Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

P o z v á n k a

XVIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční dňa 10. mája 2021, t. j. v pondelok, o 16,30 hod. v kultúrnom dome na ul. M.R. Štefánika v Šaštíne-Strážach

P o z v á n k a
     v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

zvolávam   
XVIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční
   dňa 10. mája 2021, t. j. v pondelok, o 16,30 hod. v kultúrnom dome na ul. M.R. Štefánika v Šaštíne-Strážach

Program:

  1/ Otvorenie
  2/ Voľba Návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3/ Návrh na schválenie financovania - vykonania nevyhnutných prác, ktoré vyplynuli      z rozdielov medzi  projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, ako aj pre potreby zmeny technického riešenia časti diela v súvislosti s realizáciou stavebných prác „Centrum      Integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže.“
  4/ Návrh - Rozpočtové opatrenie č. 4/2021
  5/ Diskusia
  6/ Záver

 

Mgr. Jaroslav Suchánek v. r
 primátor mesta

 

Dátum vloženia: 7. 5. 2021 10:16
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 5. 2021 10:21
Autor: Mesto Šaštín-Stráže

Dátum a čas

Dnes je pondelok, 14.6.2021, 7:34:41

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide