Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

Cisternová automobilová striekačka CAS 25 RTH Š 706, rok výroby 1976

Mesto Šaštín-Stráže v zmysle § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy

za týchto podmienok:

 

I. Predmet obchodnej verejnej súťaže

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na odpredaj prebytočného majetku mesta –vozidla: Cisternová automobilová striekačka s objemom 3500l a 200l CAS 25 RTH Š 706, rok výroby 1976 -  NEPOJAZDNÉ (dočasne vyradené z evidencie).

II. Minimálna požadovaná cena

Minimálna požadovaná kúpna cena za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj, je stanovená vyhlasovateľom vo výške 1500,- EUR  (slovom jedentisícpäťsto eur).

III. Výška finančnej zábezpeky

Vyhlasovateľ súťaže zloženie zábezpeky od uchádzačov nepožaduje.

IV.  Časový plán obchodnej verejnej súťaže

1. vyhlásenie súťaže: 26.4.2020

2. obhliadka predmetu kúpy: od 3.5.2021 do 7.5.2021

3. ukončenie predkladania návrhov: dňa 14.5.2021 o 10:00 hod.

4. otváranie obálok a vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže: 17.5.2021 o 10:00 hod.

5. informácia pre neúspešných uchádzačov: do 19.5.2021

6. uzavretie kúpnej zmluvy s úspešným uchádzačom: do 19.5.2021

7. úhrada kúpnej ceny v deň podpísania kúpnej zmluvy

 

V. Kritérium hodnotenia súťaže

Kritériom pre hodnotenie predložených súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena.

Ako úspešný bude vyhodnotený uchádzač, ktorý podal návrh s najvyššou ponúknutou cenou. V prípade rovnosti najvyšších ponúknutých cien dvoch a viacerých uchádzačov sa medzi takýmito súťažnými návrhmi rozhodne losovaním.

VI. Obhliadka predmetu kúpy

Obhliadka predmetu kúpy sa uskutoční v dňoch od 3.5.2021 do 7.5.2021 na základe predchádzajúcej telefonickej dohody so zástupcom vyhlasovateľa. Termín obhliadky je možné si dohodnúť individuálne s Vladimírom Fialom na tel. č. 0917239071 alebo e-mailom: fiala@mestosastinstraza.sk

 

VII. Doručenie návrhov na uzavretie zmluvy

Písomné návrhy na uzavretie zmluvy je potrebné doručiť poštou alebo osobne do podateľne mestského úradu v zalepenej obálke na adresu Mesto Šaštín – Stráže, Mestský úrad, Alej č. 549, 908 41 Šaštín - Stráže s označením „OVS – CAS 25 RTH Š 706 – neotvárať“ v lehote do 14.5.2021 do 10:00 hod.

Rozhodujúca je pečiatka podateľne mestského úradu; nepostačuje, ak je návrh na uzavretie zmluvy podaný v uvedenej lehote na poštovú prepravu.

Písomný návrh na uzavretie zmluvy musí obsahovať:

1. identifikácia uchádzača

- presné označenie uchádzača (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, v prípade podnikateľských subjektov meno alebo obchodný názov, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)

- kontaktnú adresu, telefonický, príp. e-mailový kontakt

2. navrhnutá kúpna cena

- návrh kúpnej ceny v číselnom aj slovnom vyjadrení spolu s hodnoverným dokladom preukazujúcim schopnosť uchádzača uhradiť ním navrhovanú kúpnu cenu (úverový prísľub, banková záruka, aktuálny výpis z bankového účtu a pod.)

3. vyhlásenie uchádzača, že

a) súhlasí so všetkými podmienkami obchodnej verejnej súťaže,

b) so stavom predmetu kúpy bol vyhlasovateľom obchodnej verejnej súťaže riadne oboznámený, v takomto stave ho ako stojí a leží kupuje bez akýchkoľvek výhrad,

c) naňho a jeho majetok nebolo vyhlásené exekučné konanie, neprebieha konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku ani neprebieha žiadne iné konanie, ktoré by mohlo zmariť uzavretie kúpnej zmluvy alebo plnenie záväzkov z uzavretej kúpnej zmluvy,

d) nemá žiadne splatné a neuhradené záväzky voči vyhlasovateľovi súťaže,

e) súhlasí so spracovaním osobných údajov pre účely obchodnej verejnej súťaže.

VIII. Osobitné podmienky pre uzavretie zmluvy

1. Kupujúci bude povinný zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu jednorazovou platbou v deň uzavretia kúpnej zmluvy.

2. Predmet kúpy predávajúci odovzdá kupujúcemu až po uhradení dohodnutej kúpnej ceny, týmto momentom na kupujúceho prechádza aj vlastnícke právo k predmetu kúpy. Miestom odovzdania predmetu kúpy bude: Technické služby mesta Šaštín-Stráže, Štúrova 1319/87, 908 41 Šaštín-Stráže

3. Kupujúci bude preberať predmet kúpy ako stojí a leží.

4. Kupujúci sa v kúpnej zmluve zaviaže zabezpečiť zmenu v evidencii vozidiel bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy; v prípade nedodržania tohto záväzku bude oprávnený zmenu vykonať aj predávajúci, pričom v takomto prípade bude oprávnený od kupujúceho požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR.

IX. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

1. Do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý nebude zodpovedať podmienkam súťaže alebo ho uchádzač predloží po lehote určenej v podmienkach súťaže.

2. Zo súťaže sa vylúči návrh uchádzača, na majetok ktorého prebieha exekučné konanie, bol vyhlásený konkurz, počas súťaže bolo proti navrhovateľovi začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, alebo bol proti navrhovateľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo prebieha iné konanie, ktoré by mohlo zmariť uzavretie kúpnej zmluvy. Zo súťaže sa tiež vylúči návrh uchádzača, ktorý má akékoľvek splatné a neuhradené záväzky voči vyhlasovateľovi súťaže.

3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky súťaže meniť, súťaž zrušiť alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk. Vyhlasovateľ si tiež vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu.

4. Uchádzač nemôže svoj predložený návrh odvolať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie návrhov.

5. Návrh možno meniť alebo dopĺňať len do uplynutia lehoty na predkladanie návrhov; s výnimkou opravy chýb v písaní a iných zrejmých nesprávností. Vyhlasovateľ je oprávnený vyzvať uchádzača na opravu alebo doplnenie návrhu.

6. Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na obchodnej verejnej súťaži.

Bližšie informácie budú uchádzačom poskytnuté osobne na mestskom úrade, telefonicky na tel. č. 0917239071  alebo mailom na adrese: Technické služby mesta Šaštín-Stráže, Štúrova 1319/87, 908 41 Šaštín-Stráže

V Šaštíne – Strážach, dňa 23.4.2021

                                                                                                                               Mgr. Jaroslav Suchánek                                                                                                                                                primátor mesta

Dátum vloženia: 26. 4. 2021 10:50
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 4. 2021 10:57
Autor: Mesto Šaštín-Stráže

Dátum a čas

Dnes je piatok, 7.5.2021, 21:04:51

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide