Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 1369
Lucia Orgoňová
utorok, 28. august 2018

zverejnenie e mailovej adresy page 001

zapisovateľka Mestskej volebnej komisie page 001

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 1822
Lucia Orgoňová
streda, 15. august 2018

pocet obyvatelov page 001

info pre nezavislych kandidatov page 001

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 1017
Lucia Orgoňová
pondelok, 23. júl 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci
a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿ výkon trestu odňatia slobody,

Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 6915
Lucia Orgoňová
piatok, 22. august 2014

Výsledky komunálnych volieb zo dňa 15. novembra 2014, v meste Šaštín-Stráže.

V meste Šaštín-Stráže bolo zapísaných do zoznamu voličov       4148 osôb

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky                                       2239

Počet odovzdaných obálok                                                              2239

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre

voľby do mestského zastupiteľstva                                                  2165

počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby

primátora mesta                                                                                2213

Počet zvolených poslancov do mestského zastupiteľstva                 11

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva:  

Volebný obvod č. 1  

1. Bc. Marián Konečný, nezávislý kandidát, 403 platných hlasov

2. p. Cyril Filípek, SMER- sociálna demokracia, 318 platných hlasov

3. p. Miroslav Nosek, nezávislý kandidát, 291 platných hlasov

4.  p. Branislav Kozánek, SMER - sociálna demokracia, 288 platných hlasov                  

Volebný obvod č. 2

1. Mgr. Rudolf Ovečka, nezávislý kandidát, 508 platných hlasov

2. p. Silvia Suchá, Kresťanskodemokratické hnutie, 432 platných hlasov

3. JUDr. Edita Lehocká, nezávislá kandidátka, 311 platných hlasov

4. Mgr. Gerda Fodorová, Kresťanskodemokratické hnutie, 309 platných hlasov

Volebný obvod č. 3

1. Ing. Marián Javorka, SMER – sociálna demokracia, 395 platných hlasov

2. Mgr. Vladimír Hladík, Kresťanskodemokratické hnutie, 285 platných hlasov

3. p. Marián Rozbora, nezávislý kandidát, 251 platných hlasov

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva:

Volebný obvod č. 1

1. MUDr. Marián Ožvoldík, nezávislý kandidát, 275 platných hlasov

2. Ing. Oto Kozánek, SMER – sociálna demokracia, 249 platných hlasov

3. Bc. Dušan Waldecker, Slovenská národná strana, 247 platných hlasov

4. Ing. Igor Daniel, SMER – sociálna demokracia, 153 platných hlasov

Volebný obvod č. 2

1. p. Rozália Slováková, SMER – sociálna demokracia, 212 platných hlasov

2. p. Martin Orgoň, SMER – sociálna demokracia, 194 platných hlasov

3. p. Jana Kollárová, SMER – sociálna demokracia, 190 platných hlasov

4. p. Kornélia Prsteková, SMER – sociálna demokracia, 129 platných hlasov

Volebný obvod č. 3

1. Ing. Anton Mošať, SMER – sociálna demokracia, 228 platných hlasov

2. Bc. Ján Šimurda, nezávislý kandidát, 228 platných hlasov

3. p. Helena Reháková, SMER – sociálna demokracia, 133 platných hlasov

Počet platných odovzdaných hlasov pre jednotlivých kandidátov na funkciu primátora mesta.

1. p. Mária Kozárková, nezávislá kandidátka, 9 platných hlasov

2. p. Petr Masaryk, nezávislý kandidát, 13 platných hlasov

3. Mgr. Marek Mikulášek, nezávislý kandidát, 44 platných hlasov

4. p. Miroslav Nosek, nezávislý kandidát, 162 platných hlasov

5. Ing. Radovan Prstek, SMER – sociálna demokracia, 884 platných hlasov

6. Mgr. Jaroslav Suchánek, nezávislý kandidát, 1043 platných hlasov

7. Mgr. Renata Zajíčková, nezávislá kandidátka, 58 platných hlasov

Za primátora  mesta Šaštín-Stráže, bol zvolený:

Mgr. Jaroslav Suchánek, nezávislý kandidát, s počtom 1043 platných hlasov

 

 

 

kom. volby 2014 - vyhlasenie kandidatury primator

kom. volby 2014 - vyhlasenie kandidatury poslanci okr. c. 1

kom. volby 2014 - oprava vyhlasenia okr. c. 2

kom. volby 2014 - vyhlasenie kandidatury poslanci okr. c. 3

kom. volby 2014 - zapisovatelka

kom. volby 2014 - vol. obvody

kom. volby 2014 - plat primatora

kom. volby 2014 - datum konania

kom. volby 2014 - VZN 1

kom. volby 2014 - VZN 2

Administrátor
  # Zobrazenia: 2081
Administrátor
piatok, 25. november 2011

 

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov  4067 
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky  1774 
Počet odovzdaných obálok  1774
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných   
Pre voľby do mestského zastupiteľstva  1732 
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť  11 
Počet zvolených poslancov  11 
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby primátora mesta 1750 Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov Mestského zastupiteľstva podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných hlasov:

Volebný obvod  Meno, priezvisko  Politická strana  Počet platných hlasov  
         
01  1.  Branislav Kozánek  SMER – SD  254 
01  2.  Oto Kozánek  SMER – SD  240  
01  3.  Miroslav Nosek  Nezávislý kandidát  234  
01  4.  Cyril Filípek SMER – SD  218  
         
02  1.  Rudolf Ovečka  SMER – SD  301 
02  2.  Ľudovít Suchý  Nezávislý kandidát  259 
02  3.  Jaroslav Suchánek  Nezávislý kandidát  211 
02  4.  Vladimír Hladík  KDH  174 
         
03  1.  Ján Cintula  SMER – SD  233 
03  2.  Marián Javorka  SMER – SD  216 
03  3.  Ľubomír Menšík  SMER – SD  179 

 

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov Mestského zastupiteľstva. 

Volebný obvod  Meno, priezvisko  Politická strana  Počet platných hlasov  
         
01  1.  Vladimír Fiala  SMER – SD  188 
01  2.  Milan Packa  Nezávislý kandidát  147 
01  3.  Ľubomír Ďuračka  Nezávislý kandidát  130 
01  4.  Roman Poliačik  SaS  107 
01  5.  Ján Prachár  KDH  98 
01  6.  Rudolf Kostelný  ĽS - HZDS  89 
01  7.  Michal Danihel  RIS  82 
01  8.  Rudolf Havlíček  SDKU – DS  60 
         
02  1.  Zdenka Florusová  SMER – SD  165 
02  2.  Štefan Lehocký  Nezávislý kandidát  154 
02  3.  Andrej Vajči  Nezávislý kandidát  150 
02  4.  Martin Orgoň  Nezávislý kandidát  135 
02  5.  Milan Komorník  ĽS – HZDS  117 
02  6.  Frederik Packa  SaS  113 
02  7.  Silvia Macová  Nezávislý kandidát  108 
02  8.  Miroslav Lisinovič KDH  105 
02  9.  Stanislav Korman  KDH  96 
02  10.  Anton Mošať  SMER – SD  94 
02  11.  Helena Reháková  SMER – SD  87 
02  12.  Tomáš Packa  KDH  78 
02  13.  Ladislav Vrablec  SDKU – DS  76 
02  14.  Jozef Fríbort  Nezávislý kandidát  64 
         
03  1.  Jozef Saksun  KDH  133 
03  2.  Ladislav Marafko  Nezávislý kandidát  132 
03  3.  Bibiana Bajteková  Nezávislý kandidát  98 
03  4.  Branislav Vrablec  SDKU – DS  75 
03  5.  Vladimír Sofka  KDH  56 
03  6.  Eva Škrabáková  KDH  47 
03  7.  Rozália Donovalová  ĽS – HZDS  30 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu primátora mesta:

1.  Vladimír Hladík  352  platných hlasov 
2.  Ladislav Marafko    221  platných hlasov 
3.  Radovan Prstek  1 177  platných hlasov 

Za primátora mesta Šaštín-Stráže bol zvolený Ing. Radovan Prstek .

sastin bg dark