letecky pohlad na s-s

Vážení spoluobčania, 

mesto, v ktorom žijeme má svoje prednosti a hodnoty, ako i svoje nedostatky. Úlohou nás - občanov, je prednosti využívať a rozvíjať a nedostatky odstraňovať tak, aby Šaštín-Stráže bol aj v budúcnosti miestom pre dôstojný a spokojný život. 

V súčasnosti prebieha proces vypracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Šaštín-Stráže, ktorého cieľom je identifikovať možné rozvojové zámery mesta prispievajúce k zvýšeniu kvality životnej úrovne obyvateľov. Tento program je dôležitou súčasťou procesu získavania finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ.

Nakoľko tento program sa týka každého z nás, zaujímajú nás predovšetkým vaše názory, postrehy, návrhy na zmeny a na riešenie problémov v meste. 

Touto cestou si vás preto dovoľujeme vyzvať k spolupráci na vypracovaní Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaštín-Stráže formou tohto dotazníka. Vaše odpovede budú pre nás cenným a dôležitým podkladom pre vypracovanie stratégie rozvoja mesta na ďalších 5 rokov. 

 

Dotazník je možné vyplniť elektronicky na nasledovnej stránke:

https://docs.google.com/forms/d/19aVVIRQBiGiznrin_r28PszbhsG8vAY7i6in9KnwKkQ/viewform?c=0&

sastin bg dark