Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

verejná súťaž

Mesto Šaštín–Stráže, Alej 549, 908 41 Šaštín–Stráže

v y h l a s u j e

 

v zmysle § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy

za týchto podmienok:

I. Predmet obchodnej verejnej súťaže

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na kúpu drevnej hmoty z borovice – surové kmene v objeme cca 150 m3 a biomasa z konárov a pňov.

Drevná hmota pochádza z odlesnenia pozemkov určených na individuálnu výstavbu a ponúka sa ako celok (surové kmene + biomasa).

II. Minimálna požadovaná cena

Minimálna požadovaná kúpna cena za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj, je stanovená vyhlasovateľom vo výške 24,48- € / m3  (slovom dvadsaťštyri, 48 eur / m3 )

III. Výška finančnej zábezpeky

Odoberanie drevnej hmoty bude financované zálohovou platbou na odobranú drevnú hmotu.

Požadovaná finančná zábezpeka je 3 500,- EUR (slovom tritisícpäťsto eur). Zábezpeka musí byť zložená na bankový účet vyhlasovateľa vedený v VÚB, a. s., pobočka Šaštín-Stráže , IBAN: SK35 0200 0000 0000 0082 8182 a na účet vyhlasovateľa musí byť pripísaná najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie návrhov.

Finančná zábezpeka bude úspešnému uchádzačovi započítaná do kúpnej ceny a neúspešným uchádzačom bude zábezpeka vrátená v lehote do 14 dní po vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže.

V prípade zmarenia súťaže neuzatvorením kúpnej zmluvy alebo odstúpením od kúpnej zmluvy zo strany úspešného uchádzača sa finančná záloha tomuto uchádzačovi nevracia.

IV.  Časový plán obchodnej verejnej súťaže

1. vyhlásenie súťaže: 27.9.2019

2. obhliadka predmetu kúpy: od 4.10.2019 do 18.10.2019

3. ukončenie predkladania návrhov: dňa 21.10.2019. o 10:00 hod.

4. otváranie obálok a vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže: 24.10.2019 o 10:00 hod.

5. informácia pre neúspešných uchádzačov: do 28.10.2019

6. uzavretie kúpnej zmluvy s úspešným uchádzačom: do 28.10.2019

7. úhrada kúpnej ceny do 3 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy

V. Kritérium hodnotenia súťaže

Kritériom pre hodnotenie predložených súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena.

Ako úspešný bude vyhodnotený uchádzač, ktorý podal návrh s najvyššou ponúknutou cenou. V prípade rovnosti najvyšších ponúknutých cien dvoch a viacerých uchádzačov sa medzi takýmito súťažnými návrhmi rozhodne losovaním.

VI. Obhliadka predmetu kúpy

Obhliadka predmetu kúpy sa uskutoční v dňoch od 4.10.2019 do 18.10.2019 na základe predchádzajúcej telefonickej dohody so zástupcom vyhlasovateľa. Termín obhliadky je možné si dohodnúť individuálne s p. Vladimírom Fialom na tel. č. 0917239071 alebo e-mailom: vladimir.fiala@mestosastinstraze.sk

VII. Doručenie návrhov na uzavretie zmluvy

Písomné návrhy na uzavretie zmluvy je potrebné doručiť poštou alebo osobne do podateľne mestského úradu v zalepenej obálke na adresu Mesto Šaštín – Stráže, Mestský úrad, Alej č. 549, 908 41 Šaštín - Stráže s označením „OVS – drevná hmota – neotvárať“ v lehote 21.10.2019. do 10:00 hod.

Rozhodujúca je pečiatka podateľne mestského úradu; nepostačuje, ak je návrh na uzavretie zmluvy podaný v uvedenej lehote na poštovú prepravu.

Písomný návrh na uzavretie zmluvy musí obsahovať:

1. identifikácia uchádzača

- presné označenie uchádzača (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, v prípade podnikateľských subjektov meno alebo obchodný názov, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)

- kontaktnú adresu, telefonický, príp. e-mailový kontakt

2. navrhnutá kúpna cena

- návrh kúpnej ceny v číselnom aj slovnom vyjadrení spolu s hodnoverným dokladom preukazujúcim schopnosť uchádzača uhradiť ním navrhovanú kúpnu cenu (úverový prísľub, banková záruka, aktuálny výpis z bankového účtu a pod.)

3. doklad o zložení zábezpeky

4. vyhlásenie uchádzača, že

a) súhlasí so všetkými podmienkami obchodnej verejnej súťaže,

b) so stavom predmetu kúpy bol vyhlasovateľom obchodnej verejnej súťaže riadne oboznámený, v takomto stave ho kupuje bez akýchkoľvek výhrad,

c) naňho a jeho majetok nebolo vyhlásené exekučné konanie, neprebieha konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku ani neprebieha žiadne iné konanie, ktoré by mohlo zmariť uzavretie kúpnej zmluvy alebo plnenie záväzkov z uzavretej kúpnej zmluvy,

d) nemá žiadne splatné a neuhradené záväzky voči vyhlasovateľovi súťaže,

e) súhlasí so spracovaním osobných údajov pre účely obchodnej verejnej súťaže.

VIII. Osobitné podmienky pre uzavretie zmluvy

1. Kupujúci bude povinný zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu jednorazovou platbou v lehote do 3 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami, pričom dňom uhradenia kúpnej ceny bude deň, kedy bola kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

2. Ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu riadne a včas, má predávajúci právo po predchádzajúcej písomnej výzve na zaplatenie doručenej kupujúcemu od kúpnej zmluvy odstúpiť za podmienky, že kupujúci nezaplatí kúpnu cenu ani do 5 dní po doručení písomnej výzvy predávajúceho. Odstúpením od kúpnej zmluvy táto zmluva zanikne od počiatku, a to na základe písomného oznámenia o odstúpení doručeného kupujúcemu.

3. V prípade, že predávajúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodu, že kupujúci mu nezaplatí kúpnu cenu, zložená zábezpeka prepadne predávajúcemu v celom rozsahu ako zmluvná pokuta.

4. Predmet kúpy predávajúci odovzdá kupujúcemu až po uhradení dohodnutej kúpnej ceny, týmto momentom na kupujúceho prechádza aj vlastnícke právo k predmetu kúpy. Miestom odovzdania predmetu kúpy bude lokalita Čistonek

5. Kupujúci bude preberať predmet kúpy ako stojí a leží.

6. Dopravu predmetu kúpy po odovzdaní zo strany predávajúceho si zabezpečuje kupujúci. Náklady na dopravu predmetu kúpy znáša v celom rozsahu kupujúci.

7. Prílohou kúpnej zmluvy bude právoplatné rozhodnutie, ktorým bol výrub drevín povolený.

IX. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

1. Do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý nebude zodpovedať podmienkam súťaže alebo ho uchádzač predloží po lehote určenej v podmienkach súťaže.

2. Zo súťaže sa vylúči návrh uchádzača, na majetok ktorého prebieha exekučné konanie, bol vyhlásený konkurz, počas súťaže bolo proti navrhovateľovi začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, alebo bol proti navrhovateľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo prebieha iné konanie, ktoré by mohlo zmariť uzavretie kúpnej zmluvy. Zo súťaže sa tiež vylúči návrh uchádzača, ktorý má akékoľvek splatné a neuhradené záväzky voči vyhlasovateľovi súťaže.

3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky súťaže meniť, súťaž zrušiť alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk. Vyhlasovateľ si tiež vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu.

4. Uchádzač nemôže svoj predložený návrh odvolať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie návrhov.

5. Návrh možno meniť alebo dopĺňať len do uplynutia lehoty na predkladanie návrhov; s výnimkou opravy chýb v písaní a iných zrejmých nesprávností. Vyhlasovateľ je oprávnený vyzvať uchádzača na opravu alebo doplnenie návrhu.

6. Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na obchodnej verejnej súťaži.

Bližšie informácie budú uchádzačom poskytnuté osobne na mestskom úrade, telefonicky na tel. č. 034/6987417 alebo mailom na adrese: primator@mestosastinstraze.sk, vladimir.fiala@mestosastinstraze.sk

V Šaštíne – Strážach, dňa 30.9.2019

 

                                                                                       Mgr. Jaroslav Suchánek
                                                                                               primátor mesta

 

 

Dátum vloženia: 1. 10. 2019 15:25
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 3. 2020 9:15
Autor: Mesto Šaštín-Stráže

Dátum a čas

Dnes je utorok, 14.7.2020, 4:47:42

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
1
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
1
26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuálne počasie

dnes, utorok 14. 7. 2020
oblačno 22 °C 10 °C
streda 15. 7. zamračené 23/12 °C
štvrtok 16. 7. slabý dážď 22/15 °C
piatok 17. 7. mierny dážď 20/12 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina