Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Obchodná verejná súťaž

Nebytové priestory o výmere 41,41 m2 č. 942, vchod N, na prízemí, situované na Námestí slobody v Šaštíne-Strážach.

MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE

Mestský úrad, Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ
 NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
vo vlastníctve mesta Šaštín-Stráže č. 1/2020

Mesto Šaštín-Stráže v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Šaštín-Stráže zo dňa 27.03.2019, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta.

Predmet prenájmu:
Nebytové priestory o výmere 41,41 m2 nachádzajúce sa v budove so súpisným číslom stavby č. 942, vchod N, na prízemí, situované na Námestí slobody v Šaštíne-Strážach. Stavba je postavená na pozemku, parc. KN reg C,  parc. č. 776/2, 777/5, 777/7, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaná v k.ú. Šaštín, na Okresnom úrade Senica, katastrálnom odbore, okres Senica, na LV č. 4308.

Celková výmera nebytových priestorov:
Voľné nebytové priestory o výmere 41,41 m2.

Účel využitia prenájmu ponúkaných nebytových priestorov:
Priestory vhodné na kancelárske, skladové, obchodné, prípadne iné podnikateľské účely.

Obhliadka prenajímaných nebytových priestorov:  termín obhliadky je možné dohodnúť individuálne na tel. č. 034/6987427 alebo elektronicky ivana.matusova@mestosastinstraze.sk

 

Minimálna cena za prenájom ponúkaných nebytových priestorov:
Minimálna cena určená podľa Sadzobníka cien /služieb/ Mesta Šaštín-Stráže schváleného Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 358/2017 je 22,50 Eur/m2 za rok.

 

Ostatné podmienky prenájmu nebytových priestorov:

V cene prenájmu nie sú zahrnuté náklady na spotrebu elektrickej energie, vykurovania, vodné, stočné a odvoz odpadu.

Predpokladaná doba prenájmu nebytových priestorov:
Prenájom na dobu neurčitú, od 01.10.2020.

Podmienky predloženia cenovej ponuky:
Mesto Šaštín-Stráže stanovuje lehotu na doručenie súťažných ponúk rešpektujúcich podmienky pre záujemcov o prenájom uvedeného majetku mesta

do 16. 9. 2020 do 13.00 hod., do podateľne Mestského úradu
Šaštín-Stráže, Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže.

 

Súťažná ponuka musí obsahovať:

a/ presné označenie záujemcu:

  • Fyzická osoba: meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, tel. kontakt
  • Fyzická osoba-podnikateľ: obchodné meno, miesto podnikania, IČO, tel. kontakt
  • Právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO, štatutárny orgán, tel. kontakt

b/ výška nájomného za 1 m2/ za rok

c/ účel nájmu

d/ záujemca predloží aj čestné prehlásenie, že nemá nedoplatky na daniach ani iné záväzky

     po lehote splatnosti voči mestu Šaštín-Stráže k dátumu podania ponuky

e/ dátum a podpis, prípadne pečiatka oprávnenej osoby

 

Návrhy ponúk je potrebné doručiť na uvedenú adresu v určenom termíne v písomnej forme,  v zalepenej obálke označenej heslom „Nájom  /nebytové priestory/ č. 1/2020 – Neotvárať!“

 

Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže uskutoční výberová komisia poverená primátorom mesta dňa 18.9.2020 o 10:00 hod. na Mestskom úrade v Šaštíne – Strážach. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže je verejné. Výsledok obchodnej verejnej súťaže bude záujemcom oznámený telefonicky dňa 18.9.2020 a písomne do 3 prac. dní

Nájomná zmluva bude uzavretá so záujemcom, ktorý ponúkne najvýhodnejšie podmienky nájmu (najvyššia cena a podnikateľský zámer v súlade s verejným záujmom a rozvojovými prioritami mesta).

Mesto Šaštín-Stráže si vyhradzuje právo zmeniť alebo doplniť podmienky obchodnej verejnej súťaže, odmietnuť všetky predložené súťažné ponuky a ukončiť obchodnú verejnú súťaž ako neúspešnú.

Informácie na tel. č. 034/6987427

Šaštín-Stráže, dňa: 3. 9. 2020

     

                                                                                              Mgr. Jaroslav Suchánek
                                                                                                    primátor mesta

Dátum vloženia: 4. 9. 2020 10:03
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 9. 2020 10:06
Autor: Mesto Šaštín-Stráže

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 23.9.2021, 20:51:29

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide