Menu
Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Civilná ochrana

Civilná ochrana je podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. V tomto systéme úloh a opatrení má nezastupiteľnú úlohu mesto. Poslaním civilnej ochrany v meste je v rozsahu ustanovenom týmto zákonom chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Mesto Šaštín-Stráže má vypracovanú a vedie dokumentáciu CO Plán ochrany obyvateľstva, ktorého súčasťou je aj ukrytie obyvateľstva. Tento plán sa vypracováva na základe analýzy územia mesta o možných zdrojoch ohrozenia. 

Mesto Šaštín-Stráže na svojom území nemá v správe odolné a plynotesné úkryty, ktoré určuje vyhláška MV SR č. 532/2006 o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany.

Ukrytie obyvateľstva v meste, či už ide o mimoriadne udalosti, alebo haváriu jadrového bloku Jaslovské Bohunice, je riešené jednoduchými úkrytmi budovanými svojpomocne tzv. „JÚBS“ podľa Vyhlášky MV SR č. 532/2006 o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany § 12. (Pomôcka pre civilnú ochranu obyvateľstva k zhotoveniu JÚBS). Materiál na zhotovenie ako aj vybavenie JÚBS sa zabezpečuje výlučne z miestnych a vlastných zdrojov s dôrazom na dostupný materiál a prostriedky majiteľov nehnuteľností.

Mesto Šaštín-Stráže má určené JÚBS úkryty. Ide  najmä o budovy v majetku mesta napr. podpivničených a prízemných podlažiach panelových domov a v rodinných domoch. Kapacita ukrytia obyvateľstva mesta v týchto úkrytoch presahuje 100 %. Zoznam týchto úkrytov sa nachádza a je k nahliadnutiu u pána Fialu (Technické služby mesta Šaštín-Stráže) v Dokumentácii CO Plán ochrany obyvateľstva. 

Čo by mal vedieť každý v prípade ohrozenia

Čo by mal vedieť každý v prípade ohrozenia- prezentácia č. 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 8,02 MB

Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia

Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 125,45 kB

Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia (základy sebaochrany a prvej pomoci)

Čo by mal vedieť každý v prípade ohrozenia- prezentácia č. 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,07 MB

Informácie pre verejnosť o zdrojoch ohrozenia v obci

2024 SE Šaštín-Stráže - Informácie pre verejnosť o zdrojoch ohrozenia v obci.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 345,62 kB

Jednoduché úkryty budované svojpomocne (JÚBS)

Jednoduche ukryty budovane svojpomocne (JUBS) - pomocka pre CO obyvatelstva k pohotoveniu JUBS_A5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,08 MB

Látky a prípravky, ktoré môžu spôsobiť mimoriadnu udalosť - TATRACHEMA

Látky a prípravky, ktoré môžu spôsobiť mimoriadnu udalosť - TATRACHEMA.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,9 MB

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti - Čo robiť po vyhlásení meteorologických výstrah II. a III. stupňa

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti - Čo robiť po vyhlásení meteorologických výstrah II. a III. stupňa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 159,24 kB

Usmernenie preskušanie sirén rok 2024

Usmernenie-preskusanie-siren-rok-2024_príloha_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 110,44 kB