Menu
Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Primátor informuje

Považujem za potrebné, vyjadriť sa aj ako primátor k problému zámeny respektíve kúpy a predaja pozemkov, ktoré mestskému zastupiteľstvu navrhla firma Sušila spol. s.r.o. a zaujať stanovisko.

Vážení obyvatelia mesta Šaštín-Stráže, bytových domov a zamestnanci materskej školy na ulici Mirka Nešpora.


Považujem za potrebné, vyjadriť sa aj ako primátor k problému zámeny respektíve kúpy a predaja pozemkov, ktoré mestskému zastupiteľstvu navrhla firma Sušila spol. s.r.o. a zaujať stanovisko. List, ktorý som obdržal 23. apríla 2024 od riaditeľky MŠ a od jedného nájomníka bytu ma veľmi znepokojil. Ja ako primátor aj poslanci mestského zastupiteľstva musíme dodržiavať postupy aj keď ja osobne som názoru, že pokiaľ je vôľa oboch strán  nájde sa aj cesta.
Mrzí ma, že muselo prísť až k takémuto extrémnemu riešeniu, ktoré obmedzí každodenný život obyvateľov  na už spomínanej ulici M. Nešpora. Aby ste neboli informovaní len jednostranne, dovoľujem si Vám predložiť celú genézu vývoja tohto problému, ktorý nám vznikol na ulici M. Nešpora.
Dňa 24.01.2023 zaslali pôvodní vlastníci pozemkov Ing. Andrej Kadlic a spol. ponuku na odkúpenie nehnuteľností, pozemkov, ktoré sa nachádzajú pod miestnymi cestami a chodníkmi:
p.č. 35/3 vo výmere 248 m2 - zastavaná plocha a nádvorie, p.č. 36/3 vo výmere 406 m2 - trvalý trávny porast, p.č. 36/4 vo výmere 411 m2 - ostatná plocha, p.č. 2754/1 vo výmere 76 m2 - orná pôda, p.č. 2753 vo výmere 934 m2 – záhrada, cenu na odkúpenie navrhujú vo výške 20 €/m2. Ďalej pozemok, ktorý sa nachádza v areáli základnej školy a podľa mapy ide o časť pozemku na ktorom sa nachádza školský dvor - p.č. 2754/2 vo výmere 564 m2 - ostatná plocha v k.ú. Šaštín za cenu 50 €/m. Komisia ponuku zobrala na vedomie. Žiadala však zdokladovať geometrickým plánom, o aké časti pozemkov sa jedná, nakoľko výmery pozemkov na liste vlastníctva nezodpovedajú výmerám na mape (napr. výmera pozemku 2754/2 je na LV 564m2 v mape cca 2000 m2 a zase opačne parc.č. 36/3 je na LV 406 m2 a podľa mapky 20 m2). 
Následne v 08/2023 prišlo k prechodu vlastníckeho práva uvedených pozemkov na Jozefa Sušilu a časť pozemkov i na Ivana Gvozdjaka.
Dňa 14.08.2023 zaslal návrh na zámenu parciel reg. E č.p. 2753, LV 2459, 2754/1 LV 2459, a 36/4 LV 2459 k.ú. Šaštín ulica Slnečná, pričom požadoval finančnú kompenzáciu po zámene parc. reg E č.p. 2754/2 LV 2459 k.ú Šaštín za parcelu reg. C č.p. 1670/1 LV 2045 k.ú. Šaštín Za finančnú kompenzáciu pri zámene areálu Školského dvora a Miestnej komunikácie Slnečná navrhoval dom na ul. M. Nešpora vo vlastníctve Mesta Šaštín-Stráže - parc. reg. C 1565 LV 2045, záhrada parc.reg. C 1566 LV 2045 k.ú. Šaštín 310 m2 a tiež zámenu parcely reg. E č.p. 2754/2 LV 2459 k.ú. Šaštín t.j. areál Školského dvora v mojom súkromnom vlastníctve t.j. v 1/1 za časť parcely reg. C č.p. 1670/1, LV 2045 orientačne 850 m2.
Následne dňa 05.09.2023 a 11.09.2023 obdržalo Mesto Šaštín–Stráže z OÚ Senica – katastrálny odbor oznámenie o duplicitnom vlastníctve pozemkov parc.č. E-KN 36/3 (C-KN 85/1) v k.ú. Šaštín – areál Zariadenia pre seniorov a parc.č. E-KN 2754/2 (C-KN 1692/1, 1692/2) v k.ú. Šaštín (areál MŠ a pozemok pod a pred bytovým domom č. 1575 na ul. Slnečná. V registri C-KN vlastník Mesto Šaštín–Stráže a v registri E-KN vlastník Jozef Sušila.
V 08/2023 sa stavebná komisia nekonala z dôvodov neuznášania schopnosti. 
Dňa 08.11.2023 sa komisia po oboznámení s návrhom Jozefa Sušilu, bytom Vrakúň, zastúpeného Pavlom Kormanom a Vladimírom Polákom ml., o zámenu pozemkov:
1. parc.č. E-KN 2754/2, 2763, 2762 a 2760 v k.ú. Šaštín - celkom vo výmere 1009 m2 za časť pozemku C-KN 1670/1 v k.ú. Šaštín vo výmere 842 m2 – pozemok na ul. Slnečná
2. parc.č. E-KN 35/3, 2734/1, 2736/2, 4515/2, 2733, 36/4, 2754/1, 2753, 36/3 C-KN 1515/9 v k.ú. Šaštín celkom vo výmere 2597 m2 za časť pozemku E-KN 1116/1 v k.ú. Stráže nad Myjavou vo výmere cca 3950 m2  - pozemky záhrad RD smer Smolinské uzniesla, že zámenu podľa návrhu neodporúča. 
V mesiaci január boli doručené opätovne materiály k návrhu na zámenu pozemkov spolu so znaleckými posudkami na zamieňané pozemky. Komisia ich na svojom zasadnutí dňa 22.01.2024 prejednala a odporúčala objednanie vlastného znaleckého posudku na zistenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti 
-ponúknuť na možnú zámenu pozemky vo vlastníctve mesta: parc.č. E-KN 583 v k. ú. Stráže nad Myjavou vo výmere 1874 m2, parc.č. E-KN 2093 v k.ú. Šaštín vo výmere 6715 m2 , parc.č. E-KN 629 v k.ú. Šaštín vo výmere 3406 m2, poľnohospodárske pozemky v k.ú. Šaštín a Stráže nad Myjavou, v súčasnosti užívané poľnohospodárskymi organizáciami. Dňa 01.02.2024 zaslal Jozef Sušila žiadosť o opätovné prehodnotenie návrhu na zámenu, kde mu bolo oznámené že Mestom objednaný znalec nemôže vyhotoviť znalecký posudok bez predloženia geometrických plánov. 
Následne bol dňa 27.02.2024 vyhotovený znalecký posudok s diametrálne inou všeobecnou hodnotou pozemkov, ako predložil Jozef Sušila. Do MsZ bol pripravený materiál na zámenu pozemkov, poslanci tento materiál z rokovania stiahli.                                                                                             

                                                                                                 Ing. Radovan Prstek
                                                                                                           primátor

Dátum vloženia: 24. 4. 2024 8:05
Dátum poslednej aktualizácie: 24. 4. 2024 8:23
Autor: Diana Javorková

Dátum a čas

Dnes je streda, 29.5.2024, 5:20:43

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide

Kalendár

Aktuálne počasie

dnes, streda 29. 5. 2024
oblačno 21 °C 13 °C
štvrtok 30. 5. mierny dážď 23/12 °C
piatok 31. 5. slabý dážď 20/12 °C
sobota 1. 6. mierny dážď 17/11 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina

 MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE