Komisie mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo zriadilo ako svoje stále, poradné iniciatívne a kontrolné orgány komisie. Tie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb, najmä však z odborníkov zvolených mestským zastupiteľstvom. Predsedom komisie môže byť len poslanec.

Komisie Mestského zastupiteľstva:

 1. Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie
 2. Komisia pre sociálne veci a bývanie
 3. Komisia pre kultúru
 4. Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
 5. Komisia pre ekonomiku, správu majetku
 6. Komisia pre cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu
 7. Komisia na prešetrovanie sťažností proti činnosti poslancov mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra
 8. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Podľa potreby mestské zastupiteľstvo môže zriadiť aj ďalšie komisie.

Komisie najmä:

 1. v rámci poradnej funkcie vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným mestským zastupiteľstvom a mestskou radou, ako aj k návrhom zámerov miestneho významu z hľadiska zabezpečenia potrieb a záujmov obyvateľov mesta
 2. v rámci iniciatívnej funkcie vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie všetkých dôležitých otázok života mesta na rokovania zastupiteľstva a rady, predkladajú návrhy a podnety primátorovi a spolupracujú s mestským úradom v rámci svojej pôsobnosti
 3. v rámci kontrolnej funkcie sa podieľajú na výkone kontroly realizovania uznesení mestského zastupiteľstva, dodržiavania všeobecne záväzných nariadení mesta a vybavovania pripomienok, podnetov, sťažností a petícií obyvateľov mesta

Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie:

 1. Cyril Filípek – predseda komisie
 2. Miroslav Nosek
 3. Vladimír Sofka
 4. Ing. Andrej Vajči
 5. Ing. Ján Šimurda
 6. Vladimír Fiala st. 
 7. Mária Pracharová

zapisovateľka - Ing. Gabriela Baďurová

Komisia pre sociálne veci a bývanie:

 1. Dagmar Fodorová – predsedníčka komisie
 2. Ing. Oto Kozánek
 3. Mgr. Ľudmila Menšíková
 4. Mgr. Kristína Pöstenyi
 5. Mgr. Eva Štefancová
 6. Mgr. Michal Hladký

 zapisovateľka - Ivana Matúšová

Komisia pre kultúru:

 1. Mgr. Kristína Pöstenyi – predsedníčka komisie
 2. Ing.Bc. Michal Kvačkaj
 3. Mgr. Ľudmila Menšíková
 4. Alex Kozánek
 5. Mgr. Lenka Suchá
 6. Dominika Vallová

 zapisovateľka - Jana Labašová

Komisia pre vzdelanie, mládež a šport:

 1. Ing. Anedrj Vajči – predseda komisie
 2. Ing. Oto Kozánek
 3. Ing. Ján Šimurda
 4. Vladimír Sofka
 5. Igor Letko
 6. Mgr. Dominik Bulka
 7. Mgr. Zuzana Antálková

zapisovateľka - Pavlína Sušilová

 

Komisia pre ekonomiku, správu majetku:

 1. Mgr. Ľudmila Menšíková – predsedníčka komisie
 2. Ing. Renáta Medňanská
 3. Ing. Oto Kozánek
 4. Ing. Andrej Vajči
 5. Bc. Miroslava Kubová
 6. Ing. Vojtech Stacha

zapisovateľka - Lenka Hájková

 

Komisia pre cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu:

 1. Ing. Renáta Medňanská – predsedníčka komisie
 2. Ing. Bc. Michal Kvačkaj
 3. Mgr. Patrícia Havlíčková Javorková
 4. Vladimír Sofka
 5. Ing. Lucia Kvačkajová

zapisovateľka - Silvia Suchá

Komisia na prešetrovanie sťažností proti činnosti poslancov mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra:

 1. Miroslav Nosek – predseda komisie
 2. Mgr. Kristína Pöstenyi
 3. Ing. Bc. Michal Kvačkaj

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 1. Ing. Andrej Vajči - predseda komisie
 2. Ing. Oto Kozánek
 3. Mgr. Ľudmila Menšíková

 

Sobášiaci:

 1. Mgr. Jaroslav Suchánek
 2. Ing. Renáta Medňanská
 3. Ing. Andrej Vajči
 4. Ing. Bc. Michal Kvačkaj
 5. Ing. Ján Šimurda

sastin bg dark