Lucia Orgoňová
nedeľa, 25. december 2011

S účinnosťou od 1. januára 2016 prišiel do platnosti nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z.

Tento zákon sa dotýka aj všetkých pôvodcov odpadu, čiže každého, koho činnosťou odpad vzniká, teda každej fyzickej a právnickej osoby, u ktorej sa odpad nachádza. Cieľom nového zákona je priblížiť Slovensko k smerniciam a štandardom EÚ, viac odpad separovať a recyklovať. Zákon kladie zvýšený dôraz na separovanie jeho jednotlivých zložiek, za účelom ich druhotného spracovania a znižovanie podielu tuhého komunálneho odpadu ukladaného a zneškodňovaného na skládkach odpadov, aj uplatňovaním rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Za týmto účelom sa rozširuje okruh jednotlivých druhov odpadov, ktoré budeme už od tohto roku dôslednejšie triediť a separovať predpísaným spôsobom.

Ďalším cieľom nového zákona o odpadoch je aj účinnejšie bojovať proti čiernym skládkam a zaviesť poriadok v odpadovom hospodárstve. K tomuto cieľu je zákonom posilnená kompetencia kontrolných orgánov a tým aj samosprávy, s dôrazom na zlepšovanie životného prostredia v našej krajine a v našom meste.

Prispievať k ochrane a k zlepšeniu životného prostredia je povinnosťou každého obyvateľa mesta či obce.

 

Vývoz komunálneho odpadu pre mesto Šaštín-Stráže zabezpečuje spoločnosť .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Zohor

Vývoz separovaného odpadu pre mesto Šaštín-Stráže zabezpečuje spoločnosť VEPOS-SKALICA s.r.o.

Mestský úrad umožňuje odvoz stavebnej sute, ktorá vzniká občanom pri búracích prácach. Na odvoz takéhoto stavebného odpadu si  môžu objednať prepravu na Technických službách MsÚ u p. Fialu, osobne alebo telefonicky na tel. č. 034/6987 428. Tu si môžete nahlásiť i objednávky popolníc.

Cena odvozu jednej vlečky stavebnej sute 15,00 Eur.

Veľkoobjemový odpad môžu obyvatelia mesta priviesť na dvor MsÚ kedykoľvek, vlastným dopravným prostriedkom a zdarma.

Haluzie, orezky kríkov a stromov sa dvakrát do roka v určené dni zberajú po meste pracovníkmi MsÚ.

 

Kalendár vývozu triedených zložiek komunálneho a separovaného odpadu na rok 2019 - pre zobrazenie kliknúť TU

Elektroodpad - spätný odber

Spätný odber v predajniach elektra

Od novembra 2009 sú všetky predajne (servisy) elektrospotrebičov povinné bezplatne realizovať zber starých spotrebičov (tzv. spätný odber) od svojich zákazníkov, a to systémom kus za kus. To znamená, že napríklad pri kúpe novej chladničky vám predajňa bezplatne odoberie  nepotrebnú starú chladničku. Na značke starého spotrebiča ani na mieste jeho pôvodného nákupu pritom nezáleží. Mnohé predajne realizujú odvoz starých spotrebičov priamo z  domácností, keď dovezú nový výrobok. Pri kúpe nových spotrebičov si preto s predajňou dohodnite podmienky spätného odberu. Prevziať starý spotrebič však predajňa môže odmietnuť v prípade, že je poškodený, znečistený alebo z iných dôvodov predstavuje riziko pre zdravie a bezpečnosť personálu. Do zberu preto odovzdávajte spotrebiče v kompletnom stave, nerozoberajte ich ani inak nepoškodzujte. Nezabudnite ich tiež vyčistiť  - napr. vybrať jedlo z chladničky či mrazničky, rozmraziť ich, vyliať vodu z filtra práčky a pod.

Zoznam predajní zabezpečujúcich spätný odber elektrospotrebičov:

PCP elektro, s.r.o.
Mesto: Šaštín-Stráže
Ulica: Štúrova 634
Tel.: 034/6592 112

MB-ELEKTRO spol. s r. o.
Mesto: Šaštín-Stráže
Ulica: M. R. Štefánika 82
Tel.: 034/6589 421 

Ing. Martin Duong Elektro-mix
Nám. slobody 956
908 41 Šaštín-Stráže
Tel.: 034/6592 167