Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Ponuka na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Šaštín-Stráže formou priameho prenájmu č. 1/2018

ponuka

erbMESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE

Mestský úrad, Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže

 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

vo vlastníctve mesta Šaštín-Stráže formou priameho prenájmu č. 1/2018

 

Mesto Šaštín-Stráže v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa VZN č. 48/2010 – Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaštín-Stráže, vyhlasuje ponuku na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta formou priameho prenájmu.

 

Predmet prenájmu:

Nebytové priestory o výmere 38 m2 nachádzajúce sa v budove so súpisným číslom stavby č. 942, vchod L, na prízemí, situované na Námestí slobody v Šaštíne-Strážach. Stavba je postavená na pozemku, parc. KN reg C,  parc. č. 776/2, 777/5, 777/7, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaná v k.ú. Šaštín, na Okresnom úrade Senica, katastrálnom odbore, okres Senica, na LV č. 4308.

 

Celková výmera nebytových priestorov:

Voľné nebytové priestory o výmere 38 m2.

 

Účel využitia prenájmu ponúkaných nebytových priestorov:

Priestory vhodné na kancelárske, skladové, obchodné, prípadne iné podnikateľské účely.

 

Minimálna cena za prenájom ponúkaných nebytových priestorov:

Minimálna cena určená podľa Sadzobníka cien /služieb/ mesta Šaštín-Stráže schváleného Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 358/2017 je 22,50 Eur/m2 za rok.

 

Ostatné podmienky prenájmu nebytových priestorov:

V cene prenájmu nie sú zahrnuté náklady na spotrebu elektrickej energie, vykurovania, vodné, stočné a odvoz odpadu.

 

Predpokladaná doba prenájmu nebytových priestorov:

Prenájom na dobu neurčitú.

 

Podmienky predloženia cenovej ponuky:

Mesto Šaštín-Stráže stanovuje lehotu na doručenie ponúk rešpektujúcich podmienky pre záujemcov o prenájom uvedeného majetku mesta

do 21.2.2018 do 13.00 hod., do podateľne Mestského úradu Šaštín-Stráže, Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže.

 

Ponuka musí obsahovať:

a/ presné označenie záujemcu:

Fyzická osoba: meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, tel. kontakt

Fyzická osoba-podnikateľ: obchodné meno, miesto podnikania, IČO, tel. kontakt

Právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO, štatutárny orgán, tel. kontakt

b/ výška nájomného za 1 m2/ za rok

c/ účel nájmu

d/ záujemca predloží aj čestné prehlásenie, že nemá nedoplatky na daniach ani iné záväzky

     po lehote splatnosti voči mestu Šaštín-Stráže k dátumu podania ponuky

e/ dátum a podpis, prípadne pečiatka oprávnenej osoby

 

Návrhy ponúk je potrebné doručiť na uvedenú adresu v určenom termíne v písomnej forme,  v zalepenej obálke označenej heslom „Nájom  /nebytové priestory/ č. 1/2018 – Neotvárať!“

 

Mesto Šaštín-Stráže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho prenájmu, odmietnuť všetky cenové ponuky resp. priamy prenájom zrušiť.

Informácie na tel. č. 034/6987427

 

Šaštín-Stráže, dňa: 31.01.2018

                                                                                                             

 

Dátum vloženia: 1. 2. 2018 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 3. 2020 9:15
Autor: Diana Javorková

Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 5.4.2020, 5:08:29

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 5. 4. 2020
15 °C 3 °C
pondelok 6. 4. 15/6 °C
utorok 7. 4. 16/5 °C
streda 8. 4. 17/6 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina

Facebook