Mesto Šaštín-Stráže na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky vo veciach územnej samosprávy a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podľa § 72 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vydáva

D o d a t o k     č. 1

k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Šaštín-Stráže

č. 26/2014

o úhradách za sociálne služby poskytované Mestom Šaštín-Stráže

I.

Týmto dodatkom sa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 26/2014 mení a dopĺňa nasledovne:

 § 5 Opatrovateľská služba – sa celý ruší

a nahrádza sa novým

§ 5 Poskytovanie opatrovateľskej služby

(1)     Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá

           a)   je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona a

          b)  je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych  aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona.

(2)     Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 zákona. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje mesto v hodinách.

(3)     Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe,

           a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,

          b) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa zákona č. 447/2008 Z. z.,

   c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa zákona č. 447/2008 Z. z,

           d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou,

           e) s vážnymi psychickými poruchami, ktorá by svojim konaním a správaním mohla ohrozovať opatrovateľku.

(4)     Ustanovenie odseku 3 písm. b) sa nepoužije, ak fyzickej osobe

             a)  vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení,

           b) vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje odľahčovacia služba,

     c)  ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa zákona č. 447/2008 Z. z. sa poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu najviac osem hodín mesačne.

(5)     Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti opatrovaného občana v pracovných dňoch podľa pracovnej doby mesta, najviac v rozsahu 4 hod. denne.

(6)    Rozsah opatrovateľskej služby v hodinách bude občanovi poskytovaný podľa zaradenia do stupňa jeho odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Tento stupeň bude výsledkom zdravotného a sociálneho posudku. Na jeho základe nie je možné rozsah opatrovateľskej služby zvyšovať. Je možné ho len znížiť na podnet opatrovaného občana.

(7)     Mesto poskytuje opatrovateľskú službu na základe písomnej zmluvy. Fyzická osoba, ktorá má záujem o jej poskytovanie, je povinná podať písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Žiadosť musí obsahovať údaje v súlade s § 74 ods. 3 a zmluva údaje v súlade s § 74 ods. 7 zákona.

(8)     Mesto Šaštín-Stráže poskytne opatrovateľskú službu alebo zabezpečí jej poskytovanie fyzickej osobe bezodkladne, ak je jej život alebo zdravie vážne ohrozené. Dôvody vážneho ohrozenia života a zdravia sú: neexistencia alebo úmrtie blízkej osoby, na ktorej pomoc je fyzická osoba odkázaná a nemožnosť zabezpečiť osobnú starostlivosť manželom, dospelým dieťaťom, rodičom alebo súdom uznaným opatrovníkom. O nemožnosť zabezpečiť osobnú starostlivosť odkázanému členovi rodiny v zákone vymedzeným okruhom osôb pôjde najmä vtedy, ak napr. uvedené osoby nebývajú s odkázanou osobou, resp. nebývajú v rovnakej alebo v blízkej obci, alebo sú zamestnané a zo získaného príjmu pokrývajú svoje potreby a potreby svojej rodiny.

(9)    Fyzická osoba je povinná písomne oznámiť mestu do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na opatrovateľskú službu a zmeny v príjmových a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za opatrovateľskú službu.

(10)   Úhrada za poskytovanú opatrovateľskú službu sa stanovuje vo výške 1,00 eura za jednu hodinu (obslužné a ďalšie činnosti).

(11)  Úhradu platí fyzická osoba podľa skutočného rozsahu poskytnutých hodín za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytla, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. Možno ju zaplatiť priamo v pokladni mesta alebo prostredníctvom poštovej poukážky.

(12)   Podmienky pre platenie úhrady pre fyzické osoby sú upravené v § 73 zákona a zároveň sú súčasťou zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby.

(13)   Mesto si vyhradzuje právo voľby opatrovateľky k opatrovanému občanovi. Opatrovateľky u jedného opatrovaného občana je možné striedať podľa potreby, aby bola každá z nich rovnako vyťažená.

II.

1.  Ostatné ustanovenia VZN č. 26/2014 zostávajú nezmenené.

2.  Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 26/2014 o úhradách za sociálne služby poskytované Mestom Šaštín-Stráže schválilo Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach dňa 20.6.2016 Uznesením MsZ č. 250/2016.

3.  Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 26/2014 o úhradách za sociálne služby poskytované Mestom Šaštín-Stráže nadobúda účinnosť dňom 6.7.2016.

                                                                                                                      Mgr. Jaroslav Suchánek

                                                                                                                             primátor mesta

sastin bg dark