Zobr. počet 
Názov Počet návštev
Návrh - dodatok č. 7 k VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 17/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení 77
Dodatok č. 9 k VZN č. 2/2011 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín-Stráže 155
Dodatok č. 1 k VZN 10/2016 o trhovom poriadku príležitostných trhov 77
Návrh Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Šaštín ̶ Stráže č. 10/2016 o trhovom poriadku príležitostných trhov 99
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Šaštín-Stráže 190
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Šaštín-Stráže 146
Dodatok č.1 k všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Šaštín-Stráže č. 15/2017 o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov, obstaraných z verejných prostriedkov 135
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 50/2010 Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach 140
Dodatok č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Šaštín-Stráže č. 17/2013 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín–Stráže ( ďalej len ako “VZN“ ) 129
Dodatok č. 1 k VZN Rokovací poriadok MsZ Šaštín Stráže 177
Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Šaštín-Stráže č. 15/2017 o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov, obstaraných z verejných prostriedkov 224
Mesto Šaštín - oznámenie zámeru previesť pozemok Silvan 179
Dodatok č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Šaštín-Stráže č. 17/2013 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín–Stráže ( ďalej len ako “VZN“ ) 191
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 20/2018 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v meste Šaštín-Stráže 538
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2015 o trhovom poriadku trhového miesta na Kláštornom námestí 669
Sadzobník cien (služieb) mesta Šaštín-Stráže 716
Dodatok č. 1 k VZN č. 17/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 685
Dodatok č. 6 k VZN č. 2/2011 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaštín-Stráže 630
Dodatok č. 5 k VZN č. 17/2013 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaštín–Stráže 646
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 19/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaštín-Stráže 556

sastin bg dark