Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Rozhlas

07.04.2020-utorok

Dátum: 7. 4. 2020

Riaditeľstvo ZŠ Šaštín-Stráže, Štúrova 1115 a elokovaného pracoviska ZŠ Hviezdoslavova 1462 oznamuje rodičom budúcich prvákov(detí narodených v období od 01.09.2013 do 31.08.2014), že zápis do 1.ročníka sa uskutoční: 1,Elektronická forma: rodičia na webovej stránke školy otvoria priečinok Zápis detí do 1.ročníka a vyplnia nasledovné tlačivá:žiadosť o prijatie do 1.ročníka, dotazník k zápisu do 1.ročníka, prihlášku na náboženskú alebo etickú výchovu.Ak uvažujú nad odkladom povinnej šk.dochádzky, vyplnia aj tlačivo žiadosť o odklad povinnej šk.dochádzky. Žiadosť o prijatie do ŠKD.Vyplnené dokumenty s označením ZÁPIS pošlú do 23.apríla 2020!na adresu zapiszssastin@gmail.com
2,Fyzická forma:ak rodičia nemajú možnosť odoslať prihlášku elektronicky, môžu si ju vyzdvihnúť počas pracovných dní od16.apríla 2020 do 23.apríla 2020 v čase od 10.00 do 12.00 hod. na prízemí budovy ZŠ Šaštín-Stráže, Štúrova 1115.Vyplnenú prihlášku s podpismi obidvoch rodičov prinesú do 23.apríla 2020! a vhodia do pripravenej schránky na prízemí budovy ZŠ. Rodičia detí, ktorí sa rozhodli o odklad povinnej šk.dochádzky majú možnosť objednať sa na psychologické vyšetrenie:tel.číslo 0911 316 150 alebo emailom na adrese:pppsenica@centrum.sk Zapísať dieťa musia aj rodičia, ktorých dieťa malo v šk.roku 2019/2020 odklad.

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, že overovanie podpisov a listín zabezpečuje vo vymedzenom úseku týždňa a to každý pondelok a stredu medzi 08.00 až 10.00 hod. Skôr ako sa občania rozhodnú, že potrebujú využiť overovacie služby mestského úradu, prosíme kontaktovať telefonicky službukonajúceho zamestnanca na t.č.0911 397 730. Občania budú vybavení iba za predpokladu dodržania hygienických a bezpečnostných pravidiel, to znamená, že zamestnanec aj občan musia byť chránení rúškami aj rukavicami. Občania vstupujú do vestibulu úradu po jednom.

Riaditeľstvo MŠ na ulici M.Nešpora a elokovaného pracoviska Hviezdoslavova v Strážach oznamuje rodičom, že si môžu prísť do materskej školy vyzdvihnúť pracovné zošity pre svoje deti. Pracovné zošity si môžu rodičia vyzdvihnúť v utorok 7.apríla a vstredu 8.apríla v čase od 08.00 do 10.00 hod.

Vojenský výcvikový priestor Kuchyňa upozorňuje občanov na trvalý zákaz vstupu do VVP Kuchyňa vrátane letiska a cieľových plôch.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Senici vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme(50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Senica od 07.04.2020, 12.00 hod. do odvolania. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Fyzická osoba(občan) podľa §14 od.2písm .a,b,a c) zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 31 ods.1 písm.1)zákona č.326/2005 Z.z.o lesoch v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch nesmie najmä:
-fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
-vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
-zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Podrobnosti vyhlásenia sú zverejnené na webovom sídle a na úradnej tabuli Mesta.

06.04.2020-pondelok

Dátum: 6. 4. 2020

Riaditeľstvo MŠ na ulici M.Nešpora a elokovaného pracoviska Hviezdoslavova v Strážach oznamuje rodičom, že si môžu prísť do materskej školy vyzdvihnúť pracovné zošity pre svoje deti. Pracovné zošity si môžu rodičia vyzdvihnúť v utorok 7.apríla a vstredu 8.apríla v čase od 08.00 do 10.00 hod.

Vojenský výcvikový priestor Kuchyňa upozorňuje občanov na trvalý zákaz vstupu do VVP Kuchyňa vrátane letiska a cieľových plôch.

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, že overovanie podpisov a listín zabezpečuje vo vymedzenom úseku týždňa a to každý pondelok a stredu medzi 08.00 až 10.00 hod. Skôr ako sa občania rozhodnú, že potrebujú využiť overovacie služby mestského úradu, prosíme kontaktovať telefonicky službukonajúceho zamestnanca na t.č.0911 397 730. Občania budú vybavení iba za predpokladu dodržania hygienických a bezpečnostných pravidiel, to znamená, že zamestnanec aj občan musia byť chránení rúškami aj rukavicami. Občania vstupujú do vestibulu úradu po jednom.

Riaditeľstvo ZŠ Šaštín-Stráže, Štúrova 1115 a elokovaného pracoviska ZŠ Hviezdoslavova 1462 oznamuje rodičom budúcich prvákov(detí narodených v období od 01.09.2013 do 31.08.2014), že zápis do 1.ročníka sa uskutoční: 1,Elektronická forma: rodičia na webovej stránke školy otvoria priečinok Zápis detí do 1.ročníka a vyplnia nasledovné tlačivá:žiadosť o prijatie do 1.ročníka, dotazník k zápisu do 1.ročníka, prihlášku na náboženskú alebo etickú výchovu.Ak uvažujú nad odkladom povinnej šk.dochádzky, vyplnia aj tlačivo žiadosť o odklad povinnej šk.dochádzky. Žiadosť o prijatie do ŠKD.Vyplnené dokumenty s označením ZÁPIS pošlú do 23.apríla 2020!na adresu zapiszssastin@gmail.com
2,Fyzická forma:ak rodičia nemajú možnosť odoslať prihlášku elektronicky, môžu si ju vyzdvihnúť počas pracovných dní od16.apríla 2020 do 23.apríla 2020 v čase od 10.00 do 12.00 hod. na prízemí budovy ZŠ Šaštín-Stráže, Štúrova 1115.Vyplnenú prihlášku s podpismi obidvoch rodičov prinesú do 23.apríla 2020! a vhodia do pripravenej schránky na prízemí budovy ZŠ. Rodičia detí, ktorí sa rozhodli o odklad povinnej šk.dochádzky majú možnosť objednať sa na psychologické vyšetrenie:tel.číslo 0911 316 150 alebo emailom na adrese:pppsenica@centrum.sk Zapísať dieťa musia aj rodičia, ktorých dieťa malo v šk.roku 2019/2020 odklad.

CVČ Beťárik oznamuje občanom, že vyhlasuje súťaž o Najkrajšiu kraslicu maľované vajíčko. Súťaží sa I.kategórii:deti do 7 rokov a II.kategórii:deti nad 7 rokov. Ukončenie posielania fotografií je 09.apríla 2020.Podmienky súťaže: do správy na f CVČ Beťárik alebo emailom na cvcbetarik@gmail.com treba poslať dve fotografie-pri práci na maľovaní vajíčka, dokončené vajíčko+meno, priezvisko a vek autora. Na facebookovom profile CVČ bude následne vytvorený album s fotkami, kde bude možné hlasovať počas veľkonočných sviatkov do utorka 14.apríla 2020.

03.04.2020-piatok

Dátum: 3. 4. 2020

Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že plánovaná odstávka el.energie, ktorá mala byť dňa 06.04.2020 na ul.Štúrova je zrušená.

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, že z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu SARS.CoV-2spôsobujúceho ochorenie COVID 19 sú všetky kultúrne a športové podujatia zrušené až do odvolania. Z uvedeného dôvodu sa ruší aj športové podujatie Beh šaštínskymi bormi.

Mesto Šaštín-Stráže ďalej oznamuje predajcom, ktorí doručili žiadosť o vydanie povolenia predaja v Meste Šaštín-Stráže na Púť Ducha Svätého(31.05.2020), že im povolenie nebude vydané z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID 19.

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, že rybársky lístok sa dá vybaviť iba formou podanej žiadosti e-mailom na adresu pavlina.susilova@mestosastinstraze.sk. V doručenej žiadosti je potrebné uviesť nasledovné údaje:meno a priezvisko, adresu, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu a typ lístka. Zodpovedný zamestnanec bude žiadateľa informovať o ďalších krokoch a spôsobe úhrady poplatku za vydanie rybárskeho lístka.

CVČ Beťárik oznamuje občanom, že vyhlasuje súťaž o Najkrajšiu kraslicu maľované vajíčko. Súťaží sa I.kategórii:deti do 7 rokov a II.kategórii:deti nad 7 rokov. Ukončenie posielania fotografií je 09.apríla 2020.Podmienky súťaže: do správy na f CVČ Beťárik alebo emailom na cvcbetarik@gmail.com treba poslať dve fotografie-pri práci na maľovaní vajíčka, dokončené vajíčko+meno, priezvisko a vek autora. Na facebookovom profile CVČ bude následne vytvorený album s fotkami, kde bude možné hlasovať počas veľkonočných sviatkov do utorka 14.apríla 2020.

02.04.2020-štvrtok

Dátum: 2. 4. 2020

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, že z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu SARS.CoV-2spôsobujúceho ochorenie COVID 19 sú všetky kultúrne a športové podujatia zrušené až do odvolania. Z uvedeného dôvodu sa ruší aj športové podujatie Beh šaštínskymi bormi.

Mesto Šaštín-Stráže ďalej oznamuje predajcom, ktorí doručili žiadosť o vydanie povolenia predaja v Meste Šaštín-Stráže na Púť Ducha Svätého(31.05.2020), že im povolenie nebude vydané z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID 19.

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, že rybársky lístok sa dá vybaviť iba formou podanej žiadosti e-mailom na adresu pavlina.susilova@mestosastinstraze.sk. V doručenej žiadosti je potrebné uviesť nasledovné údaje:meno a priezvisko, adresu, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu a typ lístka. Zodpovedný zamestnanec bude žiadateľa informovať o ďalších krokoch a spôsobe úhrady poplatku za vydanie rybárskeho lístka.

Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 06.04.2020 v čase od 08.15 do 15.30hod. bez dodávky el.energie ul. Štúrova od č.d.1281 po č.d.1286,1345,2107/3,2119/15.

Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že plánovaná odstávka el.energie, ktorá mala byť dňa 06.04.2020 na ul.Štúrova je zrušená.

01.04.2020-streda

Dátum: 1. 4. 2020

Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že odstávka elektrickej energie, ktorá bola plánovaná na deň 0204.2020 v čase od 08.15 hod. do 15.30 hod. na ulici Štúrova 1281,1282,1283,1284,1285,1286,1345,2107/3,2119/15.

V súvislosti s aktuálnymi platnými opatreniami vlády aj Poliklinika Senica n.o. pristúpila do 30.03.2020 k regulovanému meraniu teploty pred vstupom do budovy a k dezinfekcii rúk. Prosíme občanov, aby pri vstupe do polikliniky používali ochranné rúška, rukavice a nechodili zbytočne k lekárovi po veľkých skupinkách príbuzných. Každú návštevu u všeobecného, odborného a zubného lekára si dohodnite telefonicky. Kontakty a neprítomnosti lekárov sú zverejnené aj na webovej stránke mesta Šaštín-Stráže a na www.poliklinikase.sk Budova Polikliniky bude otvorená v pracovný deň od 06.00 hod.do 16.00 hod. len cez hlavný vchod pri Sotinskej lekárni. Po 16.00 hod. bude hlavný vchod úplne uzatvorený, aj mreža. Od 16.00 hod. do 22.00 hod. bude otvorený len bočný vchod pri záchranke a ambulancii pohotovostnej služby, kde bude prebiehať aj kontrola teploty. Sotinská lekáreň je otvorená od 07.00 hod. do 15.30 hod. Vstup do lekárne je tiež regulovaný cez hlavný vchod. Aktuálne Sotinská lekáreň ponúka bezoplachovú dezinfekciu s dávkovačom, rúško z netkanej textílie na opakované použitie, rúško a respirátor FFP2 bez výdychového ventilu.

CVČ Beťárik oznamuje občanom, že vyhlasuje súťaž o Najkrajšiu kraslicu maľované vajíčko. Súťaží sa I.kategórii:deti do 7 rokov a II.kategórii:deti nad 7 rokov. Ukončenie posielania fotografií je 09.apríla 2020.Podmienky súťaže: do správy na f CVČ Beťárik alebo emailom na cvcbetarik@gmail.com treba poslať dve fotografie-pri práci na maľovaní vajíčka, dokončené vajíčko+meno, priezvisko a vek autora. Na facebookovom profile CVČ bude následne vytvorený album s fotkami, kde bude možné hlasovať počas veľkonočných sviatkov do utorka 14.apríla 2020.

31.03.2020-utorok

Dátum: 31. 3. 2020

Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že odstávka elektrickej energie, ktorá bola plánovaná na deň 0204.2020 v čase od 08.15 hod. do 15.30 hod. na ulici Štúrova 1281,1282,1283,1284,1285,1286,1345,2107/3,2119/15.

V súvislosti s aktuálnymi platnými opatreniami vlády aj Poliklinika Senica n.o. pristúpila do 30.03.2020 k regulovanému meraniu teploty pred vstupom do budovy a k dezinfekcii rúk. Prosíme občanov, aby pri vstupe do polikliniky používali ochranné rúška, rukavice a nechodili zbytočne k lekárovi po veľkých skupinkách príbuzných. Každú návštevu u všeobecného, odborného a zubného lekára si dohodnite telefonicky. Kontakty a neprítomnosti lekárov sú zverejnené aj na webovej stránke mesta Šaštín-Stráže a na www.poliklinikase.sk Budova Polikliniky bude otvorená v pracovný deň od 06.00 hod.do 16.00 hod. len cez hlavný vchod pri Sotinskej lekárni. Po 16.00 hod. bude hlavný vchod úplne uzatvorený, aj mreža. Od 16.00 hod. do 22.00 hod. bude otvorený len bočný vchod pri záchranke a ambulancii pohotovostnej služby, kde bude prebiehať aj kontrola teploty. Sotinská lekáreň je otvorená od 07.00 hod. do 15.30 hod. Vstup do lekárne je tiež regulovaný cez hlavný vchod. Aktuálne Sotinská lekáreň ponúka bezoplachovú dezinfekciu s dávkovačom, rúško z netkanej textílie na opakované použitie, rúško a respirátor FFP2 bez výdychového ventilu.

CVČ Beťárik oznamuje občanom, že vyhlasuje súťaž o Najkrajšiu kraslicu maľované vajíčko. Súťaží sa I.kategórii:deti do 7 rokov a II.kategórii:deti nad 7 rokov. Ukončenie posielania fotografií je 09.apríla 2020.Podmienky súťaže: do správy na f CVČ Beťárik alebo emailom na cvcbetarik@gmail.com treba poslať dve fotografie-pri práci na maľovaní vajíčka, dokončené vajíčko+meno, priezvisko a vek autora. Na facebookovom profile CVČ bude následne vytvorený album s fotkami, kde bude možné hlasovať počas veľkonočných sviatkov do utorka 14.apríla 2020.

30.03.2020-pondelok

Dátum: 30. 3. 2020

Západoslovenská distribučná, a.s.oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 02.apríla 2020 t.j.štvrtok v čase od 08.15 hod. do 15.30 hod. bez dodávky elektriny ulica Štúrova od č.1281 po č.d.1286,1345,2107/3,2119/15.

27.03.2020-piatok

Dátum: 27. 3. 2020

Západoslovenská distribučná, a.s.oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 02.apríla 2020 t.j.štvrtok v čase od 08.15 hod. do 15.30 hod. bez dodávky elektriny ulica Štúrova od č.1281 po č.d.1286,1345,2107/3,2119/15.

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom mesta starším ako 65 rokov, že v spolupráci s Farskou charitou Šaštín-Stráže a občianskym združením Synagóga Šaštín-Stráže Galerye Shul bude pomáhať s nákupmi základných potravín a hygienických potrieb osamelým seniorom, seniorom ZŤP a občanom v karanténe, ktorí sa nemajú na koho obrátiť. Svoje požiadavky môžete nahlásiť vždy deň vopred t.j už dnes môžete objednať na piatok v čase od 14.00-17.00 hod. na nasledovných tel.číslach: Mesto Šaštín-Stráže a Farská charita Šaštín-Stráže 0902 348 909, Synagóga Šaštín-Stráže Galerye Shul 0951 472 767 Pre podrobné informácie týkajúce sa objednávok, volajte na uvedené t.č.:Mesto Šaštín-Stráže a Farská charita Šaštín-Stráže 0902 348 909, Synagóga Šaštín-Stráže Galerye Shul 0951 472 767.

Vláda SR zatvorila všetky školy na Slovensku od 16.marca 2020 a zostanú zatvorené až do odvolania. Na základe uvedeného oznamujeme rodičom detí a žiakov, že do odvolania zostane zatvorená materská škola, základná škola, základná umelecká škola a zatvorené zostane aj CVČ Beťárik so sídlom Šaštín-Stráže.

26.03.2020-štvrtok

Dátum: 26. 3. 2020

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom mesta starším ako 65 rokov, že v spolupráci s Farskou charitou Šaštín-Stráže a občianskym združením Synagóga Šaštín-Stráže Galerye Shul bude pomáhať s nákupmi základných potravín a hygienických potrieb osamelým seniorom, seniorom ZŤP a občanom v karanténe, ktorí sa nemajú na koho obrátiť. Svoje požiadavky môžete nahlásiť vždy deň vopred t.j už dnes môžete objednať na piatok v čase od 14.00-17.00 hod. na nasledovných tel.číslach: Mesto Šaštín-Stráže a Farská charita Šaštín-Stráže 0902 348 909, Synagóga Šaštín-Stráže Galerye Shul 0951 472 767 Pre podrobné informácie týkajúce sa objednávok, volajte na uvedené t.č.:Mesto Šaštín-Stráže a Farská charita Šaštín-Stráže 0902 348 909, Synagóga Šaštín-Stráže Galerye Shul 0951 472 767.

Vláda SR zatvorila všetky školy na Slovensku od 16.marca 2020 a zostanú zatvorené až do odvolania. Na základe uvedeného oznamujeme rodičom detí a žiakov, že do odvolania zostane zatvorená materská škola, základná škola, základná umelecká škola a zatvorené zostane aj CVČ Beťárik so sídlom Šaštín-Stráže.

24.03.2020-utorok

Dátum: 24. 3. 2020

Vedúca pošty Šaštín-Stráže oznamuje občanom,že Pošta Šaštín-Stráže bude v dňoch od 24.marca 2020 až do odvolania z dôvodu prijatých preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu otvorená nasledovne: pondelok,utorok,štvrtok a piatok v čase od 08.00 do 14.30 hod. a v stredu od 08.00 do 16.00 hod. prestávka v stredu od 12.00 do 13.00 hod.

23.03.2020-pondelok

Dátum: 23. 3. 2020

Predlžujeme počas mimoriadnej situácie vyhlásenej Vládou SR krízový režim fungovania Mestského úradu v Šaštíne-Strážach
Mesto Šaštín-Stráže od 16.3.2020 a následne na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie vládou Slovenskej republiky pre celé územie Slovenskej republiky v súvislosti so šírením Koronavírusu COVID-19 a na základe prijatých a platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia a pri ohrození verejného zdravia, týmto verejnosti oznamuje, že až do odvolania obmedzuje činnosť jednotlivých referátov Mestského úradu v Šaštíne-Strážach.
V obmedzenom režime v NEVYHNUTNÝCH PRÍPADOCH kontaktujte číslo 0911 397 730.
Skôr ako sa občania rozhodnú, že potrebujú využiť služby mestského úradu, prosíme, kontaktovať telefonicky službukonajúceho zamestnanca na telefónnom čísle 0911 397 730, ktorý je určený pre prvý kontakt. Ohľadom otázok týkajúcich sa režimu fungovania mestského úradu kontaktujte prednostku MsÚ, JUDr. Teréziu Lang na čísle 0917 827 543.
Mesto Šaštín-Stráže týmto verejnosti oznamujeme, že mestský úrad počas trvania mimoriadnej situácie prijal za účelom ochrany zdravia až do odvolania nasledovné opatrenia:

1.Obmedzuje vstup na Mestský úrad Šaštín-Stráže; vstup bude povolený v nevyhnutných prípadoch len do priestorov vestibulu do centrálneho kontaktného bodu za účelom doručenia podania do podateľne MsÚ v nižšie uvedených časoch.
2.Podateľňa bude prijímať podania prioritne prostredníctvom poštovej prepravy. Priamo do podateľne budú môcť občania priniesť podania vždy v pondelok, v stredu a v piatok od 08:00h do 09:00h.
3.Vstup na Mestský úrad Šaštín-Stráže za podmienok uvedených v predchádzajúcom bode bude zároveň povolený len jednotlivo a s použitím ochranného rúška, alebo iným spôsobom prekrytia tváre šálom, šatkou alebo podobne a s použitím ochranných rukavíc;
4.Dočasne ruší zasadnutia Mestskej rady, Mestského zastupiteľstva, ako aj všetkých komisií Mestského zastupiteľstva;
5.Posúva organizovanie podujatí - uvítaní do života na neurčito;
6.Pozastavuje realizáciu sobášov;
7.Povoľuje vybavovanie len pohrebov (pohrebných obradov), pričom mesto zároveň žiada, aby sa týchto pohrebných obradov zúčastnili výhradne najbližší rodinní príslušníci a v súlade s usmernením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý nájdete na stránke http://www.uvzsr.sk/
8.Nariaďuje všetkým zamestnancom Mestského úradu Šaštín-Stráže, aby striktne dodržiavali tieto opatrenia a aby pri vzájomnom kontakte na pracoviskách a pri kontakte s klientom používali ochranné rúška a ochranné rukavice a tiež striktne dodržiavali hygienické pravidlá;
9.Šport a športoviská : Prosíme verejnosť a to hlavne rodiny s malými deťmi, aby nenavštevovali detské ihriská, športoviská. Platí zákaz využívania detských ihrísk a športovísk. Ihriská budú v najbližších dňoch opáskované.
10.Vývoz TKO- v nezmenenom zverejnenom harmonograme
11.Školstvo: Všetky školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaštín-Stráže, to znamená základné školy, materské školy, základná umelecká škola a centrum voľného času, sú uzatvorené.
12.Odporúča všetkým občanom pravidelne sledovať webovú stránku mesta, kde sú zverejňované dôležité informácie ohľadne aktuálnej mimoriadnej situácie a o dianí v meste;
13.Odporúča občanom, ktorí majú možnosť realizovať registráciu do aplikácie „V OBRAZE“ a všetky dôležité informácie Vám budú doručené ihneď po zverejnení na webstránke mesta.Mesto Šaštín-Stráže žiada všetkých občanov, aby zbytočne nenavštevovali mestský úrad Šaštín-Stráže a aby v nevyhnutných prípadoch komunikovali s mestom telefonicky na uvedenom čísle 0911 397 730, prioritne však elektronickou poštou.

20.03.2020-piatok

Dátum: 20. 3. 2020

Predlžujeme počas mimoriadnej situácie vyhlásenej Vládou SR krízový režim fungovania Mestského úradu v Šaštíne-Strážach
Mesto Šaštín-Stráže od 16.3.2020 a následne na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie vládou Slovenskej republiky pre celé územie Slovenskej republiky v súvislosti so šírením Koronavírusu COVID-19 a na základe prijatých a platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia a pri ohrození verejného zdravia, týmto verejnosti oznamuje, že až do odvolania obmedzuje činnosť jednotlivých referátov Mestského úradu v Šaštíne-Strážach.
V obmedzenom režime v NEVYHNUTNÝCH PRÍPADOCH kontaktujte číslo 0911 397 730.
Skôr ako sa občania rozhodnú, že potrebujú využiť služby mestského úradu, prosíme, kontaktovať telefonicky službukonajúceho zamestnanca na telefónnom čísle 0911 397 730, ktorý je určený pre prvý kontakt. Ohľadom otázok týkajúcich sa režimu fungovania mestského úradu kontaktujte prednostku MsÚ, JUDr. Teréziu Lang na čísle 0917 827 543.
Mesto Šaštín-Stráže týmto verejnosti oznamujeme, že mestský úrad počas trvania mimoriadnej situácie prijal za účelom ochrany zdravia až do odvolania nasledovné opatrenia:

1.Obmedzuje vstup na Mestský úrad Šaštín-Stráže; vstup bude povolený v nevyhnutných prípadoch len do priestorov vestibulu do centrálneho kontaktného bodu za účelom doručenia podania do podateľne MsÚ v nižšie uvedených časoch.
2.Podateľňa bude prijímať podania prioritne prostredníctvom poštovej prepravy. Priamo do podateľne budú môcť občania priniesť podania vždy v pondelok, v stredu a v piatok od 08:00h do 09:00h.
3.Vstup na Mestský úrad Šaštín-Stráže za podmienok uvedených v predchádzajúcom bode bude zároveň povolený len jednotlivo a s použitím ochranného rúška, alebo iným spôsobom prekrytia tváre šálom, šatkou alebo podobne a s použitím ochranných rukavíc;
4.Dočasne ruší zasadnutia Mestskej rady, Mestského zastupiteľstva, ako aj všetkých komisií Mestského zastupiteľstva;
5.Posúva organizovanie podujatí - uvítaní do života na neurčito;
6.Pozastavuje realizáciu sobášov;
7.Povoľuje vybavovanie len pohrebov (pohrebných obradov), pričom mesto zároveň žiada, aby sa týchto pohrebných obradov zúčastnili výhradne najbližší rodinní príslušníci a v súlade s usmernením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý nájdete na stránke http://www.uvzsr.sk/
8.Nariaďuje všetkým zamestnancom Mestského úradu Šaštín-Stráže, aby striktne dodržiavali tieto opatrenia a aby pri vzájomnom kontakte na pracoviskách a pri kontakte s klientom používali ochranné rúška a ochranné rukavice a tiež striktne dodržiavali hygienické pravidlá;
9.Šport a športoviská : Prosíme verejnosť a to hlavne rodiny s malými deťmi, aby nenavštevovali detské ihriská, športoviská. Platí zákaz využívania detských ihrísk a športovísk. Ihriská budú v najbližších dňoch opáskované.
10.Vývoz TKO- v nezmenenom zverejnenom harmonograme
11.Školstvo: Všetky školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaštín-Stráže, to znamená základné školy, materské školy, základná umelecká škola a centrum voľného času, sú uzatvorené.
12.Odporúča všetkým občanom pravidelne sledovať webovú stránku mesta, kde sú zverejňované dôležité informácie ohľadne aktuálnej mimoriadnej situácie a o dianí v meste;
13.Odporúča občanom, ktorí majú možnosť realizovať registráciu do aplikácie „V OBRAZE“ a všetky dôležité informácie Vám budú doručené ihneď po zverejnení na webstránke mesta.Mesto Šaštín-Stráže žiada všetkých občanov, aby zbytočne nenavštevovali mestský úrad Šaštín-Stráže a aby v nevyhnutných prípadoch komunikovali s mestom telefonicky na uvedenom čísle 0911 397 730, prioritne však elektronickou poštou.

19.03.2020-štvrtok

Dátum: 19. 3. 2020

Vedúca Pošty Šaštín-Stráže oznamuje občanom, že Pošta Šaštín-Stráže bude v dňoch 19.03.až 27.03.2020 poskytovať služby verejnosti nasledovne: Pondelok,Utorok,Štvrtok,Piatok v čase od 08.00 do 14.30 hod.,Streda 08.00 do 17.00 prestávka od 12.00-13.00 hod.,Sobota 08.00 do 09.00 hod.

Tím psychológov a poradcov Referátu poradensko-psychologických služieb Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici a Skalici v čase mimoriadnych opatrení ponúka v krízových prípadoch občanom z okresu Senica a Skalica možnosť využiť poradenské služby formou telefonických, e-mailových alebo chatových(messenger)kontultácií. Konzultačné hodiny:pondelok-piatok 08.00-11.00 hod. Odborné poradenstvo je poskytované bez úhrady.Telefonické hovory sú štandardne spoplatnené. Kontakty: Mgr.Ivana Závodská 034/2440621 ivana.zavodska@upsvr.gov.sk, Mgr.Maroš Satin 034/2440623 alebo 0915828589 maros.satin@upsvr.gov.sk

Tlieska celé mesto Šaštín-Stráže:podporme potleskom na balkónoch, v oknách všetkých lekárov a zdravotné sestry dňa 20.marca 2020 t.j. zajtra od 20.00 do 20.15 hod.

Primátor mesta zadal požiadavku na ušitie rúšok do každej domácnosti, ktorá Vám bude doručená v najbližších dňoch spolu s informačnými letákmi. Jeden bude obsahovať informáciu ohľadom koronavírusu a druhý leták o ponuke rozvozu jedla reštauráciami v našom meste. Túto službu uvítajú hlavne tí občania, ktorí sa chcú vyhnúť väčšej koncentrácii ľudí na verejných miestach a chceli by využiť donáškovú službu.

Spoločnosť Arriva oznamuje občanom, že z rohodnutia TTSK premáva prímestská doprava od 18.marca až do odvolania v prac.dni v medzisviatkovom režime, t.j. ako v posilnenú sobotu.Obec Smolinské bude mimoriadne obslúžená zachádzaním spojov.

Mestský úrad oznamuje občanom, že dňa 23.marca t.j. v pondelok sa bude konať vývoz separovaného zberu t.j.papier a plasty. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred dom v pondelok ráno do 6 hodiny.

18.03.2020-streda

Dátum: 18. 3. 2020

Primátor mesta zadal požiadavku na ušitie rúšok do každej domácnosti, ktorá Vám bude doručená v najbližších dňoch spolu s informačnými letákmi. Jeden bude obsahovať informáciu ohľadom koronavírusu a druhý leták o ponuke rozvozu jedla reštauráciami v našom meste. Túto službu uvítajú hlavne tí občania, ktorí sa chcú vyhnúť väčšej koncentrácii ľudí na verejných miestach a chceli by využiť donáškovú službu.

Spoločnosť Arriva oznamuje občanom, že z rohodnutia TTSK premáva prímestská doprava od 18.marca až do odvolania v prac.dni v medzisviatkovom režime, t.j. ako v posilnenú sobotu.Obec Smolinské bude mimoriadne obslúžená zachádzaním spojov.

Mestský úrad oznamuje občanom, že dňa 23.marca t.j. v pondelok sa bude konať vývoz separovaného zberu t.j.papier a plasty. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred dom v pondelok ráno do 6 hodiny.

17.03.2020-utorok

Dátum: 17. 3. 2020

Mestský úrad oznamuje občanom, že vývoz komunálneho odpadu t.j. popolníc bude dňa 18.marca t.j. zajtra.

Mestský úrad oznamuje občanom, že dňa 23.marca t.j. v pondelok sa bude konať vývoz separovaného zberu t.j.papier a plasty. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred dom v pondelok ráno do 6 hodiny.

Z dôvodu ochrany zdravia, zamedzenia šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenia COVID-19 a s prihliadnutím na sprísňujúce sa preventívne opatrenia zo strany štátu oznamujeme občanom mesta, že v čase od 16.03 do 20.03.2020 bude budova MsÚ zatvorená, ale služby budú občanom prístupné. V prípade potreby kontaktujte t.č.0911 397 730. Služby mestského úradu budú zabezpečované len v nevyhnutnej miere nasledovne: 1.Podateľňa bude prijímať podania prostredníctvom poštovej prepravy. 2.Činnosť matriky bude obmedzená na nasledovné úkony:vyhotovenie úmrtného listu. Skôr ako sa občania rozhodnú, že potrebujú využiť služby mestského úradu, prosíme, kontaktovať telefonicky službukonajúceho zamestnanca na t.č0911 397 730, ktorý je určený pre prvý kontakt. Zároveň žiadame každého občana, aby v prípade, že dôjde k osobnému kontaktu so zamestnancom mesta pri vybavovaní neodkladných úkonov (napr. matričných služieb), aby myslel na svoje zdravie, ale aj na zdravie zamestnanca mesta a použil ochrannú rúšku alebo iné prekrytie úst a nosa. Veríme, že uvedené opatrenia, ktoré sa prijali v záujme verejného zdravia, sa stretnú s pochopením. Prosíme občanov mesta, aby priebežne sledovali oficiálne webové sídlo mesta, kde budeme naďalej zverejňovať dôležité informácie. V prípade ďalších otázok týkajúcich sa chodu úradu kontaktujte prednostku MsÚ JUDr.Teréziu Lang na t.č.+421 917827 543.


MsÚ oznamuje občanom, že z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenia COVID-19 bude Mestská knižnica až do odvolania zatvorená.

16.03.2020-pondelok

Dátum: 16. 3. 2020

Z dôvodu ochrany zdravia, zamedzenia šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenia COVID-19 a s prihliadnutím na sprísňujúce sa preventívne opatrenia zo strany štátu oznamujeme občanom mesta, že v čase od 16.03 do 20.03.2020 bude budova MsÚ zatvorená, ale služby budú občanom prístupné. V prípade potreby kontaktujte t.č.0911 397 730. Služby mestského úradu budú zabezpečované len v nevyhnutnej miere nasledovne: 1.Podateľňa bude prijímať podania prostredníctvom poštovej prepravy. 2.Činnosť matriky bude obmedzená na nasledovné úkony:vyhotovenie úmrtného listu. Skôr ako sa občania rozhodnú, že potrebujú využiť služby mestského úradu, prosíme, kontaktovať telefonicky službukonajúceho zamestnanca na t.č0911 397 730, ktorý je určený pre prvý kontakt. Zároveň žiadame každého občana, aby v prípade, že dôjde k osobnému kontaktu so zamestnancom mesta pri vybavovaní neodkladných úkonov (napr. matričných služieb), aby myslel na svoje zdravie, ale aj na zdravie zamestnanca mesta a použil ochrannú rúšku alebo iné prekrytie úst a nosa. Veríme, že uvedené opatrenia, ktoré sa prijali v záujme verejného zdravia, sa stretnú s pochopením. Prosíme občanov mesta, aby priebežne sledovali oficiálne webové sídlo mesta, kde budeme naďalej zverejňovať dôležité informácie. V prípade ďalších otázok týkajúcich sa chodu úradu kontaktujte prednostku MsÚ JUDr.Teréziu Lang na t.č.+421 917827 543.


MsÚ oznamuje občanom, že z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenia COVID-19 bude Mestská knižnica až do odvolania zatvorená.

Bazilika Sedembolestnej Panny Márie

Dátum: 11. 3. 2020

Vzhľadom na verejný zákaz slávenia bohoslužieb nebudú ani v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie slávené žiadne verejné bohoslužby.
Sväté Omše budú slávené bez prítomnosti veriach v predpísaných hodinách (pondelok - piatok o 7:00 a 18:00, v sobotu o 8:00 a 19:00).
Sväté Omše môžete sledovať prostredníctvom živého prenosu na našej internetovej stránke Od pondelka do piatka bude o 17:00 vysielaná naživo aj Mariánska hodinka.
Aj nedeľné sväté omše budú slávené bez prítomnosti veriacich. Naživo ich budete môcť sledovať na našej stránke o 7:00, 8:45, 10:30 a 19:00.
Bazilika bude pre súkromnú modlitbu otvorená od 7:30 do 17:00 (pondelok - piatok), od 8:30 do 19:00 (sobota) a v nedeľu od 12:00 do 19:00.
Sväté Omše vo filiálnych kostoloch v Šaštíne a Strážach nebudú. Úmysly z týchto svätých omší budú slúžené v daný deň v bazilike pri večernej svätej omši o 18:00 (utorok, streda, piatok) a v nedeľu o 10:30.
Podané informácie môžu podliehať zmene. V modlitbách pátri pavlíni.

Bazilika Sedembolestnej Panny Márie

Dátum: 10. 3. 2020

Vzhľadom na verejný zákaz slávenia bohoslužieb nebudú ani v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie slávené žiadne verejné bohoslužby.

Sväté Omše  budú slávené bez prítomnosti veriach v predpísaných hodinách (pondelok - piatok o 7:00 a 18:00, v sobotu o 8:00 a 19:00).
Sväté Omše môžete sledovať prostredníctvom živého prenosu na našej internetovej stránke Od pondelka do piatka bude o 17:00 vysielaná naživo aj Mariánska hodinka.
Aj nedeľné sväté omše budú slávené bez prítomnosti veriacich. Naživo ich budete môcť sledovať na našej stránke o 7:00, 8:45, 10:30 a 19:00.
Bazilika bude pre súkromnú modlitbu otvorená od 7:30 do 17:00 (pondelok - piatok), od 8:30 do 19:00 (sobota) a v nedeľu od 12:00 do 19:00. 
Sväté Omše vo filiálnych kostoloch v Šaštíne a Strážach nebudú. Úmysly z týchto svätých omší budú slúžené v daný deň v bazilike pri večernej svätej omši o 18:00 (utorok, streda, piatok) a v nedeľu o 10:30. 
Podané informácie môžu podliehať zmene. V modlitbách pátri pavlíni.

05.03.2020-štvrtok

Dátum: 5. 3. 2020

Majiteľka novootvorenej predajne dámskych odevov v Šaštíne Dodo Fashion, na ulici Hollého 655 oproti hasičskej zbrojnici pri príležitosti MDŽ pozýva občanov na nákup dámskeho oblečenia v sobotu 07.03.2020. Každý zákazník dostane k nákupu 10% poukážku na zľavu na ďalší nákup. V ponuke sú šaty, blúzky, tuniky, svetre, nohavice, rifle, tepláky, kabelky a iný dámsky tovar za prijateľné ceny. Predajňa je otvorená pondelok až piatok v čase od 09.00 do 17.00 hod. v sobotu od 08.00 do 12.00 hod. Obedňajšia prestávka je v čase od 12.00 do 13.00 hod. Bl.info sú dostupné na fb stránke Dodo Fashion.

04.03.2020-streda

Dátum: 4. 3. 2020

COOP Jednota, Spotrebné družstvo v spolupráci s Miestnym dozorným výborom v časti mesta Šaštín, srdečnej pozývajú všetkých svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 09.marca t.j. v pondelok o 18.00 hod. v priestoroch reštaurácie Lagúna Bar. Miestny dozorný výbor Šaštín sa teší na Vašu účasť.

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Šaštín-Stráže oznamuje svojim členom, že posledný predaj rybolovných povoleniek sa uskutoční 07.marca t.j. v sobotu od 10.00 do 13.00 hod. v reštaurácii Steip v Šaštíne.

Coop Jednota, spotrebné družstvo v spolupráci s Miestnym dozorným výborom v časti mesta Stráže, srdečne pozývajú všetkých svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 09.marca t.j. v pondelok o 18.00 hod. v reštaurácii Pohoda v Strážach.

03.03.2020-utorok

Dátum: 3. 3. 2020

Mesto Šaštín-Stráže,Komisia pre kultúru Vás srdečne pozývajú na podujatie Venované ženám, ktoré sa uskutoční v nedeľu 08.marca 2020 o 15.00 hod. v KD v Šaštíne. Súčasťou programu bude módna prehliadka autorky Terezky Trubačovej, odborné prednášky lekárok z nášho mesta, líčenie pre ženy, vystúpenie muzikálového speváka Janka Slezáka a klavíristu Richarda Šimka. Program bude sprevádzať moderátorka Renáta Drdulová. Vstupenky v hodnote 2€ si môžete kúpiť v Mestskej knižnici u p.Labašovej a v podateľni MsÚ. V cene je kultúrny program, módna šou, sladké prekvapenie, nealko a káva.

Kominárstvo Gašpar oznamuje občanom, že dňa 04.marca 2020 t.j. v stredu bude vykonávať čistenie a kontrolu komínov s vydaním dokladu pre poistnú udalosť. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na t.č.0903 885 802. Cena za bežné čistenie je 25€ aj s Revíznou správou a komínovým štítkom.CVČ Beťárik Vás pozýva na jarný Blšák, ktorý sa bude konať dňa 07.marca t.j. sobota od 08.30 do 12.30 hod. v KD v Šaštíne. Počas celého podujatia môžete priniesť knihy, ktoré už nečítate a vymeniť/predať ich za iné. Všetko, čo už doma nepotrebujete a zíde sa niekomu inému. Registrácia predajcov:osobne v CVČ Beťárik, emailom na cvc.betarik@gmail.com, správou cez f profil cvc beťárik. Príďte si nakúpiť za blšie ceny jarné/letné oblečenie, knihy, hračky, domáce potreby, kuchynské potreby. Pre deti bude pripravený detský kútik.

02.03.2020-pondelok

Dátum: 2. 3. 2020

Mesto Šaštín-Stráže,Komisia pre kultúru Vás srdečne pozývajú na podujatie Venované ženám, ktoré sa uskutoční v nedeľu 08.marca 2020 o 15.00 hod. v KD v Šaštíne. Súčasťou programu bude módna prehliadka autorky Terezky Trubačovej, odborné prednášky lekárok z nášho mesta, líčenie pre ženy, vystúpenie muzikálového speváka Janka Slezáka a klavíristu Richarda Šimka. Program bude sprevádzať moderátorka Renáta Drdulová. Vstupenky v hodnote 2€ si môžete kúpiť v Mestskej knižnici u p.Labašovej a v podateľni MsÚ. V cene je kultúrny program, módna šou, sladké prekvapenie, nealko a káva.

Súkromná podnikateľka oznamuje občanom, že dnes otvára novú predajňu s dámskym oblečením"Dodo Fashion" na Hollého ulici č.655 v Šaštíne, vedľa cestovnej kancelárie p.Podolskej.

Kominárstvo Gašpar oznamuje občanom, že dňa 04.marca 2020 t.j. v stredu bude vykonávať čistenie a kontrolu komínov s vydaním dokladu pre poistnú udalosť. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na t.č.0903 885 802. Cena za bežné čistenie je 25€ aj s Revíznou správou a komínovým štítkom.


MS SČK v spolupráci s mestom Šaštín-Stráže organizujú dňa 19.marca 2020 v KD v Šaštíne mobilný odber krvi Kvapka pre Sedembolestnú. Všetci darcovia sa musia vopred zaregistrovať u p.E.Štefancovej na t.č.0907598232. Na odber treba prísť do 10.00 hod. a je nutné mať so sebou občiansky preukaz.

CVČ Beťárik Vás pozýva na jarný Blšák, ktorý sa bude konať dňa 07.marca t.j. sobota od 08.30 do 12.30 hod. v KD v Šaštíne. Počas celého podujatia môžete priniesť knihy, ktoré už nečítate a vymeniť/predať ich za iné. Všetko, čo už doma nepotrebujete a zíde sa niekomu inému. Registrácia predajcov:osobne v CVČ Beťárik, emailom na cvc.betarik@gmail.com, správou cez f profil cvc beťárik. Príďte si nakúpiť za blšie ceny jarné/letné oblečenie, knihy, hračky, domáce potreby, kuchynské potreby. Pre deti bude pripravený detský kútik.

Dátum a čas

Dnes je streda, 8.4.2020, 17:36:38

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Aktuálne počasie

dnes, streda 8. 4. 2020
jasná obloha 17 °C 6 °C
štvrtok 9. 4. jasná obloha 19/6 °C
piatok 10. 4. oblačno 16/8 °C
sobota 11. 4. oblačno 17/6 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina

Facebook