Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaštín-Stráže

 

Zoznam daňových dlžníkov na miestnych daniach a poplatku za KO a DSO k 31.12.2017

 

Oznámenie o zámere mesta odpredať svoj majetok - byty na Štúrovej ulici č. 569 a pozemky

 

Oznámenie o zámere mesta odpredať svoj majetok - časť pozemku E parc. č. 1116/6, k.ú. Stráže nad Myjavou

 

Informácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Šaštín-Stráže

 

Výzva na predkladanie ponúk pre zadávanie zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. na predmet zákazky s názvom: Dodávka služieb projektanta pre vypracovanie architektonickej štúdie CIZS

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zadávanie zákazky podľa § 117 prieskumom trhu

 

Pozvánka na výbor urbárskeho združenia pozemkového spoločenstva

 

Oznámenie o doručení záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu

 

Oznámenie o doručení Správy o hodnotení strategického dokumentu

 

Ponuka na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Šaštín-Stráže formou priameho prenájmu č. 1/2018

 

Zoznam poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta Šaštín-Stráže v roku 2017

 

Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šaštín-Stráže v roku 2017

 

Oznámenie o doručení Oznámenia o strategickom dokumente

  Oznámenie o strategickom dokumente
 

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.   

 

 Zámer prevodu majetku mesta Šaštín-Stráže spôsobom osobitného zreteľa

 

 Zámer, spôsob predaja nehnuteľného majetku mesta Šaštín-Stráže a podmienky obchodnej verejnej súťaže

 

 Zmluva o pozemkovom spoločenstve

 

 Povinnosti predávajúcich pri predaji na trhových miestach

 

 Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a

poskytovanie služieb v meste Šaštín-Stráže

 

 Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

 

 Zámer prevodu majetku Mesta Šaštín-Stráže spôsobom osobitného zreteľa

 

 Smernica o používaní služobných a súkromných motorových vozidiel

 

 Smernica o poskytovaní informácií zák.č. 211-2000

 

 Zásady postupu pri vybavovaní stažností a petícií
 

Vnútorný predpis o verejnom obstarávaní

 

 Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti