Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Mestský úrad

Adresa

Mestský úrad Šaštín-Stráže
Alej 549
908 41 Šaštín-Stráže

IČO: 00310069
DIČ: 2021049580

Číslo účtu: SK35 0200 0000 0000 0082 8182

Primátor mesta: Mgr. Jaroslav Suchánek
Zástupca primátora: Vladimír Sofka

mestsky_urad

Kontakt

Spojovateľka: 034/6987 411
Fax: 034/ 6592 872
Sekretariát primátora: 034/6987 417
E-mail: sekretariat@mestosastinstraze.sk

Úradné hodiny

v mesiacoch september - jún
Pondelok 7:30 do 11:00 12:00 do 15:30
Utorok      7:30 do 11:00 12:00 do 15:30
Streda      7:30 do 11:00 12:00 do 16:30
Štvrtok     7:30 do 11:00 12:00 do 15:30
Piatok      7:30 do 11:30 12:00 do 14:30 nestránkové hodiny

Obedňajšia prestávka 30 min.:
pondelok - štvrtok: v čase medzi 11:00 - 12:00
piatok: od 11:30 do 12:00

v letných mesiacoch júl a august
Pondelok 7:00 do 11:00 12:00 do 15:00
Utorok      7:00 do 11:00 12:00 do 15:00
Streda      7:00 do 11:00 12:00 do 16:00
Štvrtok     7:00 do 11:00 12:00 do 15:00
Piatok      7:00 do 11:30 12:00 do 14:00 nestránkové hodiny

Obedňajšia prestávka 30 min.:
pondelok - štvrtok: v čase medzi 11:00 - 12:00
piatok: od 11:30 do 12:00

 

Spoločný obecný úrad pre obce: Čáry, Smolinské, Kuklov, Štefanov, mesto Šaštín-Stráže
Matrika pre mesto Šaštín-Stráže a obce: Čáry, Smolinské, Kuklov
Opatrovateľská služba pre mesto Šaštín-Stráže a Štefanov 

Postavenie a pôsobnosť mestského úradu

  • mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora mesta.
  • mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj ďalších zriadených orgánov mestského zastupiteľstva a plní úlohy v zmysle zákona o obecnom zriadení.
  • mestský úrad nie je právnickou osobou a nemá právnu subjektivitu.
  • financovanie a hospodárenie mestského úradu tvorí súčasť rozpočtu mesta na príslušný rok. Rozpočet mesta obsahuje samostatnú položku predstavujúcu objem mzdových prostriedkov ako aj obsah finančných prostriedkov určených na nákup technických prostriedkov a údržbu a opravu.
  • mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta.

Vzťahy medzi útvarmi MsÚ:

  • odbory, oddelenia a referáty sú povinné navzájom úzko spolupracovať a zabezpečovať koordináciu práce tak, aby sa zaručila jednotnosť riadenia a rozhodovania, ako aj komplexnosť riešenia úloh mestského úradu v súlade s integrovaným manažérskym systémom.
  • oddelenia a referáty začlenené do odborov podávajú návrhy na riešenie zásadných otázok prostredníctvom vedúcich príslušných odborov.
  • ak vzniknú rozdielne stanoviská pri riešení úloh medzi odbormi, rozhoduje o nich prednosta mestského úradu. Ak vzniknú rozdielne stanoviská medzi útvarmi rôznych úsekov, rozhoduje o nich primátor.

Na MsÚ sa vybavuje pre mesto Šaštín-Stráže:
- stavebný úsek
- matrika a evidencia obyvateľstva
- školstvo
- správa mestských bytov a nebytových priestorov
- sociálny úsek a opatrovateľská starostlivosť
- správa cintorínov a cintorínske poplatky
- správa miestnych daní a poplatkov