Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Hlavný kontrolór mesta

Anton Mošať, Ing.

Anton Mosat

 1/ Uznesením MsZ Šaštín-Stráže č. 273/2016 za hlavného kontrolóra Mesta Šaštín-Stráže, pre volebné obdobie r. 2016 – 2022 bol tajným hlasovaním zvolený Ing. Anton Mošať

 2/ Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo

 3/ Hlavný kontrolór:

  • vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov mesta
  • vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom
  • predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti
  • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve
  • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí
  • predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti
  • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpočtu, alebo EÚ
  • vybavuje sťažnosti podľa zákona NR SR č. 9/2010
  • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo
  • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

 

Doklady za rok 2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti na šesť mesiacov

Navrh planu kontrolnej cinnosti na 6 mesiacov september 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 100,83 kB

Návrh plánu kontrolnej činnosti na šesť mesiacov

Navrh planu kontrolnej cinnosti na sest mesiacov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 70,02 kB

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020

Sprava o kontrolnej cinnosti HK za rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 141,18 kB

Doklady za rok 2020

Plán kontrolnej činnosti II. polrok 2020

Plan kontrolnej cinnosti na druhy polrok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 99,04 kB

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Šaštín-Stráže za rok 2019

Sprava o kontrolnej cinnosti za rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 118,97 kB

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 doplnený v zmysle uznesenia MsZ č. 211/2019

Plán kontrolnej činnosti HK na prvy polrok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 100,05 kB

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020

Plan kontrolnej cinnosti na prvy porok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 51,69 kB

Doklady za rok 2019

Stanovisko Hlavného kontrolóra

Stanovisko Hlavného kontrolóra.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 284,67 kB

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019

plan kontrolnej cinnosti hk na prvy polrok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 77,26 kB

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019

Plan kontrolnej cinnosti na druhy polrok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 57,68 kB

Stanovisko Hlavného kontrolóra k záverečný účet za rok 2018

Stanovisko k zaverecnemu uctu 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 565,57 kB

Doklady za rok 2018

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018

Plan kontr. cinnosti na 1. polrok 2018.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 87,27 kB

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018

Plan kontrolnej cinnosti na druhy polrok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 64,82 kB

Stanovisko Hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 2017

Stanovisko HK k zaverecnemu uctu 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,63 MB

Stanovisko Hlavného kontrolóra k tretej zmene rozpočtu

Stanovisko HK k tretej zmene rozpoctu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 630,36 kB

Stanovisko Hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2019

novy stanovisko hk k rozpoctu na rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 761,56 kB

Doklady za rok 2017

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017

Plan kontrolnej cinnosti na druhy polrok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 64,82 kB

Doklady za rok 2016

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017

Plan kontr. cinnosti na 1. polrok 2018.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 87,27 kB