Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

P o z v á n k a

XXI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční dňa 15. decembra 2021, t. j. v stredu o 16,30 hod. v kultúrnom dome na Štúrovej ulici
v Šaštíne-Strážach

P o z v á n k a

v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
  

 zvolávam

    XXI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční
   dňa 15. decembra 2021, t. j. v stredu   o 16,30 hod. v kultúrnom dome na Štúrovej ulici
     v Šaštíne-Strážach

Program:

 1/ Otvorenie
 2/ Voľba Návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
 3/ Návrh – Správa o kontrole uznesení Mestského zastupiteľstva Šaštín-Stráže, z XX. 
     zasadnutia MsZ
 4/ Návrh Rozpočtové opatrenie č. 7 – zmena rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2021
 5/ Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Šaštín-Stráže k návrhu na čerpanie úveru.
 6/ Návrh Čerpanie úveru na dofinancovanie projektu „Centrum integrovanej zdravotnej   
     starostlivosť“
 7/ Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu - Rozpočet Mesta Šaštín-Stráže na rok 
     2022  s  výhľadom na roky 2023 a 2024
  8/ Návrh na Rozpočet mesta Šaštín-Stráže  na rok 2022 a Viacročný rozpočet mesta Šaštín-   
      Stráže na roky 2023-2024 
  9/ Návrh  na poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2022
10a/ Návrh list poslancom mestského zastupiteľstva – informácia týkajúca sa nájomných 
        bytov na ul. Školská ( 3x4 BJ) a ul. M.R. Štefánika ( 3x6 BJ ) 
10b/Návrh Správy primátora mesta poslancom Mestského zastupiteľstva vo veci riešenia 
       situácie s nájomnými bytmi na ulici Školská a ul M.R. Štefánika 
11/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Šaštín-Stráže č. 8/2021o určení výšky 
      dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy
      a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaštín-Stráže na rok 2022 /ďalej len ako 
     „VZN“/
12/ Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Šaštín-Stráže č. 2/2021 o  
      miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /ďalej VZN/
13/ Návrh na zmenu pôvodnej lehoty platnosti Uznesenia MsZ č. 298/2016 zo dňa 02.11. 2016
14/ Návrh na prevod mestského pozemku parc.č. C-KN 1916/268 vo výmere 242 m2v k.ú.
      Šaštín – RO Gazárka
15/ Návrh na prevod časti mestského pozemku parc.č. E-KN 53 v k.ú. Šaštín – novovytvorená
      parc.č. C-KN 396/8, vo výmere 15 m2v k.ú. Šaštín
16/ Návrh na prevod časti mestského pozemku parc.č. E-KN 53 v k.ú. Šaštín – novovytvorená
      parc.č. C-KN 396/9, vo výmere 12 m2v k.ú. Šaštín
17/ Návrh na prevod pozemku parc.č. E-KN 88/3 vo výmere 978 m2v k.ú. Šaštín
18/ Návrh na zriadenie vecného bremena: zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení
      užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a aké-
      koľvek  iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie na pozemku
      parc.č. E-KN 2422/1 v k.ú. Šaštín v prospech Západoslovenskej distribučnej a.s..
19/ Návrh na zámer prevodu – zámenu pozemku parc.č. C-KN 795 vo výmere 301 m2v k.ú.
      Stráže nad Myjavou
20/ Návrh na zámer prevodu časti mestského pozemku parc. č. E.-KN 1116/1. 1116/112 v k.ú.
      Stráže nad Myjavou – novovytvorená parc.č. C-KN 809/2 vo výmere 84 m2, parc.č. 815/3
      vo výmere 3 m2.
21/ Návrh na zámer prevodu časti mestského pozemku parc.č. E-KN 589/146 v k.ú. Stráže
      nad Myjavou – diel 1 novovytvorenej parc.č. C-KN 1654/6 vo výmere 25 m2 
22/ Návrh na zámer prenájmu časti pozemku parc.č. C-KN 109/1 vo výmere 21 m2v k.ú.
      Stráže nad Myjavou
23/ Návrh na zámer prenájmu časti pozemku parc.č. E-KN 1582/2 vo výmere 255 m2 v k.ú.
      Šaštín
24/ Návrh na zámer prenájmu časti pozemku parc.č. E-KN 212/4 vo výmere 7 m2v k.ú. Šaštín
25/ Návrh – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a 
      školských zariadení v školskom roku 2020/2021 v podmienkach Materskej školy, 
      M. Nešpora 1365/42, 908 41 Šaštín-Stráže
26/ Návrh – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a 
      školských zariadení v školskom roku 2020/2021 v podmienkach Základnej školy Štúrova
      1115/21, 908 41 Šaštín-Stráže
27/ Návrh – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a
      školských zariadení v školskom roku 2020/2021 v podmienkach Základnej umeleckej 
      školy Jany Kocianovej, J. Hollého 651/33, 908 41 Šaštín-Stráže
28/ Návrh – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
      a školských zariadení v školskom roku 2020/2021 v podmienkach Centra voľného času
      Beťárik, Hviezdoslavova 4/7, 908 41 Šaštín-Stráže
29/ Návrh schválenie družobných vzťahov medzi mestom Šaštín-Stráže a mestom Moravské
      Budějovice
30/ Návrh plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach 
      na rok 2022
31/ Diskusia
32/ Záver

 

                                                                                                              Mgr. Jaroslav Suchánek
                                                                                                                     primátor mesta 
 

Dátum vloženia: 10. 12. 2021 12:45
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 12. 2021 12:50
Autor: Mesto Šaštín-Stráže

Dátum a čas

Dnes je piatok, 21.1.2022, 1:13:22

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Aktuálne počasie

dnes, piatok 21. 1. 2022
slabé sneženie 0 °C -3 °C
sobota 22. 1. sneženie 2/-5 °C
nedeľa 23. 1. slabé sneženie 0/-3 °C
pondelok 24. 1. polojasno -1/-7 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina