Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Samospráva

Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou  mesta a jeho majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jeho saamosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takého úlohy nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta

a/ orgánmi mesta,

b/ miestnym referendom,

c/ zhromaždením obyvateľov mesta.

Mesto pri výkone samosprávy najmä:

a/ vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným mestu do užívania,

b/ zostavuje a schvaľuje rozpočet mesta a záverečný účet mesta,

c/ rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,

d/ usmerňuje ekonomickú činnosť v meste, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v meste,

e/ zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, mestského cintorína, kultúrnych, športových a ďalších mestských zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností mesta,

f/ zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v meste, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,

g/ utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,

h/ plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie mesta, určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,

i/ obstaráva a schvaľuje územno-plánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón,  koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života mesta, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v meste,

j/ vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov mesta a rozvoja mesta,

k/ zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,

l/  organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta,

m/ zabezpečuje verejný poriadok v meste,

n/ zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,

o/ plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,

p/ vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,

q/ vedie mestskú kroniku,

r/ spolupracuje v záujme rozvoja mesta s politickými stranami a politickými hnutiami, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v meste.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28
1
29
1
30
1
1
1
2
1
3
2
4
2
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
2
12
2
13
2
14
2
15
2
16
2
17
3
18
2
19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
3
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
31
2
1
1

Aktuálne počasie

dnes, streda 28. 7. 2021
silný dážď 30 °C 18 °C
štvrtok 29. 7. mierny dážď 29/16 °C
piatok 30. 7. slabý dážď 28/18 °C
sobota 31. 7. slabý dážď 28/19 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina