Menu
Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Zmena užívania stavby

Prílohy k žiadosti o zmena užívania stavby:

1)   Dokumentácia s vyznačením pôvodného a  navrhovaného  spôsobu  užívania jednotlivých priestorov stavby  ( v dvoch vyhotoveniach) + súhrnnú technickú správu.

2)   Doklad  preukazujúci  vlastnícke  alebo  iné  právo  k  stavbe,  súhlas  vlastníka  stavby  s     navrhovanou  zmenou v spôsobe jej užívania, ak navrhovateľ nie je vlastníkom stavby + kópia katastrálnej snímky z mapy.

3)   Súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby.

4)   Doklady  o  rokovaní  s   účastníkmi   konania,   ak  sa  konali  pred  podaním  žiadosti,  a rozhodnutia,  stanoviská,  vyjadrenia,   súhlasy,   posúdenia  alebo  iné  opatrenia  dotknutých orgánov štátnej správy  a   dotknutých organizácií, napr.:

  • OR HaZZ Senica
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva Senica 
  • Obvodný úrad životného prostredia Senica

5)  Ak  sa   zmena  v   užívaní   stavby  bude   realizovať  v  objekte  v   ochrannom  pásme NKP, je  potrebné k  žiadosti  doložiť  stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Trnave.

6)  Kolaudačné rozhodnutie alebo stavebné povolenie, z ktorého je  zrejmé,  na  aký  účel bola  stavba povolená  alebo dokumentácia skutočného realizovania stavby (pasport stavby), ak sa iné doklady nezachovali.

7)  Správny poplatok v hodnote  16,50€ ak ide o zmenu užívania stavby bez zmeny stavby  (je potrebné zaplatiť  v  hotovosti  v  pokladni  MsÚ, resp. prevodným príkazom na číslo účtu VÚB Šaštín –  Stráže č.ú. 828182/0200,  prípadne poštovou poukážkou)

8)  V prípade,  že  stavebník   poverí   na vybavenie   žiadosti  inú  fyzickú  alebo právnickú osobu,    je potrebné  predložiť písomné splnomocnenie

9) Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku (revízna správa elektrického zariadenia, revízna správa plynového zariadenia a iné podľa povahy veci)

Vybavuje: Ing. Gabriela Baďurová
e-mail: badurova@mestosastinstraze.sk
Tel.: 034/6987 424

Kalendár

Aktuálne počasie

dnes, streda 29. 5. 2024
oblačno 21 °C 13 °C
štvrtok 30. 5. mierny dážď 23/12 °C
piatok 31. 5. slabý dážď 20/12 °C
sobota 1. 6. mierny dážď 17/11 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina

 MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE