Menu
Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Pozvánka

IX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční dňa 28. februára 2024, t. j. v stredu o 16,30 hod., v zasadačke Mestského úradu v Šaštíne-Strážach.

Pozvánka
v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
zvolávam
IX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční
dňa 28. februára 2024, t. j. v stredu o 16,30 hod.,
v zasadačke Mestského úradu v Šaštíne-Strážach.


Program:
1/ Otvorenie
2/ Voľba Návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3/ Protest prokurátora zo dňa 08.01. 2024, spis. zn. Pd 3/24/2205-2 – proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Šaštín-Stráže č. 3/2023 o prevádzke, parkovaní a odstavení vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách zo dňa 19.05. 2023.
4/ Protest prokurátora zo dňa 08.01. 2024, spis. zn. Pd 84/23/2205-5 – proti Uzneseniu MsZ mesta Šaštín-Stráže č. 143/2023 zo dňa 28.06.2023. ktorým bol schválený Prevádzkový poriadok dočasného parkovania motorových vozidiel v meste Šaštín-Stráže – Námestie Slobody
5/ Interpelácie a podnety
6/ Oznámenie primátora mesta o odvolaní poslankyne Ing. Lucie Flajžíkovej z funkcie
zástupcu primátora
7/ Oznámenie primátora mesta o poverení poslanca Bc. Dušana Waldeckera zastupovaním
primátora – zástupcu primátora.
8/ Návrh - Rozpočtové opatrenie č. 8 – zmena rozpočtu Mesta Šaštín–Stráže na rok 2023
9/ Návrh – Rozpočtové opatrenie č. 9 – zmena rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2023
10/ Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaštín-Stráže na rok 2024 a viacročného rozpočtu na roky 2025 - 2026
11/ Návrh rozpočtu mesta Šaštín-Stráže na rok 2024 a viacročného rozpočtu na roky 2025 – 2026
12/ Návrh – na poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2024
13/ Návrh – VZN č. 1/2024 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Šaštín-
Stráže
14/ Návrh - VZN č. 2/2024 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Šaštín – Stráže
15/ Návrh – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Šaštín-Stráže
16/ Návrh na prevod časti mestského pozemku parc. č. C-KN 1916/84 v k.ú. Šaštín – diel 2 parc.č. C-KN 1808 vo výmere 9 m2 v k.ú. Šaštín
17/ Návrh na prevod časti mestského pozemku parc. č. E-KN 589/78 v k.ú. Stráže nad Myjavou – novovytvorené parc.č. C-KN 1403/10 vo výmere 25m2, C-KN 1403/11 vo výmere 24 m2 v k.ú.
Stráže nad Myjavou
18/ Návrh na zámer prevodu časti mestského pozemku parc. č. E-KN 589/78 a 589/33 v k.ú. Stráže nad Myjavou – novovytvorená parc. č. C-KN 1274/1 vo výmere 161 m2 a C-KN 1274/3 vo
výmere 8m2 v k.ú. Stráže nad Myjavou
19/ Návrh na zámer prevodu časti mestského pozemku parc. č. C-KN 1245/3 a E-KN 212/4 a 1442/5 v k.ú. Šaštín – novovytvorená parc.č. C-KN 1282/4 vo výmere 151m2 a parc.č. C-KN 1245/5 vo výmere 8 m2 v k.ú. Šaštín
20/ Návrh na prevod mestského pozemku parc. č. C-KN 1486 v k.ú. Šaštín vo výmere 455m2
21/ Návrh na schválenie začatia obstarávania Zmien a doplnkov č. 1/2024 Územného plánu mesta Šaštín – Stráže v k.ú. Stráže nad Myjavou.
22/ Návrh na zámer prevodu – zámenu časti pozemku parc. č. C-KN 1461/2 vo výmere cca
468 m2 v k.ú. Šaštín.
23/ Návrh na zámer prevodu mestského majetku: pozemkov parc.č. C-KN 418/1, 418/2, 419,
420/1, 420/2, 420/4 v k.ú. Šaštín a stavieb: rodinný dom č. 569 na pozemku parc.č. 418/2,
garáž na pozemku parc.č. 419, hospodárska budova na pozemku parc.č. 420/2 v k.ú.
Šaštín.
24/ Návrh na zriadenie vecného bremena: -právo uložiť, umiestniť, zriadiť, viesť a prevádzkovať Verejný vodovod, zaťažujúce časť pozemku parc.č. E-KN 2723/11, C-KN 1730/89 v k.ú. Šaštín v rozsahu ako je zakreslené Geometrickým plánom č. 69/2022
-právo užívania, údržby, opravy, kontroly, úpravy, odstránenia, rekonštrukcie, modernizácie Verejného vodovodu, zaťažujúce časť pozemku E-KN 2723/11, C-KN 1730/89 v k.ú. Šaštín v rozsahu ako je zakreslené Geometrickým plánom č. 69/2022, ako aj
-právo vstupu, prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými dopravnými
prostriedkami, strojmi a mechanizmami v rozsahu ako je zakreslené Geometrickým
plánom č. 69/2022 na pozemku parc.č. E-KN 2723/11, C-KN 1730/89 v k.ú. Šaštín za
účelom uloženia, prevádzkovania, využívania, kontroly, opravy, úpravy, odstránenia,
rekonštrukcie, modernizácie, výmeny alebo údržby verejného vodovodu, v prospech
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
25/ Návrh na uzatvorenie DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O NÁJME POZEMKU zo dňa 08.10.2010,
pozemok parc. č. C-KN 1962/11 v k.ú. Šaštín vo výmere 690 m2
26/ Návrh na schválenie projektového zámeru a predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na obnovu mestského úradu v znení výzvy: Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR
27/ Návrh na schválenie projektového zámeru a predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na obnovu kultúrneho domu (Šaštín) v znení výzvy: Výzva na podporu energetickej
efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR
28/ Návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. 173/2023 zo dňa 20. septembra 2023
29/ Návrh na schválenie - obstaranie nového viacúčelového vozidla
30/ Rôzne
31/ Diskusia
32/ Záver


Ing. Radovan Prstek v.r.
primátor mesta

Dátum vloženia: 23. 2. 2024 8:57
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 2. 2024 9:02
Autor: Mesto Šaštín-Stráže

Dátum a čas

Dnes je sobota, 20.4.2024, 12:09:33

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide

Aktuálne počasie

dnes, sobota 20. 4. 2024
mierny dážď 7 °C 3 °C
nedeľa 21. 4. polojasno 9/0 °C
pondelok 22. 4. oblačno 10/1 °C
utorok 23. 4. slabý dážď 10/4 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina

 MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE