Hlavný kontrolór mesta

Ing. Anton Mošať

Anton Mosat
 

 1/ Uznesením MsZ Šaštín-Stráže č. 273/2016 za hlavného kontrolóra Mesta Šaštín-Stráže, pre volebné obdobie r. 2016 – 2022 bol tajným hlasovaním zvolený Ing. Anton Mošať

 2/ Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo

 3/ Hlavný kontrolór:

 - vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov mesta

 - vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom

 - predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti

 - vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve

- predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí

- predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti

- spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpočtu, alebo EÚ

- vybavuje sťažnosti podľa zákona NR SR č. 9/2010

- je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo

- plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

 


Doklady za rok 2019

Stanovisko Hlavného kontrolóra k záverečný účet  za rok 2018

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019

Doklady za rok 2018

Stanovisko Hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2019

Stanovisko Hlavného kontrolóra k tretej zmene rozpočtu

Stanovisko Hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 2017

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018

 

Doklady za rok 2017

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017

 

Doklady za rok 2016

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017