Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

P o z v á n k a

XXV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční dňa 29. júna 2022, t. j. v stredu o 16,30 hod., v kultúrnom dome na ulici M.R. Štefánika, v Šaštíne-Strážach.

P o z v á n k a
v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

zvolávam
XXIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční
dňa 29.  júna 2022, t. j. v stredu o 16,30 hod., v kultúrnom dome  na ulici M.R. Štefánika,
 v Šaštíne-Strážach.

Program:
  1/ Otvorenie
  2/ Voľba Návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
  3/ Interpelácie a podnety
  4/ Návrh -  Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Šaštín-Stráže z
      XXIII. zasadania Mestského zastupiteľstva Šaštín-Stráže, ktoré sa konalo  dňa 30. marca
      2022.
  5/ Návrh -  Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Šaštín-Stráže zo 
      XXIV. zasadania Mestského zastupiteľstva Šaštín-Stráže, ktoré sa konalo  dňa 20. apríla
     2022.
  6/ Návrh – Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu Záverečný účet Mesta 
      Šaštín-Stráže a rozpočtové hospodárenie za rok 2021.
  7/ Návrh -  Záverečný účet Mesta Šaštín - Stráže za rok 2021
  8/ Rozpočtové opatrenie č. 1 – zmena rozpočtu Mesta Šaštín – Stráže  na rok 2022 – na 
      vedomie 
  9/ Návrh - Rozpočtové opatrenie č. 2 – zmena rozpočtu Mesta Šaštín – Stráže na rok 2022
10/ Návrh - Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Šaštín-Stráže č. 04/2020 
      o výške mesačného príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských 
       zariadeniach (ďalej len ako „VZN“) 
11/ Návrh - Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Šaštín ̶ Stráže č. 10/2016  
      o trhovom poriadku príležitostných trhov
12/ Návrh – Dodatok  č. 4  k všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Šaštín-Stráže č. 15/2017 
      o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov, 
      obstaraných z verejných prostriedkov, ktoré bolo schválené Mestským zastupiteľstvom 
      Šaštín-Stráže dňa 8. 3. 2017, uznesením č. 352/2017 a nadobudlo účinnosť 23. 3. 2017. 
13/ Návrh – určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Šaštín-Stráže na volebné 
      obdobie r. 2022 – 2026
14/ Návrh – určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich do Mestského 
      Zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach na volebné obdobie 2022-2026
15/ Návrh - na  prevod časti mestského pozemku parc. č. E-KN 440/1 v k.ú. Šaštín, 
      novovytvorená parc.č. C-KN 778/11,  vo výmere 10m2 v k.ú. Šaštín.
16/ Návrh - na  zámer prevodu mestského pozemku parc. č. E-KN 79  v k.ú. Stráže nad 
      Myjavou vo výmere 487m2.
17/ Návrh na  zámer prevodu časti mestského pozemku parc. č. E-KN 589/1  v k.ú. Stráže nad 
      Myjavou, novovytvorená parc.č. C-KN 1287/34 v k.ú. Stráže nad Myjavou vo výmere 
     13m2.
18/ Návrh na  zámer prevodu časti mestského pozemku parc. č. E-KN 440/1  v k.ú. Šaštín – 
      diel 1 parc.č. C-KN 794/2 v k.ú. Šaštín vo výmere 53m2.
19/ Návrh na  zámer prevodu časti mestského pozemku parc. č. E-KN 1116/1  v k.ú. Stráže 
      nad Myjavou – novovytvorená parc.č.  C-KN 964/43 v k.ú. Stráže nad Myjavou vo
      výmere 133m2.
20/ Návrh - na zriadenie vecného bremena: zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;
       užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek
       iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie na pozemku parc. č.
       C-KN 1730/89, 1730/68, E-KN 2723/11, 2723/1, 2700/4  v k.ú. Šaštín v prospech
       Západoslovenskej distribučnej, a.s.
21/ Návrh - na zámer zriadenia vecného bremena: zriadenie a uloženie elektroenergetických 
      zariadení;  užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, 
      modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich
      odstránenie na pozemku parc. č. C-KN 1245/3, E-KN 1442/4, 1589, 1453/1, 210, 1442/2, 
      1441/1, 1455/1  v k.ú. Šaštín v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s.  a zámer 
      prevodu časti pozemku parc.č. E-KN 1442/2 v k.ú. Šaštín vo výmere cca 30m2
22/ Návrh - na zámer zriadenia vecného bremena: zriadenie a uloženie elektroenergetických 
      zariadení; užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie
      a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie na
      pozemku parc. č. C-KN 109/1, 109/23,  E-KN 501/3, 501/1, 589/52 v k.ú. Stráže nad 
      Myjavou v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. 
23/ návrhu na zámer zriadenia vecného bremena: zriadenie a uloženie elektroenergetických 
      zariadení; užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie
      a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie na
      pozemku parc. č. C-KN 294/22 v k.ú. Stráže nad Myjavou v prospech Západoslovenskej
      distribučnej, a.s.
24/ Návrh na vysporiadanie pozemku pre účely rozšírenia cintorína  v k. ú. Stráže nad   
      Myjavou parc. : KN C číslo 1453/5 druh ostatná plocha o výmere 2959m2
      KN C číslo 1453/7 druh ostatná plocha o výmere 38m2
      KN C číslo 1453/9 druh ostatná plocha o výmere 72m2
      KN C číslo 1453/10 druh ostatná plocha o výmere 197m2
      KN C číslo 1453/11 druh ostatná plocha o výmere 106m2
      KN C číslo 1455/2 druh záhrada o výmere 2m2
      KN C číslo 1440/2 druh záhrada o výmere 20m2
      KN C číslo 1447/2 druh záhrada o výmere 20m2
      KN C číslo 1449/2 druh záhrada o výmere 9m2
 25/ Návrh k odkúpeniu pozemku registra „C“ – parc. č. 1277/3, druh zastavaná plocha 
       a nádvorie, výmera 177 m2 a uzavretiu dohody o mimosúdnom riešení sporu
26/  Návrh na prenájom pozemku pre účely vysporiadania pozemku pod miestnom 
       komunikáciou – ulica Železničiarska,  parc. č. E-KN 19/3 k. ú. Šaštín 
27/ Návrh na zámer prenájmu nebytových priestorov pre prevádzkovanie zdravotníckeho
       zariadenia – ambulancie dopravnej zdravotnej služby - EMOTRANS,  spol. s r.o., Štefánikova
       699,  905 01 Senica,  IČO: 35 721 332,  celková podlahová plocha NP predstavuje výmeru
       32,01 m2.
28/ Návrh - Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Šaštín-Stráže 
      za rok 2021
29/ Návrh -  Schválenie textu do kroniky mesta za rok 2021 
30/ Návrh - Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2021 Základnej umeleckej školy Jany   
      Kocianovej, J. Hollého 654/33, 908 41 Šaštín-Stráže
31/ Návrh -  Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2021 Základnej školy Štúrova 1115/21, 
      908 41 Šaštín-Stráže
32/ Návrh - Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2021 Materskej školy, M. Nešpora
      1365/42, 908 41 Šaštín-Stráže
33/ Rôzne
34/ Diskusia
35/ Záver

                            
Mgr. Jaroslav Suchánek v. r
primátor mesta
 

Dátum vloženia: 22. 6. 2022 9:39
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 6. 2022 9:50
Autor: Mesto Šaštín-Stráže

Dátum a čas

Dnes je streda, 29.11.2023, 5:35:25

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide

Kalendár

Aktuálne počasie

dnes, streda 29. 11. 2023
polojasno 1 °C -3 °C
štvrtok 30. 11. zamračené 1/-2 °C
piatok 1. 12. rain and snow 2/0 °C
sobota 2. 12. rain and snow 5/-1 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina

 MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE