Menu
Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Pozvánka

XI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční dňa 30. apríla 2024, t. j. v utorok o 16,30 hod., v zasadačke Mestského úradu v Šaštíne-Strážach.

Pozvánka
v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
zvolávam
XI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční 
dňa 30. apríla 2024, t. j. v utorok o 16,30 hod.,
v zasadačke Mestského úradu v Šaštíne-Strážach.

 

Program: 
1/ Otvorenie, schválenie programu 
2/ Voľba Návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3/ Upozornenie prokurátora - Postup Mestského zastupiteľstva mesta Šaštín-Stráže na 
zasadnutí konanom dňa 13.12.2023 a dňa 28.02. 2024. 
4/ Interpelácie 
5/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Šaštín-Stráže na l. polrok 2024 
6/ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Šaštín-Stráže za rok 2023 
7/ Správa o výsledkoch kontroly prevodov nehnuteľného majetku mesta Šaštín-Stráže za rok 
2023 
8/ Správa o kontrole uznesení mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach. 
9/ Návrh Rozpočtové opatrenie č. 1 – zmena rozpočtu Mesta Šaštín – Stráže na rok 2024 
10/ Návrh – VZN č. 1/2024 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Šaštín- 
Stráže 
11/ Návrh na vyhlásenie OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE o najvhodnejší návrh na 
uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam zapísané na LV 3894 
v k.ú Šaštín RD so s.č. 569, garáž, hospodárska budova 
12/ Návrh na prevod časti mestského pozemku parc. č. E-KN 589/78 a 589/33 v k.ú. Stráže 
nad Myjavou – novovytvorená parc.č. C-KN 1274/1 vo výmere 161 m2 a C-KN 1274/3 
vo výmere 8m2 v k.ú. Stráže nad Myjavou 
13/ Návrh na prevod časti mestského pozemku parc. č. C-KN 1245/3 a E-KN 212/4 a 1442/5 
v k.ú. Šaštín – novovytvorená parc.č. C-KN 1282/4 vo výmere 151m2 a parc.č. C-KN 
1245/5 vo výmere 8 m2 v k.ú. Šaštín 
14/ Návrh na uzatvorenie DODATKU Č. 1 K ZMLUVE O NÁJME POZEMKU zo dňa 30.06.2023 - časť pozemku parc. č. C-KN 1974/3 v k.ú. Šaštín vo výmere 1500 m2 
15/ Návrh na zámer prevodu mestského pozemku - pôvodné parc. č. E-KN 1633/1 v k.ú. Šaštín vo výmere 549m2– novovytvorená parc.č. C-KN 1995/16 v k.ú. Šaštín vo výmere 563m2 
16/ Návrh na zámer prenájmu časti pozemku parc. č. C-KN 1245/3 vo výmere 25m2 v k.ú. 
Šaštín. 
17/ Návrh na zámer prevodu časti mestského pozemku parc. č. C-KN 1916/167 v k.ú. Šaštín 
vo výmere cca 20m2 a časti mestského pozemku parc.č. 1916/262 v k.ú. Šaštín vo výmere cca 89 m2 
18/ Návrh na zámer prevodu časti mestského pozemku parc.č. 1916/262 v k.ú. Šaštín vo 
výmere 120 m2 – RO Gazárka 
19/ Návrh na zámer prevodu časti mestského pozemku parc.č. 1916/262 v k.ú. Šaštín vo 
výmere cca 120 m2 
20/ Návrh na zámer prevodu zámenu pozemku parc.č. C-KN 1961/2 v k.ú. Šaštín vo výmere 
1323 m2 – pozemok v RO Gazárka 
21/ Návrh na zámer prevodu časti pozemku parc. č. C-KN 1461/2 vo výmere cca 420 m2 
v k.ú. Šaštín. 
22/ Návrh na odkúpenie časti pôvodných pozemkov parc.č. E-KN 2427 a 2429 pozemky 
parc.č. C-KN 778/14 vo výmere 42m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, C-KN 
1461/18 vo výmere 28m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parc.č. C- 
KN 778/15 vo výmere 6m2 a z pôvodného pozemku parc.č. E-KN 2429 novovytvorený 
pozemok parc.č. C-KN 1461/20 vo výmere 168m2, druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie (celková výmera pozemkov je 237m2), v k.ú. Šaštín. 
23/ Návrh na schválenie obstarania nového úžitkového automobilu do 3,5 t 
24/ Návrh na prenájom multifunkčného ihriska v k.ú. Šaštín 
25/ Rôzne 
26/ Diskusia 
27/ Záver 

Ing. Radovan Prstek v.r. 
primátor mesta

Dátum vloženia: 25. 4. 2024 14:57
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 4. 2024 15:03
Autor: Mesto Šaštín-Stráže

Dátum a čas

Dnes je streda, 29.5.2024, 5:19:04

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide

Kalendár

Aktuálne počasie

dnes, streda 29. 5. 2024
oblačno 21 °C 13 °C
štvrtok 30. 5. mierny dážď 23/12 °C
piatok 31. 5. slabý dážď 20/12 °C
sobota 1. 6. mierny dážď 17/11 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina

 MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE