Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

P o z v á n k a

XXVI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční dňa 28.  septembra 2022, t. j. v stredu o 16,30 hod., v kultúrnom dome na ulici M.R. Štefánika, v Šaštíne-Strážach.

P o z v á n k a
v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

zvolávam
XXVI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční dňa 28.  septembra 2022, t. j. v stredu o 16,30 hod., v kultúrnom dome  na ulici M.R. Štefánika, v Šaštíne-Strážach.

 

Program:
1/ Otvorenie
2/ Voľba Návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3/ Interpelácie a podnety
4/ Návrh -  Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Šaštín-Stráže z         XXIII. zasadania Mestského zastupiteľstva Šaštín-Stráže, ktoré sa konalo  dňa 30. marca       2022.
5/ Návrh -  Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Šaštín-Stráže zo           XXIV. zasadania Mestského zastupiteľstva Šaštín-Stráže, ktoré sa konalo  dňa 20. apríla 2022.  6/ Návrh – Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu Záverečný účet Mesta       Šaštín-Stráže a rozpočtové hospodárenie za rok 2021.
7/ Návrh -  Záverečný účet Mesta Šaštín - Stráže za rok 2021
8/ Rozpočtové opatrenie č. 1 – zmena rozpočtu Mesta Šaštín – Stráže  na rok 2022 – na         vedomie
9/ Návrh - Rozpočtové opatrenie č. 2 – zmena rozpočtu Mesta Šaštín – Stráže na rok 2022
10/ Monitorovacia správa Mesta Šaštín-Stráže k 30.06. 2022
11/ Návrh - Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Šaštín-Stráže č. 04/2020       o výške mesačného príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských         zariadeniach (ďalej len ako „VZN“)
12/ Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Šaštín-Stráže č.  7/2016  o       spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území       mesta Šaštín-Stráže /ďalej len ako VZN/
13/ Návrh - Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Šaštín ̶ Stráže č. 10/2016      o trhovom poriadku príležitostných trhov
14/ Návrh – Dodatok  č. 4  k všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Šaštín-Stráže č. 15/2017     o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov,           obstaraných z verejných prostriedkov, ktoré bolo schválené Mestským zastupiteľstvom       Šaštín-Stráže dňa 8. 3. 2017, uznesením č. 352/2017 a nadobudlo účinnosť 23. 3. 2017.
15/ Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Šaštín ̶ Stráže č. 26/2014       o úhradách za sociálne služby poskytované Mestom Šaštín Stráže (ďalej len ako „VZN“)
16/ Návrh  na Zverenie majetku do správy rozpočtovým organizáciám :      - Základná škola,     Štúrova 1115, Šaštín-Stráže      - Materská škola, M. Nešpora 1365, Šaštín-Stráže
17/ Návrh 5. zmeny SADZOBNÍKA CIEN (SLUŽIEB),  návrh ceny podľa § 43 Občianskeho         zákonníka  a § 3 ods. 1 zák. NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
18/ Návrh - Uzavretie dohody medzi mestom Šaštín-Stráže a nájomcom bytu F5 v bytovom         dome so súpisným číslom 1699 na ul. M.R. Štefánika č. 2, o vrátení finančnej zábezpeky       nájomcovi bytu F5
19/ Návrh - Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Šaštín-Stráže         za rok 2021
20/ Návrh - na  prevod časti mestského pozemku parc. č. E-KN 440/1 v k.ú. Šaštín,     novovytvorená parc.č. C-KN 778/11,  vo výmere 10m2 v k.ú. Šaštín.
21/ Návrh - na  zámer prevodu mestského pozemku parc. č. E-KN 79  v k.ú. Stráže nad     Myjavou vo výmere 487m2.
22/ Návrh na  zámer prevodu časti mestského pozemku parc. č. E-KN 589/1  v k.ú. Stráže nad     Myjavou, novovytvorená parc.č. C-KN 1287/34 v k.ú. Stráže nad Myjavou vo výmere 13m2.
23/ Návrh na  zámer prevodu časti mestského pozemku parc. č. E-KN 440/1  v k.ú. Šaštín –       diel 1 parc.č. C-KN 794/2 v k.ú. Šaštín vo výmere 53m2.
24/ Návrh na  zámer prevodu časti mestského pozemku parc. č. E-KN 1116/1  v k.ú. Stráže       nad Myjavou – novovytvorená parc.č.  C-KN 964/43 v k.ú. Stráže nad Myjavou vo  výmere   133m2.
25/ Návrh - na zriadenie vecného bremena: zriadenie a uloženie elektroenergetických       zariadení; užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a   akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie na pozemku   parc. č. C-KN 1730/89, 1730/68, E-KN 2723/11, 2723/1, 2700/4  v k.ú. Šaštín v  prospech   Západoslovenskej distribučnej, a.s.
26/ Návrh - na zámer zriadenia vecného bremena: zriadenie a uloženie elektroenergetických       zariadení;  užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie,  modernizácie a   akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich  odstránenie na pozemku   parc. č. C-KN 1245/3, E-KN 1442/4, 1589, 1453/1, 210, 1442/2, 1441/1, 1455/1  v k.ú. Šaštín v   prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s.  a zámer prevodu časti pozemku parc.č. E-KN   1442/2 v k.ú. Šaštín vo výmere cca 30m2
27/ Návrh - na zámer zriadenia vecného bremena: zriadenie a uloženie elektroenergetických       zariadení; užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a   akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie na pozemku   parc. č. C-KN 109/1, 109/23,  E-KN 501/3, 501/1, 589/52 v k.ú. Stráže nad Myjavou v prospech   Západoslovenskej distribučnej, a.s.
28/ návrhu na zámer zriadenia vecného bremena: zriadenie a uloženie elektroenergetických       zariadení; užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie  a   akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie na  pozemku   parc. č. C-KN 294/22 v k.ú. Stráže nad Myjavou v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s.
29/ Návrh na vysporiadanie pozemku pre účely rozšírenia cintorína  v k. ú. Stráže nad      Myjavou parc. : KN C číslo 1453/5 druh ostatná plocha o výmere 2959m2 KN C číslo 1453/7   druh ostatná plocha o výmere 38m2 KN C číslo 1453/9 druh ostatná plocha o výmere 72m2       KN C číslo 1453/10 druh ostatná plocha o výmere 197m2 KN C číslo 1453/11 druh ostatná   plocha o výmere 106m2 KN C číslo 1455/2 druh záhrada o výmere 2m2 KN C číslo 1440/2   druh  záhrada o výmere 20m2 KN C číslo 1447/2 druh záhrada o výmere 20m2 KN C číslo   1449/2 druh záhrada o výmere 9m2
30/ Návrh k odkúpeniu pozemku registra „C“ – parc. č. 1277/3, druh zastavaná plocha       a nádvorie, výmera 177 m2 a uzavretiu dohody o mimosúdnom riešení sporu
31/ Návrh na prenájom pozemku pre účely vysporiadania pozemku pod miestnom         komunikáciou – ulica Železničiarska,  parc. č. E-KN 19/3 k. ú. Šaštín
32/ Návrh na zriadenie vecného bremena:
-právo uložiť, umiestniť, zriadiť, viesť a prevádzkovať Verejný vodovod, zaťažujúce časť pozemku parc.č. E-KN 2422/1 v k.ú.  Šaštín v rozsahu ako je zakreslené Geometrickým plánom č. 45644900-077/2022
- právo užívania, údržby, opravy, kontroly, úpravy, odstránenia, rekonštrukcie, modernizácie Verejného vodovodu, zaťažujúce časť pozemku E-KN 2422/1 v k.ú.  Šaštín v rozsahu ako je zakreslené Geometrickým plánom č. 45644900-077/2022, ako aj
- právo vstupu, prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami v rozsahu ako je zakreslené Geometrickým plánom č. 45644900-077/2022 na pozemku parc.č. E-KN 2422/1 v k.ú. Šaštín za účelom uloženia, prevádzkovania, využívania, kontroly, opravy, úpravy, odstránenia, rekonštrukcie, modernizácie, výmeny alebo údržby verejného vodovodu, v prospech Bratislavskej vodárenskej spoločnosti,a.s
33/ Návrh na zámer prenájmu časti pozemku parc. č. C-KN 109/1 (novovytvorené parc.č.       109/79)vo výmere 86,80 m2 v k.ú. Stráže nad Myjavou.
34/ Návrh na  zámer prenájmu časti pozemku parc. č. C-KN 1925/1 vo výmere 3,36 m2 v k.ú.     Šaštín.
35/ Návrh na zámer prenájmu nebytových priestorov pre prevádzkovanie zdravotníckeho   zariadenia – ambulancie dopravnej zdravotnej služby - EMOTRANS,  spol. s r.o., Štefánikova   699,  905 01  Senica,  IČO: 35 721 332,  celková podlahová plocha NP predstavuje výmeru   32,01  m2.
36/ Návrh -  Schválenie textu do kroniky mesta za rok 2021
37/ Návrh - Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2021 Základnej umeleckej školy Jany       Kocianovej, J. Hollého 654/33, 908 41 Šaštín-Stráže
38/ Návrh -  Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2021 Základnej školy Štúrova 1115/21,     908 41 Šaštín-Stráže
39/ Návrh - Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2021 Materskej školy, M. Nešpora       1365/42, 908 41 Šaštín-Stráže
40/ Návrh na prenájom pozemku pre účely vysporiadania futbalového štadióna TJ Slovan       Šaštín  -  parc. č. E-KN 2768, 2771 k. ú. Šaštín
41/ Rôzne
42/ Diskusia
43/ Záver

                                                                                            

Mgr. Jaroslav Suchánek v. r
 primátor mesta

Dátum vloženia: 23. 9. 2022 9:35
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 9. 2022 9:59
Autor: Mesto Šaštín-Stráže

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 30.3.2023, 7:36:29

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 30. 3. 2023
mierny dážď 10 °C 4 °C
piatok 31. 3. slabý dážď 16/6 °C
sobota 1. 4. slabý dážď 12/7 °C
nedeľa 2. 4. zamračené 7/4 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina