Menu
Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Povinne zverejňované informácie

Povinne zverejňované informácie v zmysle § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

Spôsob zriadenia Mesta Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže ako samostatný právny a samosprávny subjekt bolo zriadené (tak, ako všetky mestá a obce v SR) resp. obnovené ako výsledok demokratických reforiem po páde totalitného režimu v roku 1989. Obecná samospráva bola obnovená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Tento zákon nadobudol účinnosť dňom volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali 23. – 24.11.1990. Účinnosťou tohto zákona došlo k obnove obecnej samosprávy v Slovenskej republike a tým aj k obnove právnej subjektivity Mesta Šaštín-Stráže.

Právomoci a kompetencie Mesta Šaštín-Stráže

Základné právne postavenie Mesta Šaštín-Stráže je zakotvené v Ústave Slovenskej republiky, v štvrtej hlave – Územná samospráva, čl. 64 až 71. Podľa týchto ustanovení je Mesto Šaštín-Stráže samostatný územný a správny celok Slovenskej republiky, združujúci osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt, a je právnickou osobou, ktoré za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jej obyvateľov. Mestu pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy. Právomoci Mesta Šaštín-Stráže sú uvedené najmä v § 4 zákona SNR č. 369/890 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov

1. samosprávna (vlastná) pôsobnosť

Patrí sem napr.:

 • pôsobnosť v oblasti existencie mesta a jeho hranice
 • rozhodovanie a uskutočňovanie všetkých úkonov súvisiacich so správou mesta a jeho majetku (ak nie je niektorý úkon zákonom zverený inému subjektu)
 • zostavovanie a schvaľovanie rozpočtu mesta, záverečného účtu, vykonávanie správy miestnych daní a poplatkov
 • usmerňovanie ekonomickej činnosti v meste, najmä vydávanie záväzných stanovísk k investičnej činnosti, k využívaniu miestnych zdrojov
 • schvaľovanie územného plánu mesta a jeho častí a koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života mesta
 • vyhlasovanie miestneho referenda o najdôležitejších otázkach rozvoja mesta a zvolávanie zhromaždenia obyvateľov mesta
 • uznášanie sa na všeobecne záväzných nariadeniach
 • schvaľovanie vnútroorganizačných noriem a predpisov
 • zriaďovanie a kontrolovanie mestských podnikov a iných právnych subjektov a vymenovávanie ich riaditeľov (vedúcich)
 • zriaďovanie orgánov potrebných na samosprávu mesta a určovanie ich náplne práce určovanie mestských symbolov a udeľovanie čestného občianstva mesta

2. delegovaná (prenesená) pôsobnosť

Patrí sem napr.:

- požiarna ochrana

- civilná ochrana

- ochrana životného prostredia

- sociálnoprávna ochrana a kuratela

- oblasť výstavby oblasť sociálnej pomoci

- oblasť školstva

Prehľad predpisov

Predpisy, pokyny a inštrukcie, podľa ktorých, podľa ktorých Mesto Šaštín-Stráže koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k Mestu Šaštín-Stráže :

 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom konaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Všeobecne záväzné nariadenia sú k nahliadnutiu v kancelárii primátora mesta, II. posch., č. dverí 11 a na oficiálnom webovom sídle Mesta Šaštín-Stráže.

Organizačná štruktúra obce (orgány obce):

Orgánmi mesta Šaštín-Stráže sú mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach a primátor mesta, Ing. Radovan Prstek.

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaštín-Stráže je zastupiteľský zbor obce zložený z 11 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Primátor mesta, Ing. Radovan Prstek je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom mesta, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

Mestské zastupiteľstvo zriaďuje svoje orgány - komisie mestského zastupiteľstva a to:

 1. Komisa pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie
 2. Komisa pre sociálne veci a bývanie
 3. Komisia pre kultúru
 4. Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
 5. Komisia pre ekonomiku, správu majetku
 6. Komisia pre cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu
 7. Komisia na prešetrovanie sťažností proti činnosti poslancov mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta ( Uzn. č. 14/2018)
 8. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov ( uzn. Č. 15/2018)

        

Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór mesta Šaštín-Stráže, Ing. Anton Mošať, ktorého volí mestské zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce.

Poskytovanie informácií

Ako získať informácie?

 • žiadosť o sprístupnenie informácie môže podať ktokoľvek, t.j. akákoľvek fyzická alebo právnická osoba bez uvedenia dôvodu
 • žiadosť môže byť podaná ústne, telefonicky, písomne – listom, faxom, elektronickou poštou alebo iným spôsobom, ktorý je technicky vykonateľný
   

Žiadosť musí obsahovať:

 • identifikácia povinnej osoby – komu je žiadosť určená (povinná osoba)
 • identifikácia žiadateľa – kto žiadosť podáva (oprávnená osoba – žiadateľ)
 • určenie požadovanej informácie – aké informácie požaduje žiadateľ zverejniť (predmet žiadosti)
 • určenie spôsobu sprístupnenia – akým spôsobom majú byť informácie zverejnené (forma sprístupnenia napr. mailom, poštou, telefonicky a pod.)
   

Na Mesto Šaštín-Stráže je možné podať žiadosť:

 • ústne – možno podať žiadosť osobne v pracovných dňoch počas pracovnej doby na  podateľni Mestského úradu v Šaštíne-Strážach.
 • písomne – Mesto Šaštín-Stráže, 

       Mestský úrad v Šaštíne-Strážach
       Alej 549
       908 41 Šaštín-Stráže

Lehota vybavenia:

 • povinná osoba musí žiadosť vybaviť
 • najneskôr do 8 pracovných dní od podania žiadosti povinnej osobe alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti (v taxatívne vymedzených prípadoch môže byť výnimočne 8 – dňová lehota predĺžená najviac o ďalších 8 pracovných dní)
 • a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe (v taxatívne vymedzených prípadoch môže byť výnimočne 15 – dňová lehota predĺžená najviac o ďalších 15 pracovných dní)
 • žiadateľ je písomne oboznámený o predĺžení lehoty s uvedením dôvodov.

 

V prípade, že informácie neboli rozhodnutím povinnej osoby sprístupnené

 • Žiadateľ sa uspokojí so zamietavým stanoviskom.
 • Žiadateľ sa neuspokojí so zamietavým stanoviskom povinnej osoby a podá v zákonnej lehote 15 dní odvolanie (prípadne do 3 mesiacov, ak bol žiadateľ povinnou osobou nesprávne poučený o možnosti podať odvolanie alebo ak nebol poučený vôbec). Odvolanie adresuje tejto povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala.
 • Zákonná lehota na odvolanie začína plynúť odo dňa rozhodnutia žiadateľovi.
   

Odvolanie musí obsahovať:

 • kto ho podáva
 • voči ktorému rozhodnutiu
 • zdôvodnenie prečo sa odvolanie podáva
 • návrh ako má odvolací orgán rozhodnúť
   

Reakcia na odvolanie

 • O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje nadriadený povinnej osoby, ktorá vo veci rozhodla alebo mala rozhodnúť. Ak ide o rozhodnutie mestského úradu, o odvolaní rozhoduje primátor.
 • Nadriadený orgán v 15 dňovej odvolacej lehote vyhovie odvolaniu a zaviaže povinnú osobu, voči ktorej rozhodnutie odvolania smeruje, ako má žiadosť vybaviť.
 • Nadriadený orgán v 15 dňovej odvolacej lehote nevyhovie odvolaniu, teda odvolanie zamietne.
 • Nadriadený orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil, za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.
 • Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona.
   

Reakcie žiadateľa na odmietavé stanovisko nadriadeného orgánu

 • Žiadateľ sa uspokojí s takýmto rozhodnutím.
 • Žiadateľ podá na súd žalobu o preskúmanie zákonnosti postupu povinnej osoby.

 

Povinne zverejňované informácie v zmysle § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

 

Dokumenty na stiahnutie

Postup mesta Šaštín-Stráže pri vybavovaní žiadostí doručených mestu

Postup mesta Šaštín_Stráže pri vybavovaní žiadostí.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 359,57 kB

Kalendár

Aktuálne počasie

dnes, streda 29. 5. 2024
oblačno 21 °C 13 °C
štvrtok 30. 5. mierny dážď 23/12 °C
piatok 31. 5. slabý dážď 20/12 °C
sobota 1. 6. mierny dážď 17/11 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina

 MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE