Menu
Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Pozvánka

XII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční dňa 26. júna 2024, t. j. v stredu o 17,30 hod., v zasadačke Mestského úradu v Šaštíne-Strážach.

Pozvánka 
v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
zvolávam 
XII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční 
dňa 26. júna 2024, t. j. v stredu o 17,30 hod.,
v zasadačke Mestského úradu v Šaštíne-Strážach. 

Program: 
1/ Otvorenie 
2/ Voľba Návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3/ Zloženie sľubu poslanca – náhradníka 
4/ Interpelácie a podnety 
5/ Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva 
6/ Stanovisko kontrolóra mesta k Záverečnému účtu mesta Šaštín-Stráže za r. 2023 
7/ Záverečný účet mesta Šaštín-Stráže za r. 2023 
8/ Návrh - Rozpočtové opatrenie č. 2 – zmena rozpočtu Mesta Šaštín–Stráže na rok 2024 
9/ Návrh – VZN č. 1/2024 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Šaštín- 
Stráže 
10/ Návrh – určenie platu primátora mesta Šaštín-Stráže 
11/ Návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. 319/2024, zo dňa 15. apríla. 2024 
12/ Návrh na schválenie obstaranie nového viacúčelového vozidla 
13/ Návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. 327/2024, zo dňa 30. apríla 2024 
14/ Návrh na schválenie obstarania nového úžitkového automobilu do 3,5 t 
15/ Návrh na prevod mestského pozemku - pôvodné parc. č. E-KN 1633/1 v k.ú. Šaštín vo 
výmere 549m2– novovytvorená parc.č. C-KN 1995/16 v k.ú. Šaštín vo výmere 563m2 
16/ Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. C-KN 1245/3 vo výmere 25m2 v k.ú. Šaštín. 
17/ Návrh na súhlas s postúpením práva poľovníctva na poľovných pozemkoch v poľovnom 
revíre Šaštín – Stráže 
18/ Návrh na nájom pozemkov parc.č. E-KN 429/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 367 m2 ( LV 337 ), parc.č. E-KN 429/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 90 m2 ( LV 336 ), v k.ú. Šaštín, v celkovej výmere 457 m2 ( časť parcely C-KN 765 ). 
19/ Návrh - Uzavretie Dohody o ukončení Zmluvy o nájme bytu a Dohody o ukončení Zmluvy 
o uzatvorení budúcej „Kúpnej zmluvy“k bytu v obytnom dome dome BLOK B , na ulici Školská 
1695 v meste Šaštín-Stráže v k.ú. Stráže, postavený na pozemku parc. č. 109/51 a vrátení 
finančnej zábezpeky nájomcovi bytu B2 v roku 2025 
20/ Návrh na vzdanie sa členstva v Komisii pre vzdelávanie, mládež a šport. 
21/ Návrh - Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2023 Materskej školy, M. Nešpora 1365/42, 
908 41 Šaštín-Stráže 
22/ Návrh - Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2023 Základnej školy Štúrova 1115/21, 908 41 Šaštín-Stráže 
23/ Návrh - Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2023 Základnej umeleckej školy Jany 
Kocianovej, J. Hollého 654/33, 908 41 Šaštín-Stráže 
24/ Rôzne 
25/ Diskusia 
26/ Záver 


Ing. Radovan Prstek v .r.
primátor mesta
 

Dátum vloženia: 21. 6. 2024 13:37
Dátum poslednej aktualizácie: 21. 6. 2024 13:37
Autor: Mesto Šaštín-Stráže

Dátum a čas

Dnes je streda, 17.7.2024, 21:13:41

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide