre používanie mestských symbolov upravuje osobitné nariadenie mesta.

 

§ 43
Pamätný deň mesta

Pamätným dňom mesta je 1. september, ustanovený pri príležitosti udelenia štatútu mesta.

 

§ 44
Čestné občianstvo mesta

 1. Fyzickým osobám, ktoré sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta a život jej obyvateľov môže mestské zastupiteľstvo udeliť čestné občianstvo mesta.
 2. Podrobné pravidlá pre udeľovanie čestného občianstva upravuje osobitné nariadenie mesta.

 

§ 45
Ceny a vyznamenania mesta

 1. Za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky najmä vo vedeckej práci, pedagogickej, výchovnej, technickej, umeleckej, publicistickej, športovej, kultúrnej a verejnoprospešnej činnosti, za významné hospodárske a ekonomické úspechy, ktoré prispeli výrazným spôsobom k ďalšiemu rozvoju mesta, za propagáciu a zviditeľňovanie mesta doma v zahraničí, za činy osôb pri záchrane ľudských životov a zdravia alebo majetku občanov a majetku mesta môže mestské zastupiteľstvo udeliť Cenu mesta.
 2. Za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech rozvoja mesta môže občanom a inštitúciám pôsobiacim na území mesta primátor udeliť Cenu primátora mesta.
 3. Mestské zastupiteľstvo alebo primátor mesta môže udeliť aj pamätný list fyzickým alebo právnickým osobám.
 4. Podrobnejšie pravidlá pre udeľovanie cien upravuje osobitné nariadenie mesta.

 

§ 46
Kronika mesta

 1. Mesto vedie svoju kroniku v slovenskom jazyku.
 2. Zápisy do kroniky sa vykonávajú v pravidelných jednoročných intervaloch, dokumentujú spoločensko-politický a hospodársky vývoj mesta a sú bezprostredným a hodnoverným svedectvom o dobe a ľuďoch, ktorí zveľaďujú mestské spoločenstvo. Súčasťou kroniky je aj sprievodná dokumentácia (fotografie, dokumenty, videozáznamy, zvukové snímky a pod.).
 3. Spracovaním zápisov do kroniky je poverená riaditeľka Mestskej knižnice.

 

Siedma časť
Záverečné ustanovenia
§ 47

 1. Nariadenie mesta ako aj iné vnútroorganizačné predpisy upravujúce činnosť orgánov mesta nesmú odporovať ustanoveniam tohto štatútu.
 2. Tento štatút mesta môže meniť a dopĺňať mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou hlasov prítomných poslancov.
 3. Mestské zastupiteľstvo Šaštíne-Strážach schválilo tento štatút mesta na svojom zasadnutí dňa 22. 09. 2011 uznesením č. 81/2011 a týmto dňom nadobúda účinnosť.

 

 V Šaštíne – Strážach, dňa 22. 09. 2011

 Ing. Radovan Prstek
     primátor mesta

Vyvesené: 08. septembra 2011
Zvesené: 22. septembra 2011
 

Dodatok č.1 k VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 4/2011

 

 

 

Kalendár

Aktuálne počasie

dnes, piatok 24. 5. 2024
slabý dážď 20 °C 13 °C
sobota 25. 5. mierny dážď 22/12 °C
nedeľa 26. 5. slabý dážď 22/13 °C
pondelok 27. 5. slabý dážď 24/13 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina

 MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE