Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

Na výber najvhodnejšej ponuky na odpredaj prebytočného majetku mesta – vozidla: Traktor kolesový poľnohospodársky, ZETOR 8011, rok výroby 1973, evidenčné číslo SE240AB

Mesto Šaštín - Stráže
v y h l a s u j e
v zmysle § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Šaštín-Stráže zo dňa 05.05.2021. 
 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy 
za týchto podmienok:
 

I. Predmet obchodnej verejnej súťaže

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na odpredaj prebytočného majetku mesta –vozidla: Traktor kolesový poľnohospodársky, ZETOR 8011, rok výroby 1973, evidenčné číslo SE240AB 

II. Minimálna požadovaná cena

Minimálna požadovaná kúpna cena za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj, je stanovená vyhlasovateľom vo výške 3000,- EUR  (slovom tritisíc eur). 


III. Výška finančnej zábezpeky

Vyhlasovateľ súťaže zloženie zábezpeky od uchádzačov nepožaduje.


IV.  Časový plán obchodnej verejnej súťaže

1. vyhlásenie súťaže: 18.5.2022
2. obhliadka predmetu kúpy: od 25.5.2022 do 1.6.2022
3. ukončenie predkladania návrhov: dňa 15.6.2022 o 10:00 hod.
4. otváranie obálok a vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže: 20.6.2022 o 10:00 hod. 
5. informácia pre neúspešných uchádzačov: do 21.6.2021
6. uzavretie kúpnej zmluvy s úspešným uchádzačom: do 24.6.2021
7. úhrada kúpnej ceny v deň podpísania kúpnej zmluvy


V. Kritérium hodnotenia súťaže

Kritériom pre hodnotenie predložených súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. 
Ako úspešný bude vyhodnotený uchádzač, ktorý podal návrh s najvyššou ponúknutou cenou. V prípade rovnosti najvyšších ponúknutých cien dvoch a viacerých uchádzačov sa medzi takýmito súťažnými návrhmi rozhodne losovaním.


VI. Obhliadka predmetu kúpy

Obhliadka predmetu kúpy sa uskutoční v dňoch od 25.5.2022 do 1.6.2022
na základe predchádzajúcej telefonickej dohody so zástupcom vyhlasovateľa. Termín obhliadky je možné si dohodnúť individuálne s Vladimírom Fialom na tel. č. 0917239071 alebo e-mailom: fiala@mestosastinstraze.sk 


VII. Doručenie návrhov na uzavretie zmluvy
 
Písomné návrhy na uzavretie zmluvy je potrebné doručiť poštou alebo osobne do podateľne mestského úradu v zalepenej obálke na adresu Mesto Šaštín – Stráže, Mestský úrad, Alej č. 549, 908 41 Šaštín - Stráže s označením „OVS – Traktor ZETOR 8011 SE240AB – neotvárať“ v lehote do 15.6.2022 o 10:00 hod. Rozhodujúca je pečiatka podateľne mestského úradu; nepostačuje, ak je návrh na uzavretie zmluvy podaný v uvedenej lehote na poštovú prepravu. 

Písomný návrh na uzavretie zmluvy musí obsahovať:

1. identifikácia uchádzača
- presné označenie uchádzača (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, v prípade podnikateľských subjektov meno alebo obchodný názov, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)
- kontaktnú adresu, telefonický, príp. e-mailový kontakt

2. navrhnutá kúpna cena
- návrh kúpnej ceny v číselnom aj slovnom vyjadrení spolu s hodnoverným dokladom preukazujúcim schopnosť uchádzača uhradiť ním navrhovanú kúpnu cenu (úverový prísľub, banková záruka, aktuálny výpis z bankového účtu a pod.)

3. vyhlásenie uchádzača, že 
a) súhlasí so všetkými podmienkami obchodnej verejnej súťaže,
b) so stavom predmetu kúpy bol vyhlasovateľom obchodnej verejnej súťaže riadne oboznámený, v takomto stave ho ako stojí a leží kupuje bez akýchkoľvek výhrad,
c) naňho a jeho majetok nebolo vyhlásené exekučné konanie, neprebieha konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku ani neprebieha žiadne iné konanie, ktoré by mohlo zmariť uzavretie kúpnej zmluvy alebo plnenie záväzkov z uzavretej kúpnej zmluvy,
d) nemá žiadne splatné a neuhradené záväzky voči vyhlasovateľovi súťaže,
e) súhlasí so spracovaním osobných údajov pre účely obchodnej verejnej súťaže. 


VIII. Osobitné podmienky pre uzavretie zmluvy

1. Kupujúci bude povinný zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu jednorazovou platbou v deň uzavretia kúpnej zmluvy.
2. Predmet kúpy predávajúci odovzdá kupujúcemu až po uhradení dohodnutej kúpnej ceny, týmto momentom na kupujúceho prechádza aj vlastnícke právo k predmetu kúpy. Miestom odovzdania predmetu kúpy bude: Technické služby mesta Šaštín-Stráže, Štúrova 1319/87, 908 41 Šaštín-Stráže
3. Kupujúci bude preberať predmet kúpy ako stojí a leží.
4. Kupujúci sa v kúpnej zmluve zaviaže zabezpečiť zmenu v evidencii vozidiel bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy; v prípade nedodržania tohto záväzku bude oprávnený zmenu vykonať aj predávajúci, pričom v takomto prípade bude oprávnený od kupujúceho požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR.

 
IX. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

1. Do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý nebude zodpovedať podmienkam súťaže alebo ho uchádzač predloží po lehote určenej v podmienkach súťaže. 
2. Zo súťaže sa vylúči návrh uchádzača, na majetok ktorého prebieha exekučné konanie, bol vyhlásený konkurz, počas súťaže bolo proti navrhovateľovi začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, alebo bol proti navrhovateľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo prebieha iné konanie, ktoré by mohlo zmariť uzavretie kúpnej zmluvy. Zo súťaže sa tiež vylúči návrh uchádzača, ktorý má akékoľvek splatné a neuhradené záväzky voči vyhlasovateľovi súťaže. 
3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky súťaže meniť, súťaž zrušiť alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk. Vyhlasovateľ si tiež vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu. 
4. Uchádzač nemôže svoj predložený návrh odvolať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie návrhov.
5. Návrh možno meniť alebo dopĺňať len do uplynutia lehoty na predkladanie návrhov; s výnimkou opravy chýb v písaní a iných zrejmých nesprávností. Vyhlasovateľ je oprávnený vyzvať uchádzača na opravu alebo doplnenie návrhu. 
6. Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na obchodnej verejnej súťaži.


Bližšie informácie budú uchádzačom poskytnuté osobne na mestskom úrade, telefonicky na tel. č. 0917239071  alebo mailom na adrese: Technické služby mesta Šaštín-Stráže, Štúrova 1319/87, 908 41 Šaštín-Stráže


V Šaštíne – Strážach, dňa 17.5.2022

                                                                          Mgr. Jaroslav Suchánek
                                                                                 primátor mesta

 

 

Dátum vloženia: 19. 5. 2022 10:25
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 5. 2022 10:32
Autor: Mesto Šaštín-Stráže

Dátum a čas

Dnes je sobota, 25.6.2022, 16:38:55

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide

Aktuálne počasie

dnes, sobota 25. 6. 2022
slabý dážď 21 °C 15 °C
nedeľa 26. 6. jasná obloha 30/14 °C
pondelok 27. 6. jasná obloha 33/19 °C
utorok 28. 6. zamračené 34/20 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina