Mikroregión

 Vznik Mikroregiónu Šaštínsko

Dňa 17. 07. 2007 bola podpísaná zmluva o združení obcí do Mikroregiónu Šaštínsko,  uzatvorená na dobu neurčitú. Účastníkmi tejto zmluvy boli Mesto Šaštín-Stráže, obce Čáry, Smolinské, Kuklov, Borský Mikuláš, Lakšárska Nová Ves a neskôr sa za členov pribrali obce Sekule, Moravský Svätý Ján, Kúty, Borský Svätý Jur (2010) a pozorovateľom sa stala obec  Bílkove Humence.

Sídlom združenia je Mestský úrad Šaštín-Stráže, Alej č. 549, 908 41 Šaštín-Stráže. Splnomocnencom oprávneným konať v mene združenia, schváleným všetkými zakladateľmi združenia, je Štefan Šimkovič, starosta obce Kuklov.

Účastníci združenia prejavili svoju vôľu založiť združenie, ktorého účelom je ochrana oprávnených záujmov účastníkov v oblasti zlepšovania a skvalitňovania podmienok životného prostredia,  spolupráca obcí na úseku rozvoja vzdelania, kultúry, športu, turizmu, regionálneho rozvoja, odpadového hospodárstva a ďalších oblastí života.

Cieľom združenia je podporovať, udržiavať  a rozvíjať kultúrne tradície mikroregiónu,  pripomínať mladým generáciám históriu a  návrat ku koreňom, pestovať v nich hrdosť na kultúrne dedičstvo našich predkov, usilovať sa o zviditeľnenie a šírenie dobrého mena  mikroregiónu.  Realizáciu tohto cieľa sa snažiť zabezpečiť spojením vlastných finančných prostriedkov  alebo sa snažiť o získanie  potrebných  finančných prostriedkov z fondov EÚ, štátnych dotácií a grantov VÚC.

 

Predstavenie Mikroregiónu Šaštínsko  

Mesto

Počet obyvateľov

Rok 1. písomnej zmienky

Šaštín-Stráže

5055

1218

Kúty

4141

1392

Moravský Svätý Ján

2110

1449

Sekule

1693

1402

Borský Svätý Jur

1610

1394

Lakšárska Nová Ves

1054

1392

Smolinské

 956

1392

Čáry

1221

1392

Kuklov

 782

1394

Bílkove Humence

214

1752

Obec Dojč

1266

1392

 

 

  •  predloženie projektu na odkanalizovanie splaškových vôd so spádom do ČOV v Šaštíne-Strážach v roku  2007. Projekt bol neúspešný.
  •  1. ročník kultúrnych  slávností Mikroregiónu Šaštínsko- jún/2011
  •  Predloženie žiadosti o získanie dotácie  na rekonštrukciu amfiteátra v RO Gazárka v r. 2012
  •  Získanie dotácie z Úradu Vlády SR na rekonštrukciu amfiteátra v čiastke 20 000 Eur
  •  Realizácia stavebných prác podľa projektu „Rekonštrukcia amfiteátra v RO Gazárka
  •  2. ročník kultúrnych slávností Mikroregiónu Šaštínsko – 17. júna 2012

Mesto patrí k najmladším mestám na Slovensku, štatút mesta získalo 01. 09. 2001.

Počet obyvateľov: 5055 (k 31.12.2011)

Počet obyvateľov:4141 (k 31.12.2011)

Počet obyvateľov: 2110 (k 31.12.2011)

Počet obyvateľov: 1054 (k 31.12.2011)

Počet obyvateľov: 1693 (k 31.12.2011)

Počet obyvateľov: 956 (k 31.12.2011)

Počet obyvateľov: 1610 (k 31.12.2011)

Počet obyvateľov: 1221 (k 31.12.2011)

Počet obyvateľov: 782 (k 31.12.2011)

Počet obyvateľov: 1266 (k 31.12. 2017)

Počet obyvateľov: 214 (k 31.12.2011)

sastin bg dark