Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže

Oficiálna stránka mesta 

 

PHSRDotazníky k vypracovaniu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaštín-Stráže 2021 – 2023
Vyplnením dotazníka prispejete ku kvalitnému spracovaniu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaštín - Stráže, čo je základný dokument, ktorým sa bude riadiť rozvoj mesta v rokoch 2021 – 2023. Za vyplnenie dotazníka vopred ďakujeme

DOTAZNÍK PRE OBYVATEĽOV
Dotazník pre podnikateľov, organizácie, združenia, spolky
 

07.04.2020-utorok

7. 4. 2020

Riaditeľstvo ZŠ Šaštín-Stráže, Štúrova 1115 a elokovaného pracoviska ZŠ Hviezdoslavova 1462 oznamuje rodičom budúcich prvákov(detí narodených v období od 01.09.2013 do 31.08.2014), že zápis do 1.ročníka sa uskutoční: 1,Elektronická forma: rodičia na webovej stránke školy otvoria priečinok Zápis detí do 1.ročníka a vyplnia nasledovné tlačivá:žiadosť o prijatie do 1.ročníka, dotazník k zápisu do 1.ročníka, prihlášku na náboženskú alebo etickú výchovu.Ak uvažujú nad odkladom povinnej šk.dochádzky, vyplnia aj tlačivo žiadosť o odklad povinnej šk.dochádzky. Žiadosť o prijatie do ŠKD.Vyplnené dokumenty s označením ZÁPIS pošlú do 23.apríla 2020!na adresu zapiszssastin@gmail.com
2,Fyzická forma:ak rodičia nemajú možnosť odoslať prihlášku elektronicky, môžu si ju vyzdvihnúť počas pracovných dní od16.apríla 2020 do 23.apríla 2020 v čase od 10.00 do 12.00 hod. na prízemí budovy ZŠ Šaštín-Stráže, Štúrova 1115.Vyplnenú prihlášku s podpismi obidvoch rodičov prinesú do 23.apríla 2020! a vhodia do pripravenej schránky na prízemí budovy ZŠ. Rodičia detí, ktorí sa rozhodli o odklad povinnej šk.dochádzky majú možnosť objednať sa na psychologické vyšetrenie:tel.číslo 0911 316 150 alebo emailom na adrese:pppsenica@centrum.sk Zapísať dieťa musia aj rodičia, ktorých dieťa malo v šk.roku 2019/2020 odklad.

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, že overovanie podpisov a listín zabezpečuje vo vymedzenom úseku týždňa a to každý pondelok a stredu medzi 08.00 až 10.00 hod. Skôr ako sa občania rozhodnú, že potrebujú využiť overovacie služby mestského úradu, prosíme kontaktovať telefonicky službukonajúceho zamestnanca na t.č.0911 397 730. Občania budú vybavení iba za predpokladu dodržania hygienických a bezpečnostných pravidiel, to znamená, že zamestnanec aj občan musia byť chránení rúškami aj rukavicami. Občania vstupujú do vestibulu úradu po jednom.

Riaditeľstvo MŠ na ulici M.Nešpora a elokovaného pracoviska Hviezdoslavova v Strážach oznamuje rodičom, že si môžu prísť do materskej školy vyzdvihnúť pracovné zošity pre svoje deti. Pracovné zošity si môžu rodičia vyzdvihnúť v utorok 7.apríla a vstredu 8.apríla v čase od 08.00 do 10.00 hod.

Vojenský výcvikový priestor Kuchyňa upozorňuje občanov na trvalý zákaz vstupu do VVP Kuchyňa vrátane letiska a cieľových plôch.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Senici vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme(50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Senica od 07.04.2020, 12.00 hod. do odvolania. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Fyzická osoba(občan) podľa §14 od.2písm .a,b,a c) zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 31 ods.1 písm.1)zákona č.326/2005 Z.z.o lesoch v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch nesmie najmä:
-fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
-vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
-zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Podrobnosti vyhlásenia sú zverejnené na webovom sídle a na úradnej tabuli Mesta.

06.04.2020-pondelok

6. 4. 2020

Riaditeľstvo MŠ na ulici M.Nešpora a elokovaného pracoviska Hviezdoslavova v Strážach oznamuje rodičom, že si môžu prísť do materskej školy vyzdvihnúť pracovné zošity pre svoje deti. Pracovné zošity si môžu rodičia vyzdvihnúť v utorok 7.apríla a vstredu 8.apríla v čase od 08.00 do 10.00 hod.

Vojenský výcvikový priestor Kuchyňa upozorňuje občanov na trvalý zákaz vstupu do VVP Kuchyňa vrátane letiska a cieľových plôch.

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, že overovanie podpisov a listín zabezpečuje vo vymedzenom úseku týždňa a to každý pondelok a stredu medzi 08.00 až 10.00 hod. Skôr ako sa občania rozhodnú, že potrebujú využiť overovacie služby mestského úradu, prosíme kontaktovať telefonicky službukonajúceho zamestnanca na t.č.0911 397 730. Občania budú vybavení iba za predpokladu dodržania hygienických a bezpečnostných pravidiel, to znamená, že zamestnanec aj občan musia byť chránení rúškami aj rukavicami. Občania vstupujú do vestibulu úradu po jednom.

Riaditeľstvo ZŠ Šaštín-Stráže, Štúrova 1115 a elokovaného pracoviska ZŠ Hviezdoslavova 1462 oznamuje rodičom budúcich prvákov(detí narodených v období od 01.09.2013 do 31.08.2014), že zápis do 1.ročníka sa uskutoční: 1,Elektronická forma: rodičia na webovej stránke školy otvoria priečinok Zápis detí do 1.ročníka a vyplnia nasledovné tlačivá:žiadosť o prijatie do 1.ročníka, dotazník k zápisu do 1.ročníka, prihlášku na náboženskú alebo etickú výchovu.Ak uvažujú nad odkladom povinnej šk.dochádzky, vyplnia aj tlačivo žiadosť o odklad povinnej šk.dochádzky. Žiadosť o prijatie do ŠKD.Vyplnené dokumenty s označením ZÁPIS pošlú do 23.apríla 2020!na adresu zapiszssastin@gmail.com
2,Fyzická forma:ak rodičia nemajú možnosť odoslať prihlášku elektronicky, môžu si ju vyzdvihnúť počas pracovných dní od16.apríla 2020 do 23.apríla 2020 v čase od 10.00 do 12.00 hod. na prízemí budovy ZŠ Šaštín-Stráže, Štúrova 1115.Vyplnenú prihlášku s podpismi obidvoch rodičov prinesú do 23.apríla 2020! a vhodia do pripravenej schránky na prízemí budovy ZŠ. Rodičia detí, ktorí sa rozhodli o odklad povinnej šk.dochádzky majú možnosť objednať sa na psychologické vyšetrenie:tel.číslo 0911 316 150 alebo emailom na adrese:pppsenica@centrum.sk Zapísať dieťa musia aj rodičia, ktorých dieťa malo v šk.roku 2019/2020 odklad.

CVČ Beťárik oznamuje občanom, že vyhlasuje súťaž o Najkrajšiu kraslicu maľované vajíčko. Súťaží sa I.kategórii:deti do 7 rokov a II.kategórii:deti nad 7 rokov. Ukončenie posielania fotografií je 09.apríla 2020.Podmienky súťaže: do správy na f CVČ Beťárik alebo emailom na cvcbetarik@gmail.com treba poslať dve fotografie-pri práci na maľovaní vajíčka, dokončené vajíčko+meno, priezvisko a vek autora. Na facebookovom profile CVČ bude následne vytvorený album s fotkami, kde bude možné hlasovať počas veľkonočných sviatkov do utorka 14.apríla 2020.

03.04.2020-piatok

3. 4. 2020

Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že plánovaná odstávka el.energie, ktorá mala byť dňa 06.04.2020 na ul.Štúrova je zrušená.

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, že z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu SARS.CoV-2spôsobujúceho ochorenie COVID 19 sú všetky kultúrne a športové podujatia zrušené až do odvolania. Z uvedeného dôvodu sa ruší aj športové podujatie Beh šaštínskymi bormi.

Mesto Šaštín-Stráže ďalej oznamuje predajcom, ktorí doručili žiadosť o vydanie povolenia predaja v Meste Šaštín-Stráže na Púť Ducha Svätého(31.05.2020), že im povolenie nebude vydané z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID 19.

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, že rybársky lístok sa dá vybaviť iba formou podanej žiadosti e-mailom na adresu pavlina.susilova@mestosastinstraze.sk. V doručenej žiadosti je potrebné uviesť nasledovné údaje:meno a priezvisko, adresu, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu a typ lístka. Zodpovedný zamestnanec bude žiadateľa informovať o ďalších krokoch a spôsobe úhrady poplatku za vydanie rybárskeho lístka.

CVČ Beťárik oznamuje občanom, že vyhlasuje súťaž o Najkrajšiu kraslicu maľované vajíčko. Súťaží sa I.kategórii:deti do 7 rokov a II.kategórii:deti nad 7 rokov. Ukončenie posielania fotografií je 09.apríla 2020.Podmienky súťaže: do správy na f CVČ Beťárik alebo emailom na cvcbetarik@gmail.com treba poslať dve fotografie-pri práci na maľovaní vajíčka, dokončené vajíčko+meno, priezvisko a vek autora. Na facebookovom profile CVČ bude následne vytvorený album s fotkami, kde bude možné hlasovať počas veľkonočných sviatkov do utorka 14.apríla 2020.

01.04.2020-streda

1. 4. 2020

Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že odstávka elektrickej energie, ktorá bola plánovaná na deň 0204.2020 v čase od 08.15 hod. do 15.30 hod. na ulici Štúrova 1281,1282,1283,1284,1285,1286,1345,2107/3,2119/15.

V súvislosti s aktuálnymi platnými opatreniami vlády aj Poliklinika Senica n.o. pristúpila do 30.03.2020 k regulovanému meraniu teploty pred vstupom do budovy a k dezinfekcii rúk. Prosíme občanov, aby pri vstupe do polikliniky používali ochranné rúška, rukavice a nechodili zbytočne k lekárovi po veľkých skupinkách príbuzných. Každú návštevu u všeobecného, odborného a zubného lekára si dohodnite telefonicky. Kontakty a neprítomnosti lekárov sú zverejnené aj na webovej stránke mesta Šaštín-Stráže a na www.poliklinikase.sk Budova Polikliniky bude otvorená v pracovný deň od 06.00 hod.do 16.00 hod. len cez hlavný vchod pri Sotinskej lekárni. Po 16.00 hod. bude hlavný vchod úplne uzatvorený, aj mreža. Od 16.00 hod. do 22.00 hod. bude otvorený len bočný vchod pri záchranke a ambulancii pohotovostnej služby, kde bude prebiehať aj kontrola teploty. Sotinská lekáreň je otvorená od 07.00 hod. do 15.30 hod. Vstup do lekárne je tiež regulovaný cez hlavný vchod. Aktuálne Sotinská lekáreň ponúka bezoplachovú dezinfekciu s dávkovačom, rúško z netkanej textílie na opakované použitie, rúško a respirátor FFP2 bez výdychového ventilu.

CVČ Beťárik oznamuje občanom, že vyhlasuje súťaž o Najkrajšiu kraslicu maľované vajíčko. Súťaží sa I.kategórii:deti do 7 rokov a II.kategórii:deti nad 7 rokov. Ukončenie posielania fotografií je 09.apríla 2020.Podmienky súťaže: do správy na f CVČ Beťárik alebo emailom na cvcbetarik@gmail.com treba poslať dve fotografie-pri práci na maľovaní vajíčka, dokončené vajíčko+meno, priezvisko a vek autora. Na facebookovom profile CVČ bude následne vytvorený album s fotkami, kde bude možné hlasovať počas veľkonočných sviatkov do utorka 14.apríla 2020.

31.03.2020-utorok

31. 3. 2020

Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že odstávka elektrickej energie, ktorá bola plánovaná na deň 0204.2020 v čase od 08.15 hod. do 15.30 hod. na ulici Štúrova 1281,1282,1283,1284,1285,1286,1345,2107/3,2119/15.

V súvislosti s aktuálnymi platnými opatreniami vlády aj Poliklinika Senica n.o. pristúpila do 30.03.2020 k regulovanému meraniu teploty pred vstupom do budovy a k dezinfekcii rúk. Prosíme občanov, aby pri vstupe do polikliniky používali ochranné rúška, rukavice a nechodili zbytočne k lekárovi po veľkých skupinkách príbuzných. Každú návštevu u všeobecného, odborného a zubného lekára si dohodnite telefonicky. Kontakty a neprítomnosti lekárov sú zverejnené aj na webovej stránke mesta Šaštín-Stráže a na www.poliklinikase.sk Budova Polikliniky bude otvorená v pracovný deň od 06.00 hod.do 16.00 hod. len cez hlavný vchod pri Sotinskej lekárni. Po 16.00 hod. bude hlavný vchod úplne uzatvorený, aj mreža. Od 16.00 hod. do 22.00 hod. bude otvorený len bočný vchod pri záchranke a ambulancii pohotovostnej služby, kde bude prebiehať aj kontrola teploty. Sotinská lekáreň je otvorená od 07.00 hod. do 15.30 hod. Vstup do lekárne je tiež regulovaný cez hlavný vchod. Aktuálne Sotinská lekáreň ponúka bezoplachovú dezinfekciu s dávkovačom, rúško z netkanej textílie na opakované použitie, rúško a respirátor FFP2 bez výdychového ventilu.

CVČ Beťárik oznamuje občanom, že vyhlasuje súťaž o Najkrajšiu kraslicu maľované vajíčko. Súťaží sa I.kategórii:deti do 7 rokov a II.kategórii:deti nad 7 rokov. Ukončenie posielania fotografií je 09.apríla 2020.Podmienky súťaže: do správy na f CVČ Beťárik alebo emailom na cvcbetarik@gmail.com treba poslať dve fotografie-pri práci na maľovaní vajíčka, dokončené vajíčko+meno, priezvisko a vek autora. Na facebookovom profile CVČ bude následne vytvorený album s fotkami, kde bude možné hlasovať počas veľkonočných sviatkov do utorka 14.apríla 2020.

Cintoríny.sk

Cintoríny.sk

Monografia mesta


Monografia mesta

Mesto Šaštín-Stráže pripravilo pre občanov v rámci osláv 800. výročia (v roku 2018) monografiu mesta, ktorú si môžete zakúpiť na mestskom úrade
č. dv. 3 za 22,- €. 

Kam ven

zahorie

Kalendár vývozu odpadu

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Dátum a čas

Dnes je streda, 8.4.2020, 4:27:51

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Aktuálne počasie

dnes, streda 8. 4. 2020
jasná obloha 17 °C 6 °C
štvrtok 9. 4. jasná obloha 19/6 °C
piatok 10. 4. oblačno 16/8 °C
sobota 11. 4. oblačno 17/6 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina

Facebook