Menu
Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Prehľad projektov, o ktoré sa mesto uchádza

Zaznamenané výzvy a dotácie  trvanie poznámka
2021 MPSVaR OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01 Podpora opatrovateľskej služby II 11/2021 - 11/2023 - projekt trvá projekt schválený 
2022 MIRRI Príprava regionálnych projektov     
2022 Úrad vlády  Národný projekt: Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií s ochorením covid-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít do 03/2022 projekt schválený 
2022 COOP JEDNOTA Oddychová zóna pri zdravotnom centre 2022 projekt podaný - neúspešný
2022 COOP JEDNOTA Revitalizácia okolia mestského úradu 2022 projekt podaný - neúspešný
2022 COOP JEDNOTA Časť revitalizácie verejného priestoru pri cintoríne Šaštín 2022 projekt podaný - neúspešný
2022 MDaV SR Výzva č. 1: Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry   Projekt sa musí týkať územia mesta nad 20 tisíc obyvateľov s možným presahom do okolitých obcí do vzdialenosti cca. 5 km, resp. po najbližšiu obec.
2022 Envirofond Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2022 - Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva (traktor s vlečkou)   projekt schválený 
2022 Envirofond Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2022 - Ochrana ovzdušia A3 (čistiace vozidlo)   projekt podaný - neúspešný
2022 Envirofond Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2022 - Ochrana a využívanie vôd BK5 (rozšírenie kanalizácie)   projekt podaný - neúspešný
2022 MIRRI Zvýšenie kapacít materských   projekt nebol podaný vzhľadom na stanovisko riaditeľky školy, spracovaná PD 9.500,-
2022 MIRRI IROP-PO7-SC76-2022-98 V Ý Z V A na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu regionálnych projektov   na regionálnej úrovni (samosprávny kraj)
2023 INTERREG V-A Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu    
2023 MŽP SR Budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežná výstavba verejných vodovodov   nie je v zozname oprávnených aglomerácií 
2023 Pôdohospodárska platobná agentúra  66/PRV/2023 - Podpora na investície do vytvárania,zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie   obce vo vidieckych oblastiach s počtom
obyvateľov do 1 000
2023 MIRRI IROP-PO9-SC91-2023-108 - Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine 2023 projekt schválený 
2023 Fond na podporu športu  Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2022/002   max. 70% opráv.výdavkov
2023 MPSVaR Dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny § 2 písm k (destské ihrisko "Domky") 2023 projekt schválený 
2023 TTSK Podpora aktivít obcí na území Trnavskej župy (Deň mesta) 1.9.2023 projekt schválený 
2023 TTSK Podpora aktivít obcí na území Trnavskej župy (plážový volejbal)   projekt podaný - neúspešný
2023 MŠVVaŠ SR Plán obnovy - Zvýšenie kapacít materských a základných škôl   projekt v príprave 
2023 MIRRI Výzva č. 3/2023/SRR – Podpora rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky pre deti a mládež   obec ako neoprávnený žiadateľ
2023 MIRRI Výzva č. 2/2023/SRR – Podpora infraštruktúry pre pohybové a voľnočasové aktivity   projekt  podaný - v procese schvaľovania 
2023 MŽP SR OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69 Budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežná výstavba verejných vodovodov    nie je oprávnené zapojiť sa do tejto výzvy, nakoľko nie je v zozname oprávnených aglomerácií (príloha č. 7 výzvy)
2023 MPSVaR 13I01-22-V01 Výzvu na predkladanie projektových zámerov na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti    projekt náročný na realizáciu a  udržateľnosť
2023 TTSK Výzva Trnavského samosprávneho kraja č. 1/FoRT/2023 na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu „Fond na rozvoj Trnavského kraja“   projekt  podaný - v procese schvaľovania 
2023 Envirofond VÝZVA č. B-1/2023 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity   Termín na podanie žiadosti: do 06. 02. 2023, Obec do 2000 obyvateľov
2023 Envirofond Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L)   Termín na podanie žiadosti: do 02. 03. 2023.
2023 Envirofond C5 Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov (kompostéry a mulčovačka)
  projekt  podaný - v procese schvaľovania 
2023 COOP JEDNOTA Revitalizácia okolia mestského úradu 2023 projekt podaný - neúspešný
2023 COOP JEDNOTA Časť revitalizácie verejného priestoru pri cintoríne Šaštín 2023 projekt podaný - neúspešný
2023 COOP JEDNOTA Nech sa páči, vstúpte... (vstup pred obchodným centrom COOP JEDNOTA) 2023 projekt podaný - neúspešný
2023 MD SR 02I02-29-V01: Výzva č. 1 na predkladanie ŽoPPM na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov   Historickou budovou je budova zapísaná do katastra nehnuteľností pred 01.01.1980 alebo preukázateľne užívaná pred týmto dátumom.
2023 MIRRI Intereg INTERREG SK-CZ/2023/2_Kultúra - Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie   do 15.09.2023
2023 MIRRI Intereg NTERREG SK-CZ/2023/1_ Klíma Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof, ako aj odolnosti, a to s prihliadnutím na
ekosystémové prístupy
  do 15.09.2023
2023 MH SR  Komponent 3 - Výzva na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre územnú samosprávu a nimi zriadené organizácie (kód výzvy 03I04-26-V01)   Oprávnení žiadatelia: obce (nad 7 000 obyvateľov) a mestá (nad 7 000 obyvateľov)
2023 Prvá stavebná sporiteľňa Podpora revitalizácie verejných priestranstiev a vnútroblokov v obytných zónach miest a obcí Slovenska 2023 projekt schválený 
2023 MK SR Reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok (Reštaurovanie stĺpu so sochou Panny Márie Immaculaty) 2023 projekt podaný - neúspešný