Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

P o z v á n k a

VI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční dňa 28. júna 2023 t. j. v stredu o 16,30 hod., v zasadačke Mestského úradu v Šaštíne-Strážach.

P o z v á n k a
v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
zvolávam 
V. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční dňa
28. júna 2023, t. j. v stredu o 16,30 hod.,
v zasadačke Mestského úradu v Šaštíne-
Strážach.

 


Program:
1/ Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
2/ Voľba Návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3/ Interpelácie a podnety
4/ Návrh – Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Šaštín-Stráže zo IV.
zasadnutia mestského zastupiteľstva v r. 2023
5/ Návrh Rozpočtového opatrenia č. 4 – zmena rozpočtu Mesta Šaštín–Stráže na rok 2023
6/ Návrh Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu Záverečný účet Mesta Šaštín-Stráže a
rozpočtové hospodárenie za rok 2022
7/ Návrhu Záverečný účet Mesta Šaštín - Stráže za rok 2022
8/ Návrh Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Šaštín-Stráže č. 04/2020
o výške mesačného príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských
zariadeniach
9/ Návrh - Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta o miestnom poplatku za
komunálne Odpady a drobné stavebné odpady č. 2/2011
10/ Návrh na prevod ČOV, vrátane jestvujúcich technológii, stavieb, prislúchajúcich pozemkov
a verejnej kanalizácie v meste Šaštín-Stráže.
11/ Návrh na kratší úväzok kontrolóra Mesta Šaštín-Stráže v rozsahu 0,5 - pracovný čas 18,75 hod.týždenne.
12/ Návrh na vyhlásenie voľby kontrolóra Mesta Šaštín-Stráže a schválenie spôsobu vykonania voľby hlavného kontrolóra Mesta Šaštín-Stráže.
13/ Návrh na prenájom nebytových priestorov Zdravotného strediska II, na Nám. slobody, súp. č. 951, pre prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - zubných ambulancií, ambulancie dentálnej
hygieny, panoramatického RTG, laboratória pre stomatologické služby a iné ambulancie lekárov,
nájomcovi CEOX, spol. s r. o., 9. mája 15, 917 02 Trnava, IČO: 52 523 608, celková podlahová
plocha NP predstavuje výmeru 372,29 m2.
14/ Návrh - Tvorba Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Šaštín-Stráže na obdobie r. 2023 – 2030
15/ Návrh na stanovenie ceny k vysporiadaniu pozemkov pod rodinnými domami, dvory, 1 / 219 záhrady predzáhradky prevodom nehnuteľnosti a stanovenie nájmu.
16/ Prevádzkový poriadok dočasného parkovania motorových vozidiel v Meste Šaštín-Stráže
17/ Návrh na podmienky obchodnej verejnej súťaže k prevodu mestských pozemkov parc. č. E-KN 1722, 1723, 1724 v k.ú. Stráže nad Myjavou.
18/ Návrh ceny k prevodu mestských pozemkov parc. č. C-KN 1189/1, 1189/13 až 1189/24 v k.ú. Stráže nad Myjavou – individuálna bytová výstavba rodinných domov
19/ Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. C-KN 109/1 vo výmere 250m2 v k.ú. Šaštín.
20/ Návrh na prenájom nebytových priestorov – objekt skladu č. 520 na pozemku parc.č. 109/6 v k.ú. Stráže nad Myjavou.
21/ Návrh na prevod mestského pozemku parc. č. C-KN 1916/187, vo výmere 337 m2 v k.ú. Šaštín – lokalita RO Gazárka a zriadenie vecného bremena „in rem“ práva prechodu a prejazdu pre každodobého vlastníka rekreačnej chaty č. 42 na pozemku parc.č. 1908 v k.ú. Šaštín
22/ Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. C-KN 1974/3 vo výmere 1200 m2 v k.ú. Šaštín.
23/ Návrh na zámer prevodu časti mestského pozemku parc. č. E-KN 1116/1 v k.ú. Stráže nad
Myjavou – novovytvorená parc.č. C-KN 964/45 vo výmere 59 m2 v k.ú. Stráže nad Myjavou
24/ Návrh na zámer prevodu časti mestského pozemku parc. č. C-KN 566/2 v k.ú. Stráže nad Myjavou v celkovej výmere 175m2 – novovytvorená parc.č. C-KN 566/2 vo výmere 89 m2 v k.ú. Stráže nad Myjavou
25/ Návrh na zámer prevodu časti mestského pozemku parc. č. C-KN 566/2 v k.ú. Stráže nad Myjavou v celkovej výmere 175m2 – novovytvorená parc.č. C-KN 566/3 vo výmere 86 m2 v k.ú. Stráže nad Myjavou
26/ Návrh Schválenie textu do kroniky mesta za rok 2022
27/ Návrh na vzdanie sa členstva v Komisii pre cestovný ruch, cezhraničnú spoluprácu a kultúru
a návrh na voľbu nového člena Komisie pre cestovný ruch, cezhraničnú spoluprácu a kultúru.
28/ Návrh na vzdanie sa členstva v Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport a návrh na voľbu
nového člena Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport.
29/ Návrh -Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2022 Základnej školy Štúrova 1115/21, 908 41 Šaštín-Stráže
30/ Návrh -Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2022 Materskej školy, M. Nešpora 1365/42, 908 41 Šaštín- Stráže
31/ Návrh - Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2022 Základnej umeleckej školy Jany
Kocianovej, J. Hollého 654/33, 908 41 Šaštín-Stráže
32/ Rôzne
33/ Diskusia
34/ Záver

Ing. Radovan Prstek v.r.
primátor mesta

Dátum vloženia: 22. 6. 2023 10:12
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 6. 2023 7:29
Autor: Mesto Šaštín-Stráže

Dátum a čas

Dnes je utorok, 3.10.2023, 5:59:19

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Aktuálne počasie

dnes, utorok 3. 10. 2023
slabý dážď 26 °C 13 °C
streda 4. 10. slabý dážď 20/13 °C
štvrtok 5. 10. polojasno 21/10 °C
piatok 6. 10. jasná obloha 19/10 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina

 MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE