Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

P o z v á n k a

IV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční dňa 19. mája 2023 t. j. v piatok o 16,30 hod., v zasadačke Mestského úradu v Šaštíne-Strážach.

P o z v á n k a
v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zneníneskorších predpisov,
zvolávam

IV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční
dňa 19. mája 2023, t. j. v piatok o 16,30 hod.,
v zasadačke Mestského úradu v Šaštíne-Strážach.

Program:
1/ Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
2/ Voľba Návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3/ Interpelácie a podnety
4/ Návrh - Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Šaštín-Stráže z III.
zasadnutia MsZ 2023
5/ Návrh – Rozpočtové opatrenie č. 3 zmena rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2023
6/ Návrh - Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu: Dodržiavanie pravidiel
Používania návratných zdrojov financovania v prípade kúpy osobného automobilu ŠKODA
7/ Návrh na schválenie vyhlásenie obstarávania na obstaranie nového osobného vozidla vyššej
strednej triedy financovaného formou finančných služieb – úver.
8/ Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 3/2023 o prevádzke,
parkovaní a odstavení vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách.
9/ Návrh Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Šaštín-Stráže
10/ Návrh na zámer prenájmu nebytových priestorov Zdravotného strediska II, na Nám.
slobody, súp.č. 951, pre prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - zubných ambulancií,
ambulancie dentálnej hygieny, panoramatického RTG, laboratória pre stomatologické
služby a iné ambulancie lekárov, nájomcovi CEOX, spol. s r.o., 9. mája 15, 917 02
Trnava, IČO: 52 523 608, celková podlahová plocha NP predstavuje výmeru 372,29 m2.
11/ Návrh na prevod časti mestského pozemku parc. č. E-KN 589/78 v k.ú. Stráže nad Myjavou
vo výmere 21m2.
12/ Návrh na schválenie začatia obstarávania Zmien a doplnkov č. 2/2023 Územného plánu mesta
Šaštín – Stráže – parc.č. 1788/4 v k.ú. Stráže nad Myjavou.
13/ Návrh na prevod mestského pozemku parc. č. C-KN 1916/258, vo výmere 427 m2 v k.ú.
Šaštín – lokalita RO Gazárka
14/ Návrh na zámer prenájmu časti pozemku parc. č. C-KN 1974/3 vo výmere 1200 m2 v k.ú.
Šaštín.
15/ Návrh na prevod mestských pozemkov parc. č. C-KN 1189/1, 1189/13 až 1189/24 v k.ú.
Stráže nad Myjavou formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej
súťaže.
16/ Návrh na prevod mestského majetku: pozemkov parc.č. C-KN 1565, 1566 v k.ú. Šaštín
a stavby: Zdravotné stredisko III č. 1150 v k.ú. Šaštín formou obchodnej verejnej súťaže.
17/ Návrh na zámer prevodu ČOV, vrátane jestvujúcich technológii, stavieb, prislúchajúcich
pozemkov a verejnej kanalizácie v meste Šaštín-Stráže.
18/ Návrh na schválenie výstavby a prevádzku veterného parku so šiestimi veternými elektrárňami
na území mesta Šaštín-Stráže.
19/ Návrh na vypracovanie projektu športového areálu – multifunkčného ihriska v meste Šaštín-
Stráže.
20/ Návrh na zámer prevodu – zámenu pozemku parc. č. C-KN 1461/2 vo výmere 595 m2
v k.ú. Šaštín.
21/ Návrh na zámer prenájmu časti pozemku parc. č. C-KN 109/1 vo výmere 250m2
v k.ú. Šaštín.
22/ Návrh na prevod mestských pozemkov parc. č. E-KN 1722, 1723, 1724 v k.ú. Stráže
nad Myjavou formou obchodnej verejnej súťaže.
23/ Návrh na zámer prenájmu nebytových priestorov – objekt skladu č. 520 na pozemku parc.
č. 109/6 v k.ú. Stráže nad Myjavou.
24/ Rôzne
25/ Diskusia
26/ Záver


Ing. Radovan Prstek v.r.
primátor mesta

Dátum vloženia: 15. 5. 2023 10:09
Dátum poslednej aktualizácie: 15. 5. 2023 10:19
Autor: Mesto Šaštín-Stráže

Dátum a čas

Dnes je sobota, 3.6.2023, 16:23:26

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1
2
2
1
3
2
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
2
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
1 2

Aktuálne počasie

dnes, sobota 3. 6. 2023
jasná obloha 20 °C 7 °C
nedeľa 4. 6. slabý dážď 15/9 °C
pondelok 5. 6. mierny dážď 19/11 °C
utorok 6. 6. mierny dážď 19/13 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina