Administrátor
  # Zobrazenia: 1249
Administrátor
streda, 22. marec 2017

Mesto Šaštín-Stráže, Alej 549, 908 41 Šaštín-Strážeerb mesta

 

v y h l a s u j e


v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na miesto riaditeľa Základnej umeleckej školy na Hollého ulici č. 654 v Šaštíne-Strážach.

 

Predpokladaný termín nástupu: 01.06.2017


Nevyhnutné požiadavky:


1. VŠ vzdelanie druhého stupňa, alebo VŠ vzdelanie prvého stupňa, alebo vyššie odborné vzdelanie v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, Príloha č. 1, časť X.

2. najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
3. bezúhonnosť,
4. predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy na dva školské roky vopred,
5. zdravotná spôsobilosť v zmysle § 10 zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ostatné kritéria a požiadavky :

  • znalosť legislatívy v oblasti školstva a samosprávy,
  • absolvovanie prípravy vedúcich pedagogických pracovníkov (nie je podmienkou),
  • aktívne ovládanie štátneho jazyka,
  • práca s PC (Word, Excel, PowerPoint, Internet a iné),
  • riadiace a organizačné schopnosti,
  • komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca.

Doklady potrebné doložiť k prihláške na výberové konanie :
1. písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
2. profesijný životopis (uveďte prosím aj tel. kontakt a mailový kontakt),
3. overená kópia dokladu o nadobudnutom vzdelaní,
4. overená kópia dokladu o absolvovaní prvej atestácie,
5. overená kópia dokladu o pedagogickej praxi ,
6. doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace),
7. písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy na dva šk. roky vopred,
8. potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie staršie ako tri mesiace,
9. súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Termín podania žiadostí je do 11,00 hod.  15. 05. 2017.
Rozhodujúcim je čas doručenia do podateľne Mestského úradu v Šaštíne-Strážach.
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke, ktorá musí byť označená menom a priezviskom a textom „VÝBEROVÉ KONANIE - riaditeľ ZUŠ - NEOTVÁRAŤ" osobne, alebo zašlite poštou na Mestský úrad Šaštín-Stráže, Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže.

 

V Šaštíne-Strážach dňa 06.04.2017

sastin bg dark