Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

P o z v á n k a

XVII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční dňa 05. mája. 2021, t. j. v stredu, o 16,30 hod. v kultúrnom dome na ul. M.R. Štefánika v Šaštíne-Strážach

P o z v á n k a 

v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 

 zvolávam

 XVII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční dňa 05. mája. 2021, t. j. v stredu, o 16,30 hod. v kultúrnom dome na ul. M.R. Štefánika v Šaštíne-Strážach

 

Program:

  1/ Otvorenie
  2/ Voľba Návrhovej komisie a overovateľov zápisnice /platí pre zasadanie mestského      zastupiteľstva/
  3/ Upozornenie prokurátora Pd 59/21/2205-3 – zákonnosť v postupe mesta Šaštín-Stráže pri     ustanovení podrobností o organizácii miestneho referenda podľa § 4 ods. 3 písm. m/ a ods.      5 písm. a/ štvrtý bod zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  4/ Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Šaštín-Stráže k čerpaniu  úveru, varianta č.1,2
  5/ Návrh na schválenie financovania - vykonania nevyhnutných prác, ktoré vyplynuli      z rozdielov medzi  projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, ako aj pre potreby  zmeny technického riešenia časti diela v súvislosti s realizáciou stavebných prác „Centrum      Integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže.“ Varianta č. 1, 2
  6/ Návrh - Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 varianta č. 1,2
  7/ Návrh - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Šaštín – Stráže.
  8/ Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2021 o organizácii miestneho referenda v      meste Šaštín-Stráže.
  9/  Návrh na schválenie  predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č.     OPKZP PO2-SC211-2020-62 „Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine“
10/ Návrh na schválenie zámeru prevodu časti mestského pozemku parc. č. „C“ 1665/19 vo výmere 687 m2, k.ú. Stráže nad Myjavou, lokalita Čistonek
11/ Návrh na prenájom pozemku pre Občianske združenie ANO 3, Podunajská 12542/23F,      Bratislava – Podunajské Biskupice, IČO: 53500652
12/ Návrh na prevod časti mestského pozemku parc. č. E-KN 1442/5 v k.ú. Šaštín      novovytvorená parc.č. C-KN 1280/1,  vo výmere 100 m2 v k.ú. Šaštín.
13/ Návrh na zámer prevodu časti mestského pozemku parc. č. E-KN 440/1 v k.ú. Šaštín –      novovytvorená parc.č. C-KN 778/9,  vo výmere 81 m2 v k.ú. Šaštín.
14/ Návrh na zámer prevodu časti mestského pozemku parc. č. C-KN 1665/23 v k.ú. Stráže      nad Myjavou -  novovytvorené parc.č. C-KN 1665/28,  vo výmere 21 m2 v k.ú. Stráže nad      Myjavou
15/ Návrh na zámer prevodu mestského pozemku parc. č. C-KN 612 vo výmere 58m2 v k.ú.      Šaštín.
16/ Návrh na prevod  časti pozemku parc. č. E-KN 589/72 v k.ú. Stráže nad Myjavou–      novovytvorená parc.č. C-KN 1107/1,  vo výmere 60 m2 v k.ú. Stráže nad Myjavou.
17/ Návrh na zámer prevodu časti mestského pozemku parc. č. E-KN 2439 v k.ú. Šaštín      novovytvorená parc.č. C-KN 778/6,  vo výmere 16 m2, pôvodné C-KN 778/4 v k.ú. Šaštín      - novovytvorená parc.č. C-KN 778/8 vo výmere 28m2 v k.ú. Šaštín.
18/ p. Pavol Skala stavebný dozor -  projekt  CIZS Šaštín-Stráže, Žiadosť o ospravedlnenie,      Vyjadrenie k nepravdivým, zavádzajúcim vyjadreniam projektanta Ing. arch. Antala      poslancom MsZ
19/ Diskusia
20/ Záver

 

Mgr. Jaroslav Suchánek v. r

                                 primátor mesta

Dátum vloženia: 30. 4. 2021 11:05
Dátum poslednej aktualizácie: 30. 4. 2021 11:13
Autor: Mesto Šaštín-Stráže

Dátum a čas

Dnes je piatok, 7.5.2021, 22:06:41

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide