Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

P o z v á n k a

IX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční dňa 12. mája 2020, t. j. v utorok o 14:00 hod. v kultúrnom dome na Štúrovej ulici
v časti mesta Šaštín

                                                                       P o z v á n k a

 V súlade s ustanovením  § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov,

zvolávam

          IX.  zasadnutie Mestského zastupiteľstva v  Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční
           dňa 12.  mája  2020, t. j. v utorok  o 14,00 hod. v kultúrnom dome na Štúrovej ulici
v časti mesta Šaštín

 

Program:

1/ Otvorenie

2/ Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.

3/ Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Šaštín-Stráže č. 11/2016  o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mesta Šaštín-Stráže.

 4/ Správa o kontrole uznesení z VIII. Zasadnutia Mestského zastupiteľstva Šaštín-Stráže.

 5/ Návrh - Odborné stanovisko hlavného  kontrolóra k Záverečnému účtu Mesta Šaštín-Stráže za r. 2019

 6/ Záverečný účet Mesta Šaštín-Stráže za č. 2019

 7/ Návrh – Použitie rezervného fondu z minulých rokov

 8/ Návrh - Rozpočtové opatrenie č. 1 – zmena rozpočtu Mesta Šaštín – Stráže na rok 2020 - odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Šaštín-Stráže

 9/ Návrh – Rozpočtové opatrenia č. 1 – zmena rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2020

10/ Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Šaštín-Stráže na druhý polrok r. 2020

11/ Návrh na odvolanie a delegovanie člena Rady školy pri Základnej škole, Štúrova ul. 1115, Šaštín-Stráže

12/ Návrh  - Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Šaštín-Stráže č. 02/2020 - Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Šaštín-Stráže

13/ Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Šaštín ̶ Stráže č. 3/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Šaštín – Stráže

14/ Návrh na delegovanie člena do Redakčnej rady Hlásnik

15/ Návrh na vysporiadanie pozemku na cintoríne   parc. reg. E č. 1710/1, podľa LV 4217 o výmere 1293m2-orná pôda v k. ú. Stráže nad Myjavou.

16/ Návrh na vysporiadanie pozemku pre účely rozšírenia cintorína   parc. reg. C č. 1453/6, podľa LV 4217 o výmere 902m2-orná pôda v k. ú. Stráže nad Myjavou.

17/ Návrh  na zriadenie vecného bremena: zriadenie a uloženie inžinierskych sietí, ich  užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy inžinierskych sietí a ich odstránenie na pozemku parc.č. 159/1 v k.ú. Šaštín prospech Mesta Šaštín - Stráže.

18/ Návrh na odpredaj mestského pozemku parc. č. C-KN 1916/278,  vo výmere 32m2, v k.ú. Šaštín, lokalita RO Gazárka

19/ Návrh na prenájom  pozemkov– areál TJ Spartak Šaštín - Stráže v k.ú. Stráže

20/ Návrh na zámer prevodu mestského pozemku parc. č. C-KN 1916/200,  vo výmere 102m2, v k.ú. Šaštín, lokalita RO Gazárka.

21/ Návrh na zriadenie vecného bremena: zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení; užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie na pozemku parc.č. C-KN 1730/68, E-KN 3-2723/11  v k.ú. Šaštín v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Bratislava, Čulenova 6

22/Návrh – na schválenie zámeru prenajať majetok mesta k.ú. Stráže „E“  parcela  parc. č.: 1757/5

23/Návrh – Správa o výsledkoch hospodárenia za r. 2019 Materskej školy, M. Nešpora 1365/45, Šaštín-Stráže

24/ Návrh – Správa o výsledkoch hospodárenia za r. 2019 Základnej školy, Štúrova 1115/21, Šaštín-Stráže,

25/ Návrh – Správa o výsledkoch hospodárenia za r. 2019 Základnej umeleckej školy. J. Hollého 654/33, Šaštín-Stráže

26/ Návrh na odvolanie a voľbu člena  Komisie pre ekonomiku, správu majetku

27/ Návrh Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva zvolávať a viesť zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach podľa § 12 ods. 2 a 3 zákona o obecnom zriadení v z.n.p.

28/ Návrh odvolanie a voľba  člena Komisie  pre kultúru

29/ Návrh na odvolanie a voľbu predsedu Komisie pre sociálne veci a bývanie

30/ Diskusia

31/ Záver

  Svoje povinnosti si prosím, usporiadajte tak, aby ste sa na zasadaní mestského zastupiteľstva mohli zúčastniť.

                                                                           Mgr. Jaroslav Suchánek  v.r.                                                                                     primátor mesta

Dátum vloženia: 7. 5. 2020 15:05
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 5. 2020 20:11
Autor: Mesto Šaštín-Stráže

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 1.10.2020, 14:22:08

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 1. 10. 2020
mierny dážď 13 °C 11 °C
piatok 2. 10. slabý dážď 18/11 °C
sobota 3. 10. slabý dážď 23/16 °C
nedeľa 4. 10. mierny dážď 20/14 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina